Hotărârea nr. 187/2020

H.C.L. nr. 187 din 30.06.2020 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuinţe disponibile din fond locativ

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.187/2020

privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe disponibile din fond locativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 218/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 218/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 125/2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe disponibile din fond locativ;

 • • Borderoul comisiei de locuințe din ședința din data de 12.06.2020.

Având în vedere :

 • • Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind locuințele;

 • • H.G. nr. 1275/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.U.G. nr. 40/1999 privind protec ția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.C.L nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu, locuințelor din fondul locativ de stat și locuințelor din imobilele reabilitate aparținând Municipiului Baia Mare;

 • • HCL nr. 82/2020 privind aprobarea Listelor de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat sau o locuință de serviciu , în vederea închirierii în anul 2020;

 • • Art.105, art. 108, art. 129 alin 2 lit, c, alin 6 lit. b , alin 7 lit q, art 362, alin 1, art. 136, art. 138 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței disponibile, situată în blocul de pe str. Melodiei nr.4, d-lui Pop Paul Petrică, locul 1 pe Lista de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat în anul 2020.

Art. 2. Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței disponibile, situată în blocul de pe str. Aleea Uranus nr. 2, d-lui Lakatos Radu, locul 4 pe Lista de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat în anul 2020.

Art. 3. Contractele de închiriere se vor încheia pe o perioadă de maxim 3 ani , fără depășirea duratei de închiriere a contractelor existente în același bloc.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Baia Mare - prin Serviciul Contracte Imobiliare .

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Dl Pop Paul Petrică;

 • • Dl Lakatos Radu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I