Hotărârea nr. 186/2020

H.C.L. nr. 186 din 30.06.2020 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de serviciu disponibilă, aflată în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr.4/25

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.186/2020

privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de serviciu disponibilă, aflată în

proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr.4/25

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 229/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.229/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 124 / 15.06.2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinței de serviciu disponibilă aflată în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr.4/25;

 • • Borderoul comisiei de locuințe din ședinta din data de nr. 21132 / 12.06.2020.

Având în vedere :

 • • Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind locuințele;

 • • H.G. nr. 1275/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.U.G. nr. 40/1999 privind protec ția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.C.L nr.433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu, locuințelor din fondul locativ de stat și locuințelor din imobilele reabilitate aparținând Municipiului Baia Mare ;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 59/23.02.2012 privind transformarea în locuințe de serviciu și locuințe de necesitate a unui procent de până la 30% din locuințele existente aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare;

 • • Art. 136, art. 138, din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței de serviciu disponibile, aflată în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr. 4/25

numitului Kalmar Tiberiu, locul 2 pe Lista de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință de serviciu în anul 2020.

Art. 2 Contractul de închiriere a locuinței de serviciu din blocul de pe str. Melodiei nr. 4/25 proprietate privată a Municipiului Baia-Mare se va face conform prevederilor din Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015 fără depășirea duratei de închiriere a contractelor existente în același bloc.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Contracte Imobiliare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Contracte Imobiliare;

 • • Domnul Kalmar Tiberiu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I