Hotărârea nr. 185/2020

H.C.L. nr. 185 din 30.06.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile, propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 12.06.2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 185/2020

privind aprobarea repartițiilor locuințelor sociale disponibile, propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 12.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

MARȚI 30 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 220/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 220/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 9252/15.06.2020 prin care se propune aprobarea repartițiilor locuințelor sociale disponibile, propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 12.06.202;

 • • Borderoul nr. 21134/12.06.2020 privind documentele analizate în sedința Comisiei de locuințe din data de 12.06.2020.

Având în vedere:

 • • Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 22 din H.G. nr. 1275/2000, care aprobă Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.C.L. nr. 298/2018 privind reorganizarea Comisiei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat, a locuințelor de serviciu, locuințelor sociale și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al Munic ipiului Baia Mare;

 • • H.C.L. nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare si a criteriilor pentru stabilirea priorității, în vederea acordării acestora;

 • • H.C.L. nr. 76/2015 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Asistenta Sociala a imobilelor blocuri de locuinte sociale;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (c) și (d), alin. (6), lit (a), alin. (7), lit. (q), alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartițiile locuințelor sociale disponibile, analizate și propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 12.06.2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2   Se împuternicește conducătorul Direcției de Asistență Socială cu semnarea și monitorizarea

contractelor de închiriere.

Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de

Asistență Socială, prin Serviciul Locuințe Sociale și Evaluare Socială.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș,

 • • Primarul Municipiului Baia Mare,

 • • Direcția de Asistență Socială,

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I