Hotărârea nr. 183/2020

H.C.L. nr. 183 din 23.06.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 385/2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare, ca lider, în proiectul „Smart Post - Industrial Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ inteligent post - industrial (SPIRE)”, finanţat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 183/2020

privind modificarea H.C.L. nr. 385/2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare, ca lider, în proiectul „Smart Post - Industrial Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ inteligent post - industrial (SPIRE)”, finanțat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 23 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 222/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 222/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 88 din 19.06.2020, întocmit de Serviciul Dezvoltare Urbană, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 385/2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare în calitate de lider în proiectul „ Smart Post - Industrial Regenerative Ecosystem -Ecosistem regenerativ inteligent post - industrial (SPIRE)”, care a fost aprobat în cadrul apelului de proiecte 4, din cadrul programului Urban Innovative Actions (UIA);

 • • Contractul de finanțare al proiectului SPIRE din 12.03.2020;

 • • Anexa la cererea de finanțare, cu evidențierea terenurilor de intervenție î n proiect;

 • • Bugetul final al proiectului „Smart Post - Industrial Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ inteligent post - industrial (SPIRE)";

Având în vedere:

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020;

 • • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

 • • Art. 105, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, alin. 9, lit. b, alin. 14, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale Comisiei de buget și Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I     Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 385/2019, care va avea

următorul conținut:

"Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului, alocată Municipiului Baia Mare, în sumă de 1.601.743,75 Euro, din care:

 • - 80%, reprezentând suma de 1.281.395,00 EURO, contribuția Comunității Europene;

 • - 20%, reprezentând suma de 320.348,75 EURO, cofinanțarea locală, suportată de Municipiul Baia Mare, în natură, prin terenul pe care se va implementa proiectul, și anume terenul Cra ica Mal stâng, înscris în CF 123695, nr. cadastral 123695, în suprafață de 39.641 mp".

Art.II Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 385/2019, care va avea următorul conținut:

"Art.5 Se aprobă asigurarea resurselor în natură, necesare implementării proiectului timp de 4 ani:

(1) Terenul Craica Mal stâng (înscris în CF 123695, nr. cadastral 123695, în suprafață de 39.641 mp); terenurile de pe str. Barajului (înscrise în CF 118235, nr. cadastral 118235, în suprafață de 10.116 mp și CF 118227, nr. cadastral 118227, în suprafață de 2.435 mp); terenul de pe str. 8 Martie Mal Săsar (înscris în CF 123417, nr. cadastral 123417, în suprafață de 7.482 mp); terenul de pe str. Colonia Topitorilor (înscris în CF 101889, nr. cadastral 101889, în suprafață de 15.050 mp) și terenul de pe str. Arenei (nr. topografice 994/7, 994/4, 994/2 și 996/5, în suprafață de 8.860 mp);

(2) Casa Schreiber".

Art.III Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 385/2019 rămân neschimbate.

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art.V Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Serviciul Dezvoltare Ur bană;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I