Hotărârea nr. 182/2020

H.C.L. nr. 182 din 23.06.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2018 privind reglementarea activității de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.182/2020

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2018 privind reglementarea activității de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 23 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 211/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.211/2020;

 • • Raportul Serviciului Public Ambient Urban, înregistrat cu nr. 2595/16.06.2020, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2018.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local nr.  155/2018 privind reglementarea activității de control în

parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serv iciul Public Ambient Urban;

 • • Dispozițiile art. 129, alin. 1, alin.2 lit. b, lit. c, alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează art. 1 din HCL nr. 155/2018 privind reglementarea activității de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban, prin introducerea unei noi litere, litera “j”, care va avea următorul conținut:

„j). să nu ocupe spațiile marcate, să nu blocheze accesul și în cazul deținătorilor de

autovehicule cu încărcare electrică să nu staționeze peste timpul necesar reîncărcării cu

energie electrică în locurile adaptate și semnalizate corespunzător care sunt destinate exclusiv pentru stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice, care poartă marcajul în nuanță de culoare verde și însemnul distinctiv simbolizând punct de reîncărcare cu energie electrică pentru autovehicule”.

Art. II. Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 155/2018 privind reglementarea activității de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban, care va avea următorul conținut :

 • a) încălcarea obligației stabilite la art. 1 lit. g) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000

 • b) încălcarea obligației stabilite la art. 1 lit. h) se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000

 • c) încălcarea obligației stabilite la art. 1 lit. i) se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

 • d) încălcarea obligației stabilite la art. 1 lit. j) se sancționează cu amendă de la 500 lei la

lei”.

Art. III. Restul prevederilor HCL nr. 155/2018 rămân neschimbate.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Serviciul Public Ambient Urban

Baia Mare, Direcția Patrimoniu și Direcția Poliția Locală.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Public Ambient Urban;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Marketing Public;

 • • Direcția Poliția Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

14

împotrivă

2

Abțineri

-

I