Hotărârea nr. 181/2020

H.C.L. nr. 181 din 23.06.2020 privind aprobarea cooperării dintre Municipiului Baia Mare și S.C. PK BLACK S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Cinema Drive 2020"

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.181/2020

privind aprobarea cooperării dintre Municipiului Baia Mare și S.C. PK BLACK S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Cinema Drive 2020"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 23 IUNIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 216/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.216/2020;

 • •   Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat sub nr. 53/2020 cu privire la aprobarea cooperării dintre Municipiului Baia Mare și S.C. PK BLACK S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Cinema Drive 2020", ;

 • •   Raportul de specialitate al Direcției Juridice Administrație Publică Locală - Serviciul Juridic, la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiului Baia Mare și S.C. PK BLACK S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Cinema Drive 2020", înregistrat cu nr. 217/2020;

 • •  Adresa nr. 384/18.06.2020 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 22068/18.06.2020 din partea S.C. PK BLACK S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Cinema Drive 2020", în Baia Mare, în perioada 26.06.2020 - 27.09.2020.

Având în vedere :

 • •  Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • •   Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță santiară în domeniul culturii;

 • •   H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc;

 • •   Art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. d), alin. (9), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordul de cooperare cu privire la organizarea în m unicipiului Baia Mare a evenimentului "Cinema Drive 2020", în perioada 26.06.2020 - 27.09.2020, prevăzut în Anexă, parte componentă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, Direcția Poliția Locală și Direcției Generală Dezvoltare Publică - Direcția Utilități Publice.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • •   Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarului Municipiului Baia Mare;

 • •   Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice;

 • •   Direcției Poliția Locală;

 • •   Architectului Șef;

 • •   Direcției Generală Dezvoltare Publică - Direcția Utilități Publice;

 • •  S.C. PK BLACK S.R.L.;

 • •   Serviciului Administrație Publică Locală .

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I