Hotărârea nr. 180/2020

H.C.L. nr. 180 din 23.06.2020 privind aprobarea transformării unei linii de gardă, din specialitatea pneumologie în specialitate ATI, în cadrul structurii Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 180/2020

privind aprobarea transformării unei linii de gardă, din specialitatea pneumologie în specialitate ATI, în cadrul structurii Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 23 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 213/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 213/2020;

 • • Raportul Serviciului Resurse Umane privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr 213/2020;

 • • Solicitarea nr. 21438/2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie , ,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare.

Având în vedere:

 • • Art. 22, alin. (2) și alin. (4), art. 30, alin. (1) și art. 31, alin. (1) din Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar;

 • • Ordinul nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID - 19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS - CoV - 2, în faza I și în faza a II - a, și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2;

 • • Art. 129, alineatul (2), litera a), art. 136, alineatul (1) și (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale Comisiei de buget și Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transformarea unei linii de gardă din specialitatea pneumologie în specialitate ATI, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare, pe durata funcționării acestuia ca și spital de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS -CoV - 2.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare;

 • • Serviciul Resurse Umane;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I