Hotărârea nr. 18/2020

H.C.L. nr. 18 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 654 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 18/2020

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 654 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 12/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 12/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 56/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 654 mp, înscris în CF nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4702 situat în Baia Mare, Bd. Republicii, lângă stația Petrom;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Surducan Florin.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin. (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, înregistrată cu nr. 55/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol, înregistrată cu nr. 22/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 654 mp, înscris în CF nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4702, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, lângă stația Petrom, nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile, care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), alin. 14, art. 108, lit. b și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect dezlipirea în două parcele a terenului identificat prin CF nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4701, în suprafață de 129 ha 6923 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, după cum urmează:

CF nr. 104479 Baia Mare - nr. topo 2737/4702 - în suprafață de 654 mp;

- nr. topo 2737/4703 - în suprafață de 129 ha, 6269 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 654 mp, înscris în CF nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4702, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  20

  Pentru

  20

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -