Hotărârea nr. 179/2020

H.C.L. nr. 179 din 23.06.2020 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.179/2020

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 23 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 214/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.214/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 378/ 17.06.2020, privind contractarea de către Municipiul Baia Mare a unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile;

 • • Raportul Direcției Proiecte, înregistrat cu nr. 7988/2020, privind necesitatea și oportunitatea aprobării unui împrumut bancar pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, respectiv finalizarea proiectelor finan țate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere :

 • • Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • • Prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 • • Prevederile art. 129 alin. (2) și alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanțări ramburabile interne în valoare de 130 milioane lei, cu o maturitate de maximum 20 ani.

Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hot ărâre.

Art. 3 Din bugetul local al Municipiului Baia Mare se asigură integral plata :

 • - serviciului anual al datoriei publice locale;

 • - oricaror impozite și taxe aferente obiectivelor de investiții de interes local;

 • - alte cheltuieli neeligibile al finan țării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4 (1)Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de interne t a Municipiului Baia Mare următoarele date:

 • a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/s au completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Municipiului Baia Mare;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramures;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Ministerul Finanțelor Publice - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș;

 • • Direcția Proiecte Programe;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Baia Mare , precum și pe pagina de internet www.baiamare.ro

Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

Anexa nr. 1 la HCL nr. 179/2020

Situația privind valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 20142020, in vederea contractării unei finanțări rambursabile interne necesare pentru a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local

LEI

Nr. Crt

Denumirea proiectului

Valoare totala proiect

Valoare solicitata pentru finantare

1

creșterea eficientei energetice a blocurilor ae locuințe in Municipiul Baia Mare - CF2

8.933.610,58

3.699.000,00

2

creșterea eficientei energetice a blocurilor ae locuințe in Municipiul Baia Mare - CF4

14.013.423,70

5.808.000,00

3

creșterea eficientei energetice a blocurilor ae locuinte in Municipiul Baia Mare - CF5

6.445.900,04

2.626.000,00

4

creșterea eficientei energetice a blocurilor ae locuinte in Municipiul Baia Mare - CF6

7.708.725,84

3.611.000,00

5

creșterea eficientei energetice a blocurilor ae locuinte in Municipiul Baia Mare - CF7

11.884.491,73

5.695.000,00

6

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare Grădinița Micul Prinț

1.904.799,03

745.000,00

7

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala Victor Babeș

5.231.070,74

1.683.000,00

8

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - ScoalaGimnaziala I. L. caragiale

4.775.218,79

1.567.000,00

9

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala Avram lancu

5.167.322,64

1.421.000,00

10

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala Vașile Alecșanari

7.159.496,62

1.978.000,00

11

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare Grădinița cu program prelungit nr. 10

1.368.828,31

488.000,00

12

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare Liceul cu program șportiv

6.640.066,42

2.038.000,00

13

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala Simion Bărnuțiu

1.835.526,59

713.000,00

14

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala A. Ivașiuc

2.840.737,56

857.000,00

15

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - ScoalaGimnaziala nr. 18

3.062.405,22

876.000,00

16

creșterea performantei energetice a unitatilor ae învatamânt în Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala Dimitrie cantemir

5.568.185,24

1.402.000,00

Nr. Crt

Denumirea proiectului

Valoare totala proiect

Valoare solicitata pentru finantare

17

Creșterea performantei energetice a unitatilor de învatamânt în Municipiul Baia Mare Colegiul National Mihai Eminescu

4.206.060,60

1.422.000,00

18

creșterea eficientei energetice in cladirne publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea"

17.497.566,50

10.263.000,00

19

creșterea performantei energetice a unitatilor de învatamânt în Municipiul Baia Mare - ScoalaGimnaziala N. Bălcescu

3.104.208,21

1.287.000,00

20

Reabilitare bloc de locuinte sociale strada Luminișului 13

4.036.189,05

1.095.000,00

21

Reabilitare bloc de locuinte sociale strada Luminisului 13A

3.924.101,40

929.000,00

22

Reabilitare bloc de locuinte sociale strada Horea 46A

3.841.630,87

1.046.000,00

23

Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Baia Mare

10.501.721,07

210.000,00

24

Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare - Bd. de Vest, Str. Dragos Voda

84.083.752,59

40.076.000,00

25

Cresterea Mobilitatii urbane durabile prin modernizarea si crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare - Str. Garii, Bd Unirii, Bd. Repubicii , Bd Bucuresti

102.126.927,98

19.147.000,00

26

Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare Bd. Independentei si Bd. Decebal

63.370.891,72

10.811.000,00

27

Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Gradinitei in cartierul Vasile Alecsandri din

Municipiul Baia Mare

8.583.961,50

3.302.000,00

28

Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Cresei Stelutelor in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare

13.013.994,28

2.000.000,00

29

Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului Tehnic “Transilvania” din Municipiul Baia Mare

25.040.186,68

1.874.000,00

30

Extinderea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Dr.Nicolae Rusdea Baia Mare

10.816.995,45

342.000,00

31

Reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona Malurile Raului Sasar

22.257.323,64

989.000,00

TOTAL GENERAL (LEI)

470.945.320,59

130.000.000,00

Ordonator principal de credite,

Primar

Municipiul Baia Mare

Cătălin Cherecheș