Hotărârea nr. 177/2020

H.C.L. nr. 177 din 23.06.2020 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Gheorghe Pârja

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 177/2020

privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Gheorghe Pârja

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,

MARȚI 23 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 212/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 212/2020;

 • • Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat sub nr. 51/2020 cu privire la acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Gheorghe Pârja.

Având în vedere:

 • • Cap. II, art. 5, lit. a, b, din Regulamentul privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Baia Mare”, aprobat prin H .C.L. nr. 114/2009, privind aprobarea unui nou regulament privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Baia Mare”;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale Comisiei de buget și Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se conferă titlul de "Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Gheorghe Pârja,

scriitor, publicist și ziarist.

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Relații

Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice;

 • • Domnului Gheorghe Pârja;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I