Hotărârea nr. 176/2020

H.C.L. nr. 176 din 11.06.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 69198 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 60309 Tăuții Măgherăuș

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.176/2020

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 69198 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 60309 Tăuții Măgherăuș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,

JOI 11 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 210/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.210/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 692/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu , prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 69.198mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , situat pe UAT Tăuții Magherăuș;

 • • Prevederile HCL nr. 114/31.03.2020 p rivind aprobarea parcelării terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, parte din parcelă fiind situată parțial pe limita teritorială a Orașului Tăuții Măgherăuș;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Chira Sandu Adrian, vizat de către OCPI sub nr. 22709/21.05.2020, Anexa 1.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 129 alin. (1) și alin. (2) , lit.c), alin. (14) , din OUG nr. 57/2 019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 69198 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 60309 Tăuții

Magherăuș, vizat de către OCPI sub nr. 22709/21.05.2020, Anexa nr.1, care face parte

integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu efectuarea tuturor operațiunilor pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Primarul Orașului Tăuții Magherăuș;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I