Hotărârea nr. 175/2020

H.C.L. nr. 175 din 11.06.2020 privind darea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.175/2020

privind darea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 11 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 183/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.183/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 182/14.05.2020, promovat de Biroul Transport Public și Protecție Civilă din cadrul Direcției Dezvoltare Publică, privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo;

 • • Adresa nr. 2105/2020 înregistrată la Municipiului Baia Mare cu nr. 17141/2020 prin care Serviciul Public Ambient Urban solicită Municipiului Baia Mare predarea în administrare, de către Municipiul Baia Mare a unui autoturism marca Renault Kangoo Expression 1,9D, cu nr. de înmatriculare MM11MBC, număr de identificare VF1KC0JCF28178716, anul fabricației 2003, aflat în proprietatea Municipiului Baia Mar e, în vederea utilizării acestuia pentru desfășurarea activităților specifice ;

 • • HCL nr.133/2012 privind dizolvarea și lichidarea S.C. "Centrul de Afaceri Millennium III” S.R.L.

Având în vedere :

 • • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) , lit. s), art. 287-301, art. 354 - 355, art. 298 și respectiv art. 362;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo Expression 1,9 D, cu nr. de înmatriculare MM11MBC, număr de identificare VF1KC0JCF28178716, anul fabricației 2003, amortizat complet în anul 2009 și aflat în proprietatea Municipiului Baia Mare.

Art. 2 Autoturismul menționat la art. 1 va fi utilizat de către Serviciul Public Ambient Urban exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor specifice activității.

Art. 3 Toate cheltuielile privind reparația și întreținerea autoturismului menționat la art. 1, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru circulația acestuia pe drumurile publice vor fi suportate de către Serviciul Public Ambient Urban.

Art. 4 În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Municipiul Baia Mare va încheia cu Serviciul Public Ambient Urban procesul verbal de predare-primire a autoturismului menționat la art. 1.

Art. 5 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcți a Dezvoltare Publică și Serviciul Public Ambient Urban.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Dezvoltare Publică;

 • • Serviciul Public Ambient Urban;

 • • Seviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I