Hotărârea nr. 174/2020

H.C.L. nr. 174 din 11.06.2020 privind stabilirea taxei de utilizare pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare, ocupate de terasele sezoniere

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 174/2020

privind stabilirea taxei de utilizare pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare, ocupate de terasele sezoniere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,

JOI 11 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 207/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 207/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 120/2020, întocmit de Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare

Contracte, prin care se propune stabilirea taxelor de utilizare practicate, începând cu luna iunie 2020, pentru terenurile aparținând Municipiului Bai a Mare, ocupate de terasele

sezoniere, ținându-se cont de măsurile stabilite, începând cu luna iunie 2020, pentru astfel de structuri de alimentatie publică;

 • • Solicitările proprietarilor spațiilor comerciale cu funcțiunea de alimentație publică.

Având în vedere:

 • • Ordinul nr. 966 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normei din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate, din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, capitolul II, secțiunea 2, respectiv art. 5;

 • • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;

 • • H.C.L. nr. 144/2013 privind stabilirea chiriilor pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare ocupate de terasele sezoniere din Municipiul Baia Mare ;

 • • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;

 • • Art. 108, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, și c, alin.14, art. 355, art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale Comisiei de buget și Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței de Consiliu Local, și anume: La articolul 1, se completează cu sintagma ”până la 31.12.2020, în cuantum de 1 leu/mp/lună.”

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă taxele de utilizare pentru terenurile ocupate de terasele sezoniere din Municipiul Baia Mare, începând cu luna iunie 2020 până la 31.12.2020, în cuantum de 1 leu/mp/lună.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotarârea Consiliului Local nr. 144/2013.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu, prin serviciul de specialitate, și Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Marketing Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I