Hotărârea nr. 173/2020

H.C.L. nr. 173 din 11.06.2020 privind încheierea unui Acord de cooperare având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 173/2020

privind încheierea unui Acord de cooperare având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 11 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 204/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 204/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală nr. 204/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 206/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare nr. 45/2020;

 • • Hotărârea Comitetului Local Pentru Situații De Urgență Baia Mare nr. 71/2020 privind luarea unor măsuri suplimentare necesare pentru gestionarea infecțiilor cu COVID - 19 din Municipiul Baia Mare.

Având în vedere:

 • • Art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID - 19;

 • • Art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c), alin. (9), lit. a) și c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizele favorabile ale Comisiei de buget și Comisiei juridice, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea de către Municipiul Baia Mare a unui Acord de cooperare având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „Testăm pentru Sănătatea Maramureșenilor”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cooperare cu:

 • • Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș;

 • • Direcția de Sănătate Publică Maramureș;

 • • Municipiul Sighetu Marmației;

 • • Orașul Vișeu de Sus;

 • • Orașul Târgu Lăpus;

 • • Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș Baia Mare”;

 • • Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;

 • • Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”;

 • • Spitalul Municipal Sighetu Marmației;

 • • Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus;

 • • Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare;

 • • Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș;

 • • Municipiul Sighetu Marmației;

 • • Orașul Vișeu de Sus ;

 • • Orașul Târgu Lăpus;

 • • Direcția de Sănătate Publică Maramureș;

 • • Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș Baia Mare”;

 • • Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;

 • • Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”;

 • • Spitalul Municipal Sighetu Marmației;

 • • Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus;

 • • Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală .

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I