Hotărârea nr. 172/2020

H.C.L. nr. 172 din 11.06.2020 privind încheierea unui Acord de cooperare în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operaţii chirurgie cardiacă, cardiovasculară şi toracică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.172/2020

privind încheierea unui Acord de cooperare în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operații chirurgie cardiacă, cardiovasculară și toracică din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, JOI 11 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 201/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.201/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală nr. 201/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 342/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare

nr. 43/2020;

 • • Adresa Spitalului Județean de Urgență Dr. “Constantin Opriș” Baia Mare nr. 14827/27.05.2020;

 • • Adresa Consiliului Județean Maramureș nr. 7882/28.05.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 20107/04.06.2020;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • • OUG nr. 2 / 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, art. VI;

 • • Art. 129 alin.(2) lit. e), alin.(7) lit. c), alin.(9) lit.a) și c), alin.(10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare , Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Spitalul Județean de Urgență Dr. “Constantin Opriș” Baia Mare, în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operații chirurgie cardiacă, cardiovasculară și toracică din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Consiliul Județean Maramureș;

 • • Spitalul Județean de Urgență Dr. “Constantin Opriș” Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I