Hotărârea nr. 171/2020

H.C.L. nr. 171 din 11.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.171/2020

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,

JOI 11 IUNIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 200 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 200/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 343 Z04.06.2020, promovat de Direcția economică prin care se propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273 Z 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotararea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 6126 din 23 aprilie 2020 pentru modificarea art. 2 din Hotararea nr. 5766Z 12.06.2019, modificată prin Hotararile nr. 5788Z 17.07.2019, nr. 5841/ 22.08.2019 și nr. 6033/ 22.01.2020;

 • • Dispoziția Primarului nr. 695 din 25 mai 2020 privind virarea de credite în cadrul acelorași capitole bugetare și modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • Adresa Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 601134 din 15 mai 2020;

 • • Ordonanța Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Solicitarea Direcției de Asistență Socială;

 • • Art. 129 alin 4 litera "a", din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței:” Se transferă suma de 140 mii lei de la subcapitolul 61.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale” de la titlul II „Bunuri și servicii” la subcapitolul 74.02.05.01 „Salubritate” la titlul XI „Alte cheltuieli”.”

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 20 20 astfel:

 • - venituri totale      574.729 mii lei,

 • - cheltuieli totale     577.586 mii lei,

- diferența de 2.857 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale     465.174 mii lei,

 • - cheltuieli totale   467.533 mii lei.

- diferența de 2.359 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2020 prin majorare cu suma de 800 mii lei și se stabilește la suma de 51.775 mii lei.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2020 prin majorare cu suma de 10.518 mii lei, conform Anexei nr. 3.

Art. 5 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificației bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și d e la serviciile de specialitate.

Art. 6 Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 4, precum și Anexei nr. 5 privind desfășurătorul poziției globale, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art. 8 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 153/ 12.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiul Baia Mare pe anul 2020.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramures;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Investiții Programe;

 • • Direcția de Asistență Socială Baia Mare;

 • • Serviciul Buget Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".


MUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE PUBLICĂ

DIRECȚIA INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824


Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Anexa nr. 5 la HCL 171/2020


APROBAT, Ordonator de credite

Primar

Cătălin Cherecheș


Cap.51.02.

Lista poziției „Dotări independente”

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri

U.M.

Cantitate

Valoare

[lei]

1.

Program informatic impozite si taxe

buc

1

20.000

2.

Bara protectie bena/pasageri spate

buc

1

4.800

3.

Inchidere bena

buc

1

6.900

4.

Protectie bara fata

buc

1

2.700

5.

Stergatoare profesionale

buc

4

12.040

6.

Server

buc

2

57.000

7.

Mutifuncțional color A3

buc

7

112.000

8.

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc

1

30.000

9.

P C

buc

50

150.000

10.

Aparat foto Canon EOS 1200D

buc

3

8.000

11.

Router Cisco 890

buc

1

4.000

12.

Switch Cisco

buc

1

3.000

13.

UPS APC 1500VA

buc

1

4.000

14.

Nikon z7

buc

1

23.920

15.

Telefoane

buc

5

50.000

16.

Drona mavic

buc

1

7.620

17.

Microfon shenhaiser

buc

1

4.260

18.

Dulapuri sala open space

set

1

72.100

19.

Masa de birou si dulapuri

set

1

15.000

20.

Echipament topografic tip statie

21.

+ GPS

set

1

56.000

22.

Dulap birou 1

buc

1

12.000

23.

Dulap birou 2

buc

1

13.000

24.

Dulap birou 2

buc

1

9.000

25.

Autoturisme

buc

3

263.000

26.

Microbuz

buc

1

250.000

27.

Autoutilitare

buc

2

349.660

28.

Baia Mare - centru de

comunicare integrala cu cetateni buc         1

29.     Integrare site-uri servicii publice/

direcții in platforma Municipiului Baia Mare baiamare.ro           buc        1

40.000

50.000


TOTAL


1.630.000