Hotărârea nr. 170/2020

H.C.L. nr. 170 din 29.05.2020 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A.

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 170/2020

privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 181/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 181/2020;

 • • Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect prelungirea cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A., înregistrat cu nr. 181/2020;

 • • Adresa nr. 17118 din 13.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” care, în calitate de autoritate tutelară, informează cu privire la necesitatea prelungirii mandatelor celor 3 administratori provizorii din Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Art. 64 indice 1 alineatul (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

 • • Art. 129 alineatul (1) și alineatul (3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Rezultatul votului secret;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se propune prelungirea mandatelor administratorilor provi zorii ai S.C. URBIS S.A., și anume a următoarelor persoane: doamna Pop Carmen-Ecaterina, domnul Hossu Florin-Gheorghe și domnul Pașcu Augustin.

Art. 2 Durata mandatului administratorilor provizorii este până la finalizarea selecției, dar nu mai mult de două luni.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”, pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare menționați la art. 1, până la finalizarea selecției, dar nu mai mult de două luni.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”;

 • • S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

 • • Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;

 • • Persoanele nominalizate;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Voturi Nule

-

Pop Carmen

16 Da

1 Nu

Hossu Florin

15 Da

2 Nu

Pașcu Augustin

15 Da

2 Nu

I