Hotărârea nr. 169/2020

H.C.L. nr. 169 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 28, iniţiator: Furnea Iulian

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 169/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Săndor, nr. 28, inițiator: Furnea Iulian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 198/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 198/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, nr. 47606 din 09.01.2020, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Săndor, nr. 28, identificat prin numărul cadastral 101516, inițiator: Furnea Iulian, proiect nr. K59 din 2019, elaborator: SC KUBO INVESTMENT SRL, urbanist cu drept de semnătură: arh. Dorin Ștefan;

 • • Solicitarea domnului Furnea Iulian, înregistrată sub nr. 47606 din 11.12.2019.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul

Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind

Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elabor area sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 38 din 14.11.2019;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Săndor, nr. 28;

 • • Constatarea îndeplinirii procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența

decizională in administrația publică, republicată;

 • • Art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul nefavorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, Generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Sândor, nr. 28, identificat prin numărul cadastral 101516, inițiator: Furnea Iulian, proiect nr. K59 din 2019, elaborator: SC KUBO INVESTMENT SRL, urbanist cu drept de semnătură: arh. Dorin Ștefan, în conformitate cu anexele 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism,  reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul  de reglementări  urbanistice și

Regulamentul local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4  Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5  Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate, va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Furnea Iulian, Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

13

Impotrivă

3

Abțineri

3

I


MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: wvAv.baiamare.ro


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon:+40 262 213 824

Nr. 41651 / 14.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de Furnea Iulian, cu domiciliul în Baia Mare,

înregistrată la nr. 41651 din 28.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 38 din 14.11.2019

pentru Planul Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE Șl ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Sandor, nr. 28, identificat prin numărul cadastral 101516., Inițiator: Furnea Iulian Elaborator:

 • •  SC KUBO INVESTMENT SRL

Urbanist cu drept de semnătură:

 • •  arh. Dorin Ștefan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

 • •   Teritoriul care va fi reglementat prin planul urbanistic zonal este situat în intravilanul Municipiului Baia Mare pe strada Petofi Sandor nr. 28, fiind delimitat de strada Petofi Sandor pe latura de vest, la est este delimitat de un teren proprietate privată, la nord se învecinează cu terenuri proprietate privată, iar la sud se învecinează cu Cimitirul Reformat. Zona studiată se află parțial în proprietatea privata a numiților FURNEA IULIAN cu soț a FURNEA LOREDANA cota actuală 1/2, bun comun și DINCĂANDRFI, cota actuală 1/2, bun propriu, identificat prin C.F. nr. 101516, nr. cad. 101516 și parțial în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, conform planului de situație pe suport cadastral, anexă la prezentul aviz.

 • •  Suprafața totală a zonei studiate este de 20340 mp

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

conform P.U.G. - aprobat prin HCL nr 349 / 1999- zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare, în UTR - L2b - Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, respectiv L1b - subzona locuințelor individuale de tip rural cu anexe gospodărești si grădini cultivate pentru producție agricolă, cu regim izolat de construire, situate

pe versanți slab construiți - având înălțimea maximă P+mansardă. P+1, V6 - păduri de agrement: A1b - Arabil, pășunat, cultura viței de vie și a pomilor fructiferi

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: Se propune reglementarea zonei prin două unități teritoriale de referință, care corespund subzonelor identificate, după cum urmează:

 • •  Zona de locuințe si zona mixtă - subzonă unde locuirea este dominantă, dar vor putea fi admise si funcțiuni administrative, culturale, si servicii, care nu constituie factor de poluare in zona si nu vor genera trafic.

 • •  Zona spațiilor plantate - V6 subzona păduri de agrement


ZONA DE LOCUINȚE SI ZONA MIXTĂ

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE

 • •   Locuire individuală și colectivă;

 • •  Unități rezidențiale colective cu regim de înălțime maxim D+P+3+Pod mansardat;

 • •   Funcțiuni de tip hotelier;

 • •   Funcțiuni culturale, administrative, servicii

 • •   Spații de joacă pentru copii;

 • •  Amenajări de spații verzi și promenadă pietonală cu locuri de relaxare;

 • •   Parcaje la sol, demisol și subterane pentru autoturisme, motociclete, mopede și biciclete dacă deservesc o funcțiune existentă pe parcelă;

 • •   Stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • •  Locuințe semi - colective, doar pe parcele mai mari de 500 mp ca suprafață. Excepție fac parcelele cu construcții de locuințe semi - colective existente;

 • •   Sedii ale unor companii din domeniile științific, servicii și birouri, activități tehnice, proiectare, consultanță și management, servicii profesionale ș a., care nu utilizează materii prime sau utilaje pentru desfășurarea activității cu condiția să asigure un număr de locuri de parcare suficient pentru desfășurarea activității, conform reglementărilor locale. Excepție fac construcțiile existente la data elaborării prezentei documentații până la momentul schimbării funcțiunii sau a demolării;

 • •   Parcaje supra-etajate cu condiția încadrării într-o volumetrie și arhitectură similare ansamblului construit;

 • •  Spații comerciale de mici dimensiuni, cu deservire locală cu condiția asigurării unui spațiu pentru aprovizionare în afara domeniului public;

 • •   Spații de alimentație publică cu condiția asigurării unui număr de spații de parcare suficient, în funcție de mărimea spațiului, conform normativelor în vigoare și a asigurării unui spațiu pentru aprovizionare în afara domeniului public;

 • •   Echipamente tehnice exclusiv pentru deservirea funcțiunilor localizate în incinta ansamblului cu condiția ca funcționarea acestora să nu dăuneze activității principale de locuire prin producerea de vibrații, zgomote, noxe, fum sau mirosuri;

 • •   Spații de colectare și preselectare a deșeurilor aferente unei funcțiuni principale localizate pe aceeași parcelă. în cazul localizării acestora în incinte supraterane separate de clădirile de locuit acestea vor fi distanțate cu minim 10 metri față de fațadele cu ferestre ale locuințelor. De asemenea, spațiile vor fi împrejmuite, iar împrejmuirile vor fi tratate astfel încât să se încadreze din punct de vedere vizual în estetica ansamblului nou construit sau a locului;

 • •   Elemente de signalistică cu condiția obținerii autorizației din partea Comisiei de Estetică Urbană locale și a acordului Administratorului ansamblului / Asociației de locatari.

UTILIZĂRI INTERZISE

 • •   Categoriile de activități industriale, de producție sau depozitare;

 • •   Stații de întreținere și reparații auto;

 • •   Stații de alimentare carburanți;

 • •   Echipamente de telecomunicații vizibile din spațiul public;

 • •   Instalații sau structuri pentru panouri publicitare, cu excepția mobilierului urban dedicat sau a elementelor de signalistică destinate activităților locale;

 • •  Depozitare comercială;

 • •  Comerț en-gros;

 • •  Comerț cu amănuntul cu raza mare de servire (tip hipermarket);

 • •   Orice alte activități care generează noxe, vibrații, fum, miros sau zgomot.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • •   Parcelele edificate la momentul elaborării prezentei documentații își păstrează caracteristicile pe parcursul desfășurării activităților în construcțiile existente sau până la demolarea construcțiilor. După demolarea construcțiilor existente pe o parcelă se poate edifica o nouă construcție doar dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

 • •  au o suprafață minimă de 500 mp;

 • •  dispun de cel puțin un front la stradă cu o deschidere de minim 15 m.

 • •  în cazul în care se dorește supraedificarea unor imobile existente, acolo unde suprafața terenului nu este mai mare sau egală cu 500 mp și frontul la stradă nu are 15 m, acestea vor fi posibile doar cu condiția asigurării necesarului de parcaje la nivelul lotului, sau conform cu dispozițiile legislației locale în vigoare. Dacă nu respectă condițiile enunțate anterior, parcelele libere pot deveni construibile doar prin operațiuni de alipire. Noile parcele rezultate prin operațiuni de dezmembrare sau comasare se consideră construibile și vor putea solicita autorizarea unor noi construcții doar dacă îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • •  au o suprafață minimă de 500 mp;

 • •  dispun de cel puțin un front la stradă cu o deschidere de minim 15 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • •  Aliniamentul reprezintă linia de separație a domeniului public față de proprietatea privată. Față de aliniamentul vestic dinspre strada Petofi Sandor, așa cum indică planșa desenată de reglementări urbanistice propuse, construcțiile se vor retrage cu minim 6 metri si nu mai puțin de jumătate din inaltimea la cornișa a construcției, pentru a asigura un spațiu suficient fluxurilor de circulație.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • •  Se permite construirea în regim cuplat sau izolat. Față de limitele laterale se va respecta o retragere egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6 metri. Față de limita posterioară se va respecta o retragere egală cu jumătate din înălțimea fațadei către latura posterioară, dar nu mai puțin de 6 metri

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • •   în cazul edificării mai multor construcții pe aceeași parcelă, între acestea se va respecta o distanță egală cu jumătate din înălțimea celei mai înalte dintre ele, însă nu mai puțin de 3 metri. în cazul în care față de clădirea / clădirile de la stradă se amplasează și alte clădiri în interiorul parcelei, acestea pot fi orientate diferit față de orientarea clădirii principale.

 • •   Este permisă amplasarea anexelor și a garajelor pe limitele laterale și/sau posterioare cu următoarele condiții:

•înălțimea acestora să nu depășească 2,2 metri la limita de proprietate;

•scurgerea apelor de pe învelitoare să nu se facă pe proprietatea învecinată;

• pe laturile construcției situate spre proprietatea vecină să nu existe ferestre sau goluri de lumină.

CIRCULAȚII Șl ACCESURI

 • •   Parcelele vor putea fi construibile doar în condițiile în care beneficiază de un acces auto cu lățimea de 4 metri direct dintr-o stradă publică sau prin servitute legală înscrisă în Cartea Funciară.

 • •   Ieșirile din parcările subterane, acolo unde acestea vor fi propuse, se vor proiecta respectând normativele în vigoare și având în vedere asigurarea unui spațiu suficient pentru încadrarea în traficul carosabil de pe străzile publice în condiții de siguranță și fluență.

 • •   în cazul edificării locuințelor colective se va asigura un acces carosabil în proximitatea intrării pentru a permite intervenția promptă și sigură a autovehiculelor de intervenție (autospecială pentru stingerea incendiului, ambulanță, ș.a.) și de asemenea, a mașinii de salubritate.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • •   Pentru construcțiile de locuințe nou propuse, se va asigura un număr de locuri de parcare conform HCL 56/2019 privind modificarea Anexei 1 la HCL 371/2017, modificată cu HCI 568/2018 respectiv HCL 25/2019, HCL 391/2017 privind "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiului Baia Mare" și anume:

 • • 1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 40mp;

 • • 1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 80mp;

'2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă mai mare de 80mp;

 • •   ia numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;

 • •   pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spațiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament.

 • •   Pentru alte funcțiuni, vor fi prevăzute spații de parcare în conformitate cu regulamentele în vigoare.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Regim de înălțime D+P+3+Pod mansardat, Hmax=14m la cornișă, Hmax coamă =23,20m

• Este permisă realizarea demisolurilor și a mansardelor cu condiția respectării înălțimii maxime


admise și a legislației în vigoare referitoare la clasificarea mansardelor și demisolurilor.

Locuințele vor fi realizate din module cuplate la cate o scară, așezate pe panta terenului amenajat

(panta străzilor interioare va fi de max. 8%) .

înălțimile maxime la coama si la cornișă, diferențiate pe module sunt următoarele:


 • •  Modul A: Hmax coamă:

 • •  Modul A': Hmax coamă:

 • •  Modul B: Hmax coamă:

 • •  Modul C: Hmax coamă:

 • •  Modul D: Hmax coamă:


16.55m Hcornișă: 3.35m 19.75m Hcornișă: 3.35m 17.20m Hcornișă: 2.85m 20.00m Hcornișă: 8.9m 23.20m Hcornișă: 5.70m


ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • •   Se vor alege finisaje care să nu creeze o imagine vizuală neplăcută și se vor evita pastișele arhitecturale. Se va urmări o relationare cat mai buna a volumelor nou propuse cu cadrul natural. De altfel, propunerile de conformare volumetrică și finisare a fațadelor se vor supune "Regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare”.

 • •  Se recomandă montarea pe acoperișuri a unor sisteme care să nu permită formarea unor straturi înalte de zăpadă sau gheață pe timpul iernii pentru a reduce riscul acumulării și căderii zăpezii și gheții.

 • •   Este strict interzisă închiderea balcoanelor, a logiilor sau a teraselor locuințelor colective în condițiile în care acestea nu au fost proiectate inițial în acest scop, pentru a nu degrada unitatea vizuală. Este strict interzisă amplasarea in planul fațadelor a antenelor satelit. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau alte locuri astfel încât să nu fie vizibil de la nivelul trecătorilor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • •   Toate construcțiile vor fi racordate la utilitățile publice existente în zonă. Echipamentele tehnice aferente rețelelor de utilități care nu pot fi prevăzute în interiorul construcțiilor li se va acorda o atenție deosebită încadrării acestora în imaginea vizuală a ansamblului în care se află.

 • •   Colectarea apelor pluviale de pe învelitorile clădirilor și de pe fațade se va realiza prin sisteme conectate la rețeaua pluvială. Racordarea sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe clădiri la sistemele de canalizare se va realiza în mod obligatoriu pe sub circulațiile pietonale pentru a evita formarea gheții pe timpul iernii. Este interzisă scurgerea apei rezultate din procesul de condensare al aparatelor de aer condiționat direct pe fațadă sau în spațiul perimetral construcției.

 • •   Este interzisă acoperirea construcțiilor cu tablă strălucitoare din aluminiu.

SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

 • •   Pentru construcțiile cu funcțiuni de locuire, se va asigura o suprafață de spațiu verde echivalentă cu 2mp/ cap locuitor. Pentru alte funcțiuni, se va asigura c suprafață suficientă de

. I spațiu verde cu rol ambiental pentru a îmbunătății imaginea vizuală a noii dezvoltări, în conformitate cu Anexa 6 din RGU. Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                  2 ex. /i.M. /!i4$&$ adaptate la condițiile climatice similare municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se recomandă amenajarea peisageră utilizând specii de plante cu cicluri de înflorire succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an.

 • •   Este permisă plantarea de copaci în spații mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de 1,2 metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu condiția ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină.

 • •   Nivelul solului spațiilor verzi se va proiecta sub nivelul finit al spațiului mineralizat cu care este adiacent pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ pe acestea și formarea prafului după evaporarea apei. Se recomandă proiectarea spațiilor verzi cu șanțuri de preluare a apelor pluviale și cu sisteme de irigare și drenare naturală a apei naturale astfel încât să se reducă costurile de mentenanță.

ÎMPREJMUIRI

 • •   împrejmuirile vor avea înălțimi maxime de 1,80 metri din care maxim 0,60 metri va fi soclu opac, iar restul va fi un material transparent. Este permisă dublarea împrejmuirii, doar spre interiorul parcelei, cu un element vegetal de înălțimi similare. Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire. Soluția de împrejmuire va fi aprobată de Comisia de Estetică Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, pentru conformarea cromatică, stilistică și a materialelor utilizate.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

 • •  P.O.T. maxim 40%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

 • •  C.U.T. maxim: 1.6 ACD/mp.teren

V - ZONA SPAȚIILOR PLANTATE

V6 - păduri de agrement

conform P.U.G.

UTILIZĂRI ADMISE

 • •  V 6 - conform legilor si normelor in vigoare

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • •  V 6 - se admite utilizarea pentru agrement cu condiția ca prin dimensionarea si configurarea spatiilor libere fara vegetație inalta sa nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local.

UTILIZĂRI INTERZISE

 • •  V 6 - se interzice realizarea caselor de vacanta in afara perimetrelor (subzona B2) stabilite prin regulament

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • •   V 6 conform limitelor stabilite si conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • •  V 6 conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

 • •  V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

CIRCULAȚII SI ACCESE

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ÎMPREJMUIRI

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 • •   V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.10.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:

 • •   Nu este cazul.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1065 din 13.09.2018 emis de primarul municipiului Baia Mare .Arhitect Ș

Drd. Arh


Șef rviciu Dezvoltare Urbană


Ing. Urb. Jur. Mire

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z,

Date de recunoaștere a documentației:

Denumirea obiectivului:

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR IN ZONA DE LOCUINȚE SI ZONA MIXTA

Amplasament:

str. Petofi Sandor, mun. Baia Mare, județul Maramureș

Beneficiar:

FURNEA IULIAN, FURNEA LOREDANA, DINCA ANDREI

Proiectant general:

SC. KUBO INVESTMENTS. SRL

Arh. Stag. Sasaran Petra

Poiectant de specialitate:

Arh. Urb. Dorin Ștefan

Data elaborării:

2019

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Rolul RLU

 • 1.1. a. Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe teritoriul zonei de studiu. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii în vederea executării de construcții în limitele zonei de studiu prevăzute în planșa de Reglementări.

  • 1.1. b. Regulamentul local de urbanism însoțește PUZ pentru Schimbare de funcțiune UTR in zona de locuințe si zona mixta și explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.

 • 1.1. c. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale si se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor obținute, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001, cu modificările și completările ulterioare.

  • 1.1. d. Orice documentație de urbanism, ulterioară PUZ pentru Schimbare de funcțiune UTR in zona de locuințe si zona mixta care schimbă concepția generală care a stat la baza PUZ-ului, determină modificarea PUZ și aprobarea conform legii.

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • J24/87/2011 • 0744 820 603 officeffl kiiboinvestments.com • www.kuboinvestments.com

1 .Le. Modificarea Regulamentului local de urbanism al PUZ pentru Schimbare de funcțiune UTR in zona de locuințe si zona mixta se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ și implicit ale Regulamentului local de urbanism, se pot face numai cu respectarea parcursului de avizare/ aprobare, pe care a urmat-o și documentația inițială.

 • 1.2. Baza legală a elaborării

 • 1.2.a. La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent PUZ pentru Schimbare de funcțiune UTR in zona de locuințe si zona mixta au stat, în principal:

 • •  Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului - cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001;

 • •  Ordinul 90/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;

 • •  H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, text actualizat la data de 24.05.2011;

 • •  Ordin M.L.P.A.T. NR. 21/N/l 0.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM” Indicativ GM-007-2000;

 • •  Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/l 6.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” -Indicativ GM-010-2000;

 • •  Ordin M.T.C.T nr. 562 din 20.10.2003 pentru aprobare Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ);

 • •  Hotărârea de Consiliu Local a municipiului Baia Mare nr. 168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”;

 • •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicității imobiliare cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar - cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administrația publică locală - cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia - cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane - cu modificările si completările ulterioare;

 • •  O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • .124/87/2011 • 0744 820 603 office@kuboinvestments.comwww.kuboinvestments.com

 • •  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

 • •  Ordin Ministerul Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat cu Ordin Ministerul Sănătății nr. 994 din 2018;

 • •  Legea 114/1996 a locuinței.

 • •  Planuri cadastrale

 • 1.3. Domeniul de aplicare

 • 1.3. a. Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ pentru Schimbare de funcțiune UTR in zona de locuințe si zona mixta cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor din zona studiată.

 • 1.3. b. Zonificarea funcțională a arealului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări, se stabilesc condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zonă funcțională.

Funcțiunile urbane reprezintă domenii specifice de activitate umană, care se desfășoară într-o localitate, determinate de necesitățile populației și condiționate de caracteristicile cadrului natural. Ele sunt localizate teritorial în planșa desenată și au indicatori spațiali și indicatori de funcționare specificați în Regulamentul local de urbanism și corelați cu anexa nr. 2 la RGU.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția admiterii funcțiunii propuse în conformitate cu zonificarea funcțională stabilită la nivel de RLU și cu anexa nr. 1 din RGU.

 • II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

5

1.1 Unități și subunități funcționale

La nivelul PUZ, se regăsesc doua zona funcționale, ce corespund a doua unități teritoriale de referință. Se propune reglementarea zonei prin doua unitati teritoriale de referință, care corespund subzonelor identificate ca potențial, după cum urmează:

Zona de locuințe si zona mixta - subzonă unde locuirea este dominantă, dar vor putea fi admise si funcțiuni administrative, culturale, si servicii, care nu constituie factor de poluare in zona si nu vor genera trafic.

Zona spatiilor plantate - V6 subzona păduri de agrement

 • III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

5

Se propune reglementarea zonei prin doua unitati teritoriale de referință, care corespund subzonelor identificate, după cum urmează:

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • .124/87/2011 • 0744 820 603 office(?/ kuboinvestnients.com • www.kuboinvestments.com

Zona de locuințe si zona mixta - subzonă unde locuirea este dominantă, dar vor putea fi admise si funcțiuni administrative, culturale, si servicii, care nu constituie factor de poluare in zona si nu vor genera trafic.

Indicatori propuși:

POT - 40%

CUT- 1.6

RH max = P+3

H max la comisa- 14 metri

Dat fiind ca locuințele vor fi realizate din module pe piloti la demisol si cuplate la cate o scara, așezate pe panta terenului amenajat (panta străzilor interioare va fi de max. 8%), înălțimile maxime si la comisa, diferențiate pe module sunt următoarele:

Modul A: Hmax coama: 16.55m HComisa: 3.35m

Modul A': Hmax coama: 19.75m


HComisa: 3.35m (menționam ca modulul A’


este o varianta local a modului A


amenajat un Jacuzzi si mica terasa) Modul B: Hmax coama: 17.20m Modul C: Hmax coama: 20.00m Modul D: Hmax coama: 23.20m


general, fiind un pod suprainaltat in care s-a


HComisa: 2.85m

HComisa: 8.9m

HComisa: 5.7m (menționam ca modulele D


sunt ingropate fata de linia pământului existent cu 2 nivele, astfel inaltimea de 23.2 m ar fi doar de 17 metri in raport cu linia pământului existent).


Inaltimea maxima la coama se ia in raport cu cota trotuarului, asa cum apare specificat si in planșa Secțiune A-A. Astfel cota O.OOm de referința este cea a trotuarului.

Zona spatiilor plantate - V6 subzona păduri de agrement

I. ZONA DE LOCUINȚE SI ZONA MIXTA

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • •  Locuire individuală și colectiva;

 • •  Unități rezidențiale colective cu regim de înălțime maxim P+3;

 • •  Funcțiuni de tip hotelier;

 • •  Funcțiuni culturale, administrative, servicii

 • •  Spații dejoacă pentru copii;

 • •  Amenajări de spații verzi și promenadă pietonală cu locuri de relaxare;

 • •  Parcaje lasol, demisol și subterane pentru autoturisme, motociclete, mopede și biciclete dacă deservesc o funcțiune existentă pe parcelă;

 • •  Stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • J24/87/2011 • 0744 820 603 office(fl kuboinvestments.com • www.kuboinvestments.com

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 9

 • •  Locuințe senii - colective, doar pe parcele mai mari de 500 mp ca suprafață. Excepție fac parcelele cu construcții de locuințe semi - colective existente;

 • •  Sedii ale unor companii din domeniile științific, servicii și birouri, activități tehnice, proiectare, consultanță și management, servicii profesionale ș.a., care nu utilizează materii prime sau utilaje pentru desfășurarea activității cu condiția să asigure un număr de locuri de parcare suficient pentru desfășurarea activității, conform reglementărilor locale. Excepție fac construcțiile existente la elaborării prezentei documentații până la momentul schimbării funcțiunii sau a demolării;

 • •  Parcaje supra-etajate cu condiția încadrării într-o volumetric și arhitectură similare ansamblului construit;

 • •  Spații comerciale de mici dimensiuni, cu deservire locală cu condiția asigurării unui spațiu pentru aprovizionare în afara domeniului public;

 • •  Spații de alimentație publică cu condiția asigurării unui număr de spații de parcare suficient, în funcție de mărimea spațiului, conform normativelor în vigoare și a asigurării unui spațiu pentru aprovizionare în afara domeniului public;

 • •  Echipamente tehnice exclusiv pentru deservirea funcțiunilor localizate în incinta ansamblului cu condiția ca funcționarea acestora să nu dăuneze activității principale de locuire prin producerea de vibrații, zgomote, noxe, fum sau mirosuri;

 • •  Spații de colectare și preselectare a deșeurilor aferente unei funcțiuni principale localizate pe aceeași parcelă. In cazul localizării acestora în incinte supraterane separate de clădirile de locuit acestea vor fi distanțate cu minim 10 metri față de fațadele cu ferestre ale locuințelor. De asemenea, spațiile vor fi împrejmuite, iar împrejmuirile vor fi tratate astfel încât să se încadreze din punct de vedere vizual în estetica ansamblului nou construit sau a locului;

 • •  Elemente de signalistică cu condiția obținerii autorizației din partea Comisiei de Estetică Urbană locale și a acordului Administratorului ansamblului / Asociației de locatari.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • •  Categoriile de activități industriale, de producție sau depozitare;

 • •  Stații de întreținere și reparații auto;

 • •  Stații de alimentare carburanți;

 • •  Echipamente de telecomunicații vizibile din spațiul public;

 • •  Instalații sau structuri pentru panouri publicitare, cu excepția mobilierului urban dedicat sau a elementelor de signalistică destinate activităților locale;

 • •  Depozitare comercială;

 • •  Comerț en-gros;

 • •  Comerț cu amănuntul cu raza mare de servire (tip hipennarket);

 • •  Orice alte activități care generează noxe, vibrații, fum, miros sau zgomot.

Groși-348. Maramureș • CCI: RO 279 967 94 • J24/87/2011 • 0744 820 603 office(fl kuboinvestnients.com • www.kuboinvestments.com

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele edificate la momentul elaborării prezentei documentații își păstrează caracteristicile pe parcursul desfășurării activităților în construcțiile existente sau până la demolarea construcțiilor. După demolarea construcțiilor existente pe o parcelă se poate edifica o nouă construcție doar dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

 • •  au o suprafață minimă de 500 mp;

 • •  dispun de cel puțin un front la stradă cu o deschidere de minim 15 m.

în cazul în care se dorește supraedificarea unor imobile existente, acolo unde suprafața terenului nu este mai mare sau egală cu 500 mp și frontul la stradă nu are 15 m, acestea vor fi posibile doar cu condiția asigurării necesarului de parcaje la nivelul lotului, sau conform cu dispozițiile legislației locale în vigoare. Dacă nu respectă condițiile enunțate anterior, parcelele libere pot deveni construibile doar prin operațiuni de alipire. Noile parcele rezultate prin operațiuni de dezmembrare sau comasare se consideră construibile și vor putea solicita autorizarea unor noi construcții doar dacă îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • •  au o suprafață minimă de 500 mp;

 • •  dispun de cel puțin un front la stradă cu o deschidere de minim 15 m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

5

Aliniamentul reprezintă linia de separație a domeniului public față de proprietatea privată. Față de aliniamentul vestic dinspre strada Petofi Sandor, așa cum indică planșa desenată de reglementări urbanistice propuse, construcțiile se vor retrage cu minim 6 metri si nu mai puțin de jumătate din inaltimea la comisa a construcției, pentru a asigura un spațiu suficient fluxurilor de circulație.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se permite construirea în regim cuplat sau izolat. Față de limitele laterale se va respecta o retragere egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6 metri. Față de limita posterioară se va respecta o retragere egală cu jumătate din înălțimea fațadei către latura posterioară, dar nu mai puțin de 6 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • .124/87/2011 • 0744 820 603 office/fl, kuboinvestnients.com • www.kuboinvestments.com

în cazul edificării mai multor construcții pe aceeași parcelă, între acestea se va respecta o distanță egală cu jumătate din înălțimea celei mai înalte dintre ele, însă nu mai puțin de 3 metri. în cazul în care față de clădirea / clădirile de la stradă se amplasează și alte clădiri în interiorul parcelei, acestea pot fi orientate diferit față de orientarea clădirii principale.

Este permisă amplasarea anexelor și a garajelor pe limitele laterale și/sau posterioare cu următoarele condiții:

 • • înălțimea acestora să nu depășească 2,2 metri la limita de proprietate;

 • • scurgerea apelor de pe învelitoare să nu se facă pe proprietatea învecinată;

 • • pe laturile construcției situate spre proprietatea vecină să nu existe ferestre sau goluri de lumină.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Parcelele vor putea fi construibile doar în condițiile în care beneficiază de un acces auto cu lățimea de 4 metri direct dintr-o stradă publică sau prin servitute legală înscrisă în Cartea Funciară.

Ieșirile din parcările subterane, acolo unde acestea vor fi propuse, se vor proiecta respectând normativele în vigoare și având în vedere asigurarea unui spațiu suficient pentru încadrarea în traficul carosabil de pe străzile publice în condiții de siguranță și fluență.

în cazul edificării locuințelor colective se va asigura un acces carosabil în proximitatea intrării pentru a permite intervenția promptă și sigură a autovehiculelor de intervenție (autospecială pentru stingerea incendiului, ambulanță, ș.a.) și de asemenea, a mașinii de salubritate.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Pentru construcțiile de locuințe nou propuse, se va asigura un număr de locuri de parcare care sa asigure parcarea pentru locuitori (minim 1 loc de parcare pe apartament si 20% in plus pentru vizitatori.

Pentru alte funcțiuni, vor fi prevăzute spații de parcare în conformitate cu regulamentele în vigoare.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Regim de inaltime D+P+3+Pod mansardat, Hmax= 14m la comisa, Hmax coama = 23.20.

 • •  Este permisă realizarea demisolurilor și a mansardelor cu condiția respectării înălțimii maxime admise și a legislației în vigoare referitoare la clasificarea mansardelor și demisolurilor.

Locuințele vor fi realizate din module cuplate la cate o scara, așezate pe panta terenului amenajat (panta străzilor interioare va fi de max. 8%).

înălțimile maxime la coama si la comisa, diferențiate pe module sunt următoarele:

 • • Modul A: Hmax coama: 16.55m HComisa: 3.35m

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • J24/87/2011 • 0744 820 603 ot’ficef?/ kuboinvestments.com • www.kuboinvestments.com

 • • Modul A': Hmax coama: 19.75m HComisa: 3.35m

 • • Modul B: Hmax coama: 17.20m HComisa: 2.85m

 • • Modul C: Hmax coama: 20.00m HComisa: 8.9m

• Modul D: Hmax coama: 23.20m HComisa: 5.7m (menționam ca modulele D sunt îngropate fata de linia pământului existent cu 2 niveluri, astfel inaltimea de 23.2m ar fi doar de 17 metri in raport cu linia pământului existent).

Inaltimea maxima la coama se ia in raport cu cota trotuarului, asa cum apare specificat si in planșa Secțiune A-A. Astfel cota O.OOm de referința este cea a trotuarului.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se vor alege finisaje care să nu creeze o imagine vizuală neplăcută și se vor evita pastișele arhitecturale. Se va urmări o relationare cat mai buna a volumelor nou propuse cu cadrul natural. De altfel, propunerile de conformare volumetrică și finisare a fațadelor se vor supune "Regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de confonnare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare”.

Se recomandă montarea pe acoperișuri a unor sisteme care să nu permită formarea unor straturi înalte de zăpadă sau gheață pe timpul iernii pentru a reduce riscul acumulării și căderii zăpezii și gheții.

Este strict interzisă închiderea balcoanelor, a logiilor sau a teraselor locuințelor colective în condițiile în care acestea nu au fost proiectate inițial în acest scop, pentru a nu degrada unitatea vizuală. Este strict interzisă amplasarea în planul fațadelor a antenelor satelit. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau alte locuri astfel încât să nu fie vizibil de la nivelul trecătorilor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate construcțiile vor fi racordate la utilitățile publice existente în zonă. Echipamentelor tehnice aferente rețelelor de utilități care nu pot fi prevăzute în interiorul construcțiilor li se va acorda o atenție deosebită încadrării acestora în imaginea vizuală a ansamblului în care se află.

Colectarea apelor pluviale de pe învelitorile clădirilor și de pe fațade se va realiza prin sisteme conectate la rețeaua pluvială. Racordarea sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe clădiri la sistemele de canalizare se va realiza în mod obligatoriu pe sub circulațiile pietonale pentru a evita formarea gheții pe timpul iernii. Este interzisă scurgerea apei rezultate din procesul de condensare al aparatelor de aer condiționat direct pe fațadă sau în spațiul perimetral construcției.

Este interzisă acoperirea construcțiilor cu tablă strălucitoare din aluminiu.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • .124/87/2011 • 0744 820 603 office(fl kuboiiivcstmcnts.com • www.kuboinvestments.com

l«^>


Kubo


Pentru construcțiile cu funcțiuni de locuire, se va asigura o suprafață de spațiu verde echivalentă cu 2mp/ cap locuitor. Pentru alte funcțiuni, se va asigura o suprafață suficientă de spațiu verde cu rol ambiental pentru a îmbunătății imaginea vizuală a noii dezvoltări, în conformitate cu Anexa 6 din RGU. Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se recomandă amenajarea peisageră utilizând specii de plante cu cicluri de înflorire succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an.

Este permisă plantarea de copaci în spații mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de 1,2 metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu condiția ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină.

Nivelul solului spațiilor verzi se va proiecta sub nivelul finit al spațiului mineralizat cu care este adiacent pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ pe acestea și formarea prafului după evaporarea apei. Se recomandă proiectarea spațiilor verzi cu șanțuri de preluare a apelor pluviale și cu sisteme de irigare și drenare naturală a apei naturale astfel încât să se reducă costurile de mentenanță.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

împrejmuirile vor avea înălțimi maxime de 1,80 metri din care maxim 0,60 metri va fi soclu opac, iar restul va fi un material transparent. Este permisă dublarea împrejmuirii, doar spre interiorul parcelei, cu un element vegetal de înălțimi similare. Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire. Soluția de împrejmuire va fi aprobată de Comisia de Estetică Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, pentru conformarea cromatică, stilistică și a materialelor utilizate.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim 40%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim: 1.6 ACD/mp.teren

II. V - ZONA SPATIILOR PLANTATE

Groși-348, Maramureș • CUI: RO 279 967 94 • .124/87/2011 • 0744 820 603 office(îr kuhoinvestnients.com • www.kuboinvestnients.com

V6 - păduri de agrement

conform P.U.G.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • V 6 - conform legilor si normelor in vigoare

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • V 6 - se admite utilizarea pentru agrement cu condiția ca prin dimensionarea si configurarea spatiilor libere fara vegetație inalta sa nu fie deminuat efectul de ameliorare a climatului local.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • V 6 - se interzice realizarea caselor de vacanta in afara perimetrelor (subzona B2) stabilite prin regulament

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR_______________________________________________

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE,

FORME, DIMENSIUNI)

 • V 6 - conform limitelor stabilite si conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Groși -348, Maramureș • CLI: RO 279 967 94 • .124/87/2011 • 0744 820 603 officefw kuboinvestments.com • www.kuboinvestments.com

I«*>

Kubo

V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A

TERENULUI______________________________________________

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 • V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

întocmit,

Groși-348, Maramureș • CLI: RO 279 967 94 • .124/87/2011 • 0744 820 603 officefa kuboinvestments.com • www.kuboinvestnicnts.com