Hotărârea nr. 168/2020

H.C.L. nr. 168 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+1+2R", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, inițiatori: Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos (Achim) Lavinia Gerogiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 168/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+1+2R", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, inițiatori: Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos (Achim) Lavinia Gerogiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 168/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 168/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului, nr. 2925 din 04.02.2020, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, generat de imobilele înscrise în CF nr. 111953, nr. cad. 111953, CF nr. 113450, nr. cad. 113450, CF nr. 113451, nr. cad. 113451, CF nr. 113452, nr. cad. 113452, CF nr. 125347, nr. cad. 125347, CF nr. 125348, nr. cad. 125348, CF nr. 125354, nr. cad. 125354, CF. nr. 125355, nr. cad. 125355, inițiatori Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos (Achim) Lavinia Gerogiana, Chira Marius Radu și Moldovan Mari a, elaborat de SC CRODEC SRL, specialist cu drept de semnătură Dr. Arh. Emil Costin.

Având în vedere :

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea ex ecutării lucrărilor de construcț ii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 32, alin.(10), 47 și 56 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ș i urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 2 din 07.01.2020;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic Zonal " Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș;

 • • Constatându-se îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • • Avizul favorabil cu amendamentul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

  • • Amendamentul adus în plenul ședinței : „ Regimul maxim de înălțime să fie de P+1+2R", Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

  În temeiul prevederilor:

  • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


  HOTĂRĂȘTE:


  Art. 1


  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+1+2R" ", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, identificat prin CF nr. 111953, nr. cad. 111953, CF nr. 113450, nr. cad. 113450, cF nr. 113451, nr. cad. 113451, CF nr. 113452, nr. cad. 113452, CF nr. 125347, nr.

  cad. 125347, CF nr. 125348, nr. cad. 125348, CF nr. 125354, nr. cad. 125354, CF. nr. 125355, nr. cad. 125355; inițiatori: Chira Cătălin Florin, Chira loan, Hatos (Achim) Lavinia Gerogiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria; elaborat de SC CRODE C SRL, specialist cu drept de semnătură Dr. Arh. Emil Costin. Î n conformitate cu Anexele 1,2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul local de Urbanism.


  Art. 2


  Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.


  Art. 3


  Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.


  Art. 4


  Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.


  Art. 5


  Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Art. 6


  Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbani stic General.


  Art. 7


  Prezenta hotărâre se comunică la:


  lnstituția Prefectului Județului Maramureș ;

  Primarul Municipiului Baia Mare;

  Arhitectul Șef;

  Chira Cătălin Florin;

  Direcția Generală Dezvoltare Publică ;

  Serviciul Administrație Publică Locală.


  Mureșan lleana Președinte de ședință


  Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare


  Total consilieri

  23

  Prezenți

  19

  Pentru

  19

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Nr. 46877/07.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de Chira Cătălin Florin, cu domiciliul în județul Maramureș, Municipiul Baia Mare,                              înregistrată la Primăria Baia Mare cu nr 46877 din

05.12.2019 și a procesului verbal încheiat în ședința CT.A T.U. din data de 18.12.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 2 din 07.01.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal „Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G, 10H, județul Maramureș.

Inițiatori: Chira Cătălin Florin, Chira loan, Hatos Lavinia Georgiana, Chira Marius Radu, Moldovan Maria

Proiectant: SC CRODEC SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: dr. arh. Emil Costin

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Teritoriul studiat cuprinde parcelele de teren identificate prin CF nr. 111953, nr. cad. 111953, proprietatea lui Chira loan și Moldovan Maria, bun comun, CF nr. 113450, nr. cad. 113450, proprietatea lui Chira Cătălin Florin, CF nr. 113451, nr. cad. 113451, proprietatea lui Chira loan, CF nr. 113452, nr. cad. 113452, proprietatea lui Achim Lavinia Georgiana, CF nr. 125347, 125348 nr. cad. 125347, 125348, proprietatea lui Chira Marius Radu, CF nr. 125354, 125355, nr. cad. 125354, 125355, proprietatea lui Moldovan Maria. Zona studiată este delimitată la nord de strada Sebeșului, la est și vest de proprietăți private iar la sud de Pârâul Craica, conform planului de situație anexă la prezentul aviz.

Suprafața totală a zonei de studiu este de 6473 mp

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR A1a și V9 - zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare.

a) Indicatori urbanistici existenti:

 • •  POT maxim = 50 %.

 • •  CUT maxim = 1 mp ADC/mp teren.

Categoria de folosință conform CF: arabi.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:


UTR - Lch- subzona locuințelor unifamiliale, cu regim de construire izolat sau cuplat, având înălțimea maximă P+2:

b) Indicatori urbanistici propuși:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) PROPUS

 • •  POT maxim propus= 35%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) PROPUS

 • •  CUT maxim propus= 0,9mp ADC/mp teren

. G.O.= 60%

. Sp.V.= 40%

Regim de înălțime maxim PROPUS

 • •  P+2 , înălțimea maximă la cornișă = 9 m.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

Parcela se consideră construibilă dacă are suprafaâ de minim 250 mp și un front la stradă de minim 12 m, cu excepția parcelelor care nu au front la strada Sebeșului și care sunt amplasate la capătul drumului privat de acces, pentru care frontul la stradă se acceptă a fi de minim 3m.

Amplasarea clădirilor față de aliniament:

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță de 2 metri, pentru construcțiile propuse cu aliniament la strada privată iar față de strada Sebeșului, clădirile se vor retrage de la axul străzii cu o distanță de 12 metri.

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare:

Clădirile vor fi duspuse izolat sau cuplat și se vor retrage față de limitele laterale ale parcelelor cu minim 3m și față de limitele posterioare ale parcelelor cu minim 2m.

Excepție fac:

 • • limita laterală nordică ale parcelelor având numerele cadastrale 113450 și 125354. care sunt tangențiale la strada Sebeșului, pentru care clădirile se vor retrage față de axul străzii Sebeșului cu minim 12m.

•limita laterală sudică pentru parcelele având numerele cadastrale 125354 și 125348, care sunt tangențiale la pârâul Craica, pentru care clădirile se vor retrage față de limitele laterale sudice cu 12 m față de această limită.

 • • limita laterală sudică a parcelei cu nr.cad. 113452, pentru care clădirile se vor retrage cu 2,5m.

Amplasarea clădirilor una față de cealaltă pe aceeași parcelă:

Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișea clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 2m.

Circulații și accese:

Circulația rutieră se va realiza dintr-o arteră principală a orașului, respectiv strada Mihai Eminescu, prin strada Sebeșului și printr-un drum de acces auto (cu un singur sens) prevăzut cu trotuar pe o singură parte.

Staționarea autovechiculelor:

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul în interiorul parcelei, deci înafara circulației publice sau a drumului de acces privat comun.

Echipare tehnico-edilitară:

 • •   Toate cablurile vor fi racordate la rețelele tehnică-edilitare publice

t/ se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare

♦ se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.12.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 935 din 28.06.2019 emis de Primarul
Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

PLAN URBANISTIC ZONAL


Volumul II


î'iJPI.UI MJI’d'll'IUlUȘ Municipiul baia Mare


Vizat spwneschimbare

Anexă ia

Zrhitec/Șef


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

Elaborare Plan Urbanistic Zonalm pentru "Schimbare de funcțiune din Ala în zonă de locuit cu regim de înălțime P+1E+2E retras"

Lch - SUBZONA LOCUINȚELOR UNIFAMILIALE, CU REGIM DE CONSTRUIRE IZOLAT SAU CUPLAT, AVÂND ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ P+1E+2E retras

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune din următoarea unitate teritorială de referuință:

- Lch - subzona locuințelor unifamiliale, cu regim de construire izolat sau cuplat, având înălțimea maximă P+1E+2E retras.

r

Zona reprezintă o fostă zonă de activități productive, respectiv unități agroindustriale. Corespundea în P.U.G.-ul Municipiului Baia Mare cu UTR Ala. Datorită modificărilor socio-economice apărute în ultimii ani, caracterul de zonă de activități agroindustriale nu mai corespunde cu realitatea actuală, întrucât în această subzonă, respectiv Ala, se remarcă o puternică tendință spre funcțiunea de locuințe, combinată în secundar cu zonă pentru sedii de firme, microproducție, depozitare, etc.

Problematica ridicată de UTR Lch este lățimea relativ mică a parcelelor. Din acest motiv, aliniamentele laterale vor fi apropriate de drumul comun privat de acces propus, fără ca prin aceasta să fie afectat în vreun fel funcționalitatea rutieră a acestui drum.

■■

SECȚIUNEA 1: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


Județul Maramureș Municipiul ---------baiu bture


Vizat spre neschimjfare Anexă la HCL nr./fe^../

Arhitect Șef

Lch - locuințe unifamiliale, cu regim de construire izolat sau cuplat, având î/ălțimea maximă P+1E+2E retras


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Lch

Condiționarea general valabilă pentru toate utilizările admise cu condiționări enumerate mai jos este ca regimul de înălțime să fie maxim P+1E+2E retras.

 • -  funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția să nu genereze transporturi grele;

 • -  locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale;

 • -  activități de mică producție nepoluantă, cu condiția ca acestea să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei;

 • -  depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu și pentru aprovizionarea comerțului cu amănuntul, cu condiția ca acestea să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă o suprafață minimă de teren de 50 mp și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei;

 • -  grădinițe și creșe, cu condiția ca acestea să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp;

 • -  centre de recreere, loisir și sport în spații acoperite și descoperite;

 • -  cabinete medicale, cu condiția ca acestea să nu afecteze securitatea sanitară a zonei;

 • -  pensiuni, centre pentru îngrijire persoane în vârstă, cu condiția ca acestea să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minim de teren de 100 mp;

 • -  se admite utilizarea terenului pentru plantații de arbori fructiferi sau amenajarea de sere.

  ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


  Lch - se interzic următoarele utilizări:


  ----Județul Maramureș----

  Municipiul

  Baia Mare

  V'/zat spre rwschimbare


  Anoxă la HCL


  ArXftect Șef


funcțiuni comerciale și servicii profesionale care generează un trafic important de

persoane și mărfuri și produc poluare;                           /

 • -  activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pnn traficul generat;

 • -  construcții provizorii de orice natură;

 • -  depozitare en-gros;

 • -  depozitare de materiale refolosibile;

 • -  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • -  depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • -  orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Lch - parcela se consideră construibilă dacă are suprafața de minim 250 mp și un front la strada (publică sau privată) de minim 12 m, cu excepția parcelelor care nu au front la strada Sebeșului și care sunt amplasate la capătul drumului privat de acces, pentru care frontul la strada privată se acceptă a fi de minim 3 m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRLILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Lch - clădirile se vor retrage de la limita de proprietate cu o distanță de 2.0 metri, această retragere considerându-se aliniamentul propus, cu excepțiile enumerate imediat mai jos.

Față de strada Sebeșului, clădirile se vor retrage de la axa străzii Sebeșului cu o distanță de 12,00 metri (limitele laterale nordice ale parcelelor cu numerele cadastrale 113450 și 125354, considerate ca limite laterale nordice pentru cele două parcele).

■■

.Kiețul Maramureș

Municjpiul|-e|. +4 074n 403 623


Bd. Republicii nr. 25/27          1 ;     ;      ,Vi.. .-r«,-rv

Baia Mare, jud. MM, România       w. je|. +4 0362

414 674


| Vizat spre nescbini ----------------- Anexă la KCL hr.«T7.# r            Arhitect Șef

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRLILOR FAȚĂ DE LIMITELE LAȚ

POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Lch - clădirile vor fi dispuse izolat sau cuplat și se vor retrage față de limiteld laterale ale parcelelor cu minim 3.0 metri și față de limitele posterioare ale parcelelor cu minim 2.0 metri.

Excepții de la regula de mai sus:

 • 1.  limita laterală nordică ale parcelelor având numerele cadastrale 113450 și 125354, care sunt tangețiale la strada Sebeșului, pentru care clădirile se vor retrage față de axa străzii Sebeșului cu minim 12,0 metri.

 • 2. Limita laterală sudică pentru parcelele având numerele cadastrale 125354 și 125348, care sunt tangențiale la pârâul Craica, pentru care clădirile se vor retrage față de limitele laterale sudice cu 12 metri față de această limită.

 • 3.  Limita laterală sudică a parcelei cu numărul cadastral 113452, pentru care clădirile se vor retrage (față de limita letarală sudică) cu 2,50 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRLILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE

Lch - distanța minimă dintre clădirile de pe aceeși parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișea clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 2 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Lch

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drum de acces privat, sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

Lch - staționarea autovehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice sau a drumului de acces privat comun.

Județul Maramureș


ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

i ch                                                                       V7zat spre nf schimbare

Anexă la HCL nrji

AriyfibetȘef

 • -  înălțimea maximă admisibilă la cornișe - 9,0 metri (P+1E+2E retras) /L,

 • -  înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7.0 m cy sentrul

pe linia cornișei.                                                            /

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Lch
 • -  clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;

 • -  toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș, tip șarpantă sau terasă;

 • -  garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

 • -  se interzice folosirea asbocimentului și tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Lch
 • -  toate cablurile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • -  se va asigura în mod rapid evacuarea și captarea apelor meteorice în rețeau de canalizare;

 • -  se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Lch
 • -  spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațade;

 • -  spațiile neconstruire și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • -  se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Raia Mare

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI


Vizat spre

...XlnUCI I               ......


Lch - împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.20 metri și min/m 1.80 mei din care un soclu opac de 0.30 metri și o parte transparentă sau opacă dublată sau nu cu gard viu;                                                                     /

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Lch - POT maxim = 35%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Lch - CUT maxim = 0.9 mp.ADC/mp teren

Baia Mare                                            ianuarie 2020

S.C. CRODEC S.R.L.


arh. R.U.R. Emil