Hotărârea nr. 167/2020

H.C.L. nr. 167 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 – PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VERSANȚILOR ÎN UTR L4C- LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., iniţiatori: GREC IULIANA , CUPAR ALEXANDRU DANIEL și CUPAR IOANA MARIA

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 167/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 -PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VERSANȚILOR ÎN UTR L4C - LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CoLecTIVE MICI, generat de imObilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., inițiatori: GReC IULIANA , CUPAR ALEXANDRU DANIEL și CUPAR IOANA MARIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 189 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 189/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, nr. 9007 din 28.02.2020, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 - PĂDURI SI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A

! ! ! >

VERSANȚILOR ÎN UTR L4C- LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., identificat prin CF 118955 Baia Mare, nr. cad. 118955, CF 123291 Baia Mare, nr. cad. 123291, CF 123294 Baia Mare, nr. cad. 123294, CF 123287 Baia Mare, nr. cad. 123287; inițiatori: GREC IULIANA , CUPAR ALEXANDRU DANIEL și CUPAR IOANA MARIA; proiect nr. 22 din 2017, elaborat de Birou Individual de Arhitectură Bod Arcadie, specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Urb. Bod Arcadie;

 • • Solicitarea doamnei GREC IULIANA , cu domiciliul în Baia Mare, strada Florilor nr.3, ap.62, înregistrată sub nr. 9007 din 28.02.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea ex ecutării lucrărilor de construcț ii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritor iului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publiculu i în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Sef nr. 5 din 16.01.2020;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 - PĂDURI SI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VeRsANȚILOR ÎN UTR L4C - LOcUiNȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N;

 • • Constatându-se îndeplinirea procedurii prevăzute d e Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanis tic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 - PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VERSANȚILOR ÎN UTR L4C - LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., identificat prin CF 118955 Baia Mare, nr. cad. 118955, CF 123291 Baia Mare, nr. cad. 123291, CF 123294 Baia Mare, nr. cad. 123294, CF 123287 Baia Mare, nr. cad. 123287; inițiatori: GREC IULIANA , CUPAR ALEXANDRU DANIEL și CUPAR IOANA MARIA; proiect nr. 22 din 2017, elaborat de Birou Individual de Arhitectură Bod Arcadie, specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Urb. Bod Arcadie, în conformitate cu Anexele 1,2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4  Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5  Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 d in prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • GREC IULIANA;

 • • CUPAR ALEXANDRU DANIEL;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

18

Impotrivă

-

Abțineri

1

I


MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Nr. 21691, 37054, 48426 / 16.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de GREC IULIANA , cu domiciliul în Județul Maramureș, Baia Mare, , înregistrată la nr. 21691 din 30.05.2019 și completările înregistrate sub nr-le 37054 din 25.09.2019 și 48426 din 17.12.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 5 din 16.01.2020

pentru Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V7 - PĂDURI Șl PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VERSANȚILOR ÎN UTR L4C- LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., identificat prin CF 118955 Baia Mare, nr. cadastral 118955, CF 123291 Baia Mare, nr. cadastral 123291, CF 123294 Baia Mare, nr. cadastral 123294, CF 123287 Baia Mare, nr. cadastral 123287

Inițiator:

 • •  GREC IULIANA , cu domiciliul în Județul Maramureș, Baia Mare,

 • •  CUPAR ALEXANDRU DANIEL cu domiciliul în Județul Maramureș, Baia Mare,

Elaborator:

 • •  B.LA. BOD ARCADIE

Urbanist cu drept de semnătură:

 • •  arh. urb. Bod Arcadie

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Teritoriul care va fi reglementat prin planul urbanistic zonal este situat în intravilanul Municipiului Baia Mare, strada Ciocârliei F.N, fiind delimitat de terenuri proprietate privată la nord, la vest se învecinează cu teren proprietate privată, la sud este delimitat de drum de servitute, iar la est se învecinează cu strada Ciocârliei conform planului de situație pe suport cadastral, anexă la prezentul aviz.

 • •  Zona studiată cuprinde terenul proprietatea numiților GREC IULIANA identificat prin CF

118955 Baia Mare, numărul cadastral 118955 și CUPAR IOANA MARIA și CUPAR ALEXANDRU DANIEL identificat prin C.F. 123291 Baia Mare, numărul cadastral 123291, C.F. 123294 Baia Mare, numărul cadastral 123294, și CF 123287 Baia Mare, numărul cadastral 123287.

 • •   Suprafața totală a zonei studiate rezultată din măsurători este de aproximativ 1600 mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

conform P.U.G. - aprobat prin HCL nr 349 / 1999- zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare. UTR V4 - păduri și plantații forestiere de protecție a versanților.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

Indicatori urbanistici propuși:

UTR L4C - Locuințe individuale si colective mici

UTILIZĂRI ADMISE

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •  locuințe individuale si colective mici cu maxim D+P+1, P+1+M niveluri in regim de construire izolat sau cuplat

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •  se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 150mp ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții si se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

UTILIZĂRI INTERZISE

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •  funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 150 mp. ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare de orice natura;

 • •   activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • •  anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • •  depozitare en gros;

 • •   depozitari de materiale refolosibile;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •  depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice

 • •   activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul

 • •   vizibil din circulațiile publice;

 • •   autobaze si statii de intretinere auto;

 • •   lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •  orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR - Locuințe individuale si colective mici

Dimensiuni minime:

Pentru regimul de construire izolat:

 • •  dimensiunea minima a parcelei construibile va fi de cel puțin 500mp

 • •  frontul stradal minim va fi de 12,00m

Pentru regimul de construire cuplat:

 • •   dimensiunea minima a parcelei construibile va fi de cel puțin 500mp

 • •  frontul stradal minim va fi de 10,00m

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Construcțiile vor respecta aliniamentul stabilit prin P.U.Z.—Reglementari.

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   clădirile vor fi retrase de la aliniament cu minim 3 metri

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   în regim izolat/cuplat clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișe dar nu cu mai puțin de 3.0 metri.

 • •   Linia de aliniere va fi la 3,00m fata de vecinătăți, pe lateral, iar pe latura posterioara la 3,00m fata de vecinătăți.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •  distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișe a clădirii celei mai inalte dar nu mai puțin de 2.0 metri;

CIRCULAȚII SI ACCESE

In ceea ce privește organizarea circulației, se impune rezolvarea problemelor privind:

 • 1. Circulația pe domeniul public

 • 2. Organizarea circulației in incinta

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 7.0 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate.

Circulația rutiera si pietonala pe drumurile publice

 • •   Circulația rutiera si pietonala se menține pe traseul străzii Ciocârliei.Strada va fi reamenajata si va avea o lățime a carosabilului de 7,00m. Circulația va fi rezolvata in asa fel incat sa permită accesul/iesirea de pe parcele fara afectarea fluentei traficului.

Organizarea circulației in incinta zonei. Parcaje.

 • •   S-a prevăzut cate un acces auto si pietonal pentru fiecare parcela, iar capacitatea cailor de circulație in incinte se propune după cum urmeaza: carosabil de 4,00m lățime

STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   staționarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   inaltimea maxima a cladiriilor va fi D+P+1, P+1+M (8,50 metri la cornișa).

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

 • •   garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

 • •   se interzice folosirea asbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • •  se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • •   toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

 • •   se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • •  spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

 • •  se recomanda ca pentru îmbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

ÎMPREJMUIRI

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • •   împrejmuirile la strada vor fi opace cu inaltimea totala cuprinsa intre 1,80-2,00m, dublate cu plantații de gard viu (verde), cu soclu opac de 50cm. împrejmuirile laterale si posterioare vor fi opace cu inaltimea maxima de 2,00m cu soclu de 30cm.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

UTR - Locuințe individuale si colective mici = 1514 mp - suprafața totala studiata

 • •  POT = 40%

 • •  G.O. = 70%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

 • •  CUT max =1,0

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.12.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:

 • •   Nu este cazul.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 846 din 19.07.2018 emis de Primarul municipiului Baia Mare.Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

PROIECT Nr.22/2017

REGULAMENT

aferent PUZ - ZONA DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

Regulamentul Zonal de Urbanism explica si detaliaza, sub forma unor prescripții si recomandări prevederile Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) in vederea urmăririi si aplicării acestuia.

Regulamentul cuprinde prescripții si recomandări generale la nivelul zonei si prescripții si recomandări specifice la nivelul subzonelor stabilite in cadrul P.U.Z.

Teritoriul care face obiectul P.U.Z. este inclus in intravilanul municipiului Baia Mare, conform P.U.G. aprobat cu HCL 349/1999.

Regulamentul instituie reguli referitoare la construire pentru următoarele categorii de intervenții:

-- Construcții noi realizate pe teren liber.

-- Amenajări de spatii verzi, cai de circulație, echipare edilitara.

Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti beneficiarii zonei, persoane fizice sau juridice.

Orice modificare a prezentului Regulament se va putea face numai împreuna cu modificarea Planului Urbanistic Zonal si numai in spiritul si limitele Regulamentului General de Urbanism, urmând aceeași filiera de avizare si aprobare.

 • 1.1. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR SI ZONIFICAREA FUNCȚIONALA.

Domeniul de aplicare al Regulamentului Local

Regulamentul de fata este aplicabil zonelor delimitate in planșele anexa “PUZ - Schimbare funcțiune din UTR V7 - Păduri si plantații forestiere de protecție a versantilor in UTR L4c - Locuințe individuale si colective mici".

Corelarea cu alte regulamente

Ambele documentații, respectiv, PUZ-ul si Regulamenul Local de Urbanism (RLU) aferent, au fost elaborate in concordanta cu P.U.G. Baia Mare, aprobat prin HCL 349/1999.

-- Se va construi numai in regim izolat sau cuplat

-- Inaltimea maxima va fi de cca. 8,50m - la comisa.

-- Numărul nivelelor va fi de D+P+1, P+l+M

Pe baza zonificarii funcționale, prin prezentul P.U.Z. s-a delimitat următoarea unitate teritoriala de referința - UTR L4C - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI, descrisa in cele ce urmeaza.

Teritoriul luat in considerare pentru construire - conform P.U.G. -Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Baia Mare - se situaza in intravilan si se afla in zona delimitată la nord de teren si casa prop. Makk Gregor, strada Ciocârliei la sud si est, iar la vest de teren si casa prop. Costin

Dumitru.

 • 1.2. SITUAȚIA EXISTENTA

Zona studiata este in partea de nord a Municipiului Baia Mare cu acces din strada Ciocârliei.

Construcțiile existente in zona de studiu sunt: clădiri rezidențiale (locuințe unitamiliale) cu regim de inaltime maxim P+l+M, amplasate izolat.

 • 1.2.1 Descrierea amplasamentului

Terenul luat in considerare este cuprins pe 4 parcele si are suprafața totala de 1514,OOmp (910mp + 36 mp + 54 mp + 514 mp).

Terenul studiat UTR L4C - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI, proprietari Grec luliana (C.F. 118955 - 514 mp) si Cupar Ioana Maria, Cupar Alexandru Daniel (C.F. 123291 - 910 mp, C.F. 123287 - 36 mp si C.F. 123294 - 54 mp), are suprafața totala de 1514,00 mp.

Nu exista clădiri edificate pe acest teren, in prezent.

 • 1.2.2 Caracterul zonei

In prezent terenul are destinația:

 • - curți construcții (parcelele identificate prin C.F. 123291, 118955) si

 • - arabil (parcelele identificate prin C.F. 123287 si 123294 - nu sunt edificabile)

si nu exista construcții pe parcele. Parcelele sunt cuprinse in UTR V7 - Păduri si plantații forestiere de protecție a versantilor, folosința actuala curți construcții si arabil si se dorește trecerea in U.T.R. construibil - Locuințe individuale si colective mici, cu regimul de inaltime D+P+l, P+l+M.

1.2.3Acceslbilitate la cai de circulație

Accesul pe terenurile studiate se realizează din strada Ciocârliei din Baia Mare, fiind posibil accesul direct.

 • 2. PREVEDERILE REGULAMENTULUI ZONAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCȚIONALE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

ART.1 - UTILIZĂRI ADMISE

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • -  locuințe individuale si colective mici cu maxim D+P+l, P+l+M niveluri in regim de construire izolat sau cuplat

ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTR - Locuințe individuale si colective mici

se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 150mp ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții si se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

ART.3- UTILIZĂRI INTERZISE

UTR - Locuințe individuale si colective mici

funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 150 mp. ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare de orice natura;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

depozitare en gros;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice

activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

autobaze si statii de întreținere auto;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

ART.4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR - Locuințe individuale si colective mici

Dimensiuni minime:

Pentru regimul de construire izolat:

 • - dimensiunea minima a parcelei construibile va fi de cel puțin 500mp

 • - frontul stradal minim va fi de 12,00m

Pentru regimul de construire cuplat:

 • - dimensiunea minima a parcelei construibile va fi de cel puțin 500mp

 • - frontul stradal minim va fi de 10,00m

ART.5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Construcțiile vor respecta aliniamentul stabilit prin P.U.Z.—Reglementari.

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • - clădirile vor fi retrase de la aliniament cu minim 3 metri;

ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

-în regim izolat/cuplat clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la comise dar nu cu mai puțin de 3.0 metri.

Linia de aliniere va fi la 3,00m fata de vecinătăți, pe lateral, iar pe latura posterioare la 3,00m fata de vecinătăți.

ART.7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 2.0 metri;

ART.8 CIRCULAȚII SI ACCESE

In ceea ce privește organizarea circulației, se impune rezolvarea problemelor privind:

 • 1. Circulația pe domeniul public

 • 2. Organizarea circulației in incinta

UTR - Locuințe Individuale si colective mici

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate.

Circulația rutiera si pietonala pe drumurile publice

Circulația rutiera si pietonala se menține pe traseul străzii Ciocârliei. Strada va fi reamenajata si va avea o lățime a carosabilului de 7,00m.

Organizarea circulației in incinta zonei. Parcaje.

S-a prevăzut cate un acces auto si pietonal pentru fiecare parcela, iar capacitatea cailor de circulație in incinte se propune după cum urmeaza:

 • - carosabil de 4,00m lățime

ART.9. STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • - staționarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

ART. 10 ■ INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • - inaltimea maxima a cladiriilor va fi D+P+1, P+1+M (8,50 metri la comisa).

ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • - clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

 • - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

 • - se interzice folosirea asbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

ART.12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ART.13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

UTR - Locuințe individuale si colective mici

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

ART.14 ÎMPREJMUIRI

UTR - Locuințe individuale si colective mici

împrejmuirile la strada vor fi opace cu inaltimea totala cuprinsa intre 1,80-2,00m, dublate cu plantații de gard viu (verde), cu soclu opac de 50cm. împrejmuirile laterale si posterioare vor fi opace cu inaltimea maxima de 2,00m cu soclu de 30cm.

ART.15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

UTR - Locuințe individuale si colective mici = 1514 mp ■ suprafața totala studiata

Bilanț teritorial

- Suprafața zonei studiate

1514.00mp

100%

- Suprafața construcții

606.00mp

40%

- Grădini, zone verzi

454.00mp

30%

- Circulația carosabila, parcaje

303.00mp

20%

- Circulația pietonala

151.00mp

10%

Pentru UTR - Locuințe individuale si colective mici

Propus:

POT = 40%

G.O.=70%

ART.16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI Pentru UTR ■ ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

Propus:

CUT = 1,0