Hotărârea nr. 166/2020

H.C.L. nr. 166 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Viilor-Miron Costin fn., judeţul Maramureș inițiatori: Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 166/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Viilor-Miron Costin fn., județul Maramureș inițiatori: Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 182 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 182/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 2200 din 23.01.2020 , prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren in intravilan pentru construire case de locuit ”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Viilor-Miron Costin fn, identificat prin CF nr.111199,111456,111462 si 107815 Baia Mare, nr. cadastral 111199,111456,111462 si 107815, Proiect nr. 1 din 2019, elaborator: SC Pan Impex SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Pandi Rodica, inițiatorii: Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan;

Solicitarea domnului Petric Mihai-Ioan, d-nei Mureșan Raluca-Susana, domnului Pascu Daniel-Ioan și a domnului Pop Dorin-Virgil în calitate de proprietari, înregistrată cu nr 2200 / 22.01.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea și consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea plan urilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 4/10.01.2020;

 • • Avizul Consiliului Județean Maramureș nr. 54 din 21.10.2019;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -P.U.Z „Introducere teren in intravilan pentru construire case de locuit ”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Viilor-Miron Costin fn;

 • • Constatându-se îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Viilor-Miron Costin fn, identificat prin CF nr.111199,111456,111462 si 107815 Baia Mare, nr. cadastral 111199,111456,111462 și 107815, Proiect nr. 1 din 2019, elaborator: SC Pan Impex SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Pandi Rodica, , inițiatori Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan, în conformitate cu Anexele 1,2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la constr uire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4  Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5  Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6  Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic

Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Petric Mihai-Ioan, Baia Mare;

 • • Muresan Raluca-Susana ,Baia Mare;

 • • Pascu Daniel-Ioan, Baia Mare;

 • • Pop Dorin-Virgil;

 • • Direcția Investitii;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

Impotrivă

-

Abțineri

-

I


MUNICIPIUL BAIA MARE


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon:+40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


|Nr. 44466,45946/10.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de Petric Mihai-loan, cu domiciliul în județul Maramureș, municipiul Baia Mare,                     , înregistrată la nr 44466,45964 din 19.11.2019/28.11.2019 și a

procesului verbal încheiat în ședința CT.A.T.U. din data de 18.12.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 4 din 10.01.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal "Introducere teren in intravilan pentru construire case de locuit", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Viilor-Miron Costin fn., județul Maramureș.

Inițiatori: Petric Mihai-loan, Pop Dorin-Virgil, Pașcu Daniel,Mureșan Raluca-Susana Proiectant: SC Pan Impex SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Pândi Rodica

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Teritoriul studiat se află în extravilanul municipiului Baia Mare, pe str Viilor-Miron Costin fn.Jiind delimitat de strada Viilor la Sud,str. Miron Costin la Vest .teren proprietate privatala nord si de asemenea teren proprietate privata la Est. Accesul în zonă se face din str. Viilor si Miron Costin. Zona de studiu cuprinde terenul care a generat PUZ , identificat prin CF. Nr. 111199, cu nr. CAD. 111199, proprietar Petric Mihai-loan. cota actuala 1/1, CF.Nr.111456,cu nr. CAD.111456 proprietar Muresan Raluca Susana.cota actuala 1/1 ,CF.Nr. 111462,cu Nr.CAD. 111462 proprietar Pascu Daniel-loan,cota actuala 1/1 si CF 107815 cu Nr.CAD 107815 proprietar Pop Dorin Virgil.cota actuala 1/1 conform planului de situație, anexă la prezentul aviz

Suprafața totală a zonei de studiu este de 5.000 mp extravilan.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

a) Indicatori urbanistici existent):

conform P.U.G. - aprobat prin HCL nr 349 / 1999- Zona studiată este cuprinsă în extravilanul municipiului Baia Mare

Categoria de folosință conform CF: livada.

POT max existent - 0%

CUT max existent - 0


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR-L 2b-Locuinte individuale in regim de construire izolat,situate pe versanti slab construit!, cu P,S(D)+P sau P+1(M),S(D)+P+1(M) b) Indicatori urbanistici propuși:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) PROPUS

 • •  POT maxim propus= 20%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) PROPUS

 • •  CUT maxim= 0.4 mp Adc / mp teren pt.înaltimi P,S(D)+P

 • •  CUT maxim= 0.6 mp Adc / mp teren pt.înaltimi P+1(M),S(D)+P+1(M)

 • •  G.O.= 30%

 • •  Sp.V.= 70%

Regim de înălțime maxim PROPUS

Regim de înălțime maxim = P,S(D)+P sau P+1,S(D)+P+1, RH maxim = 7 m la cornișă

Retragerea minimă față de aliniament:

Clădirile se vor retrage de la aliniamentul cu minim 6m cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu vor depăși înălțimea gardului(2,20m).

Retrageri minime față de limitele laterale:

Se vor respecta prevederile Codului civil privind servitutea de vedere, amplasarea construcțiilor se va face doar izolat

 • - Se vor retrage fata de limitele laterale cu minim jumătate din inaltimea la comisa, masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai puțin de 3.50m fata de vecinătăți cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu v-or depăși înălțimea gardului(2,20m);

Se vor asigura distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, conform normelor legale si avizului de siguranța la foc.

 • - se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară:

Retragerea față de limita posterioară va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișe masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu v-or depăși înălțimea gardului(2,20m).

. Se vor respecta prevederile Codului civil privind servitutea de vedere.

Construcțiile se vor amplasa și configura în asa fel încât umbra proiectată să nu depășească pe parcela învecinată umbra proiectată a împrejmuirii.

Amplasarea clădirilor una față de cealaltă pe aceeași parcelă: Distanta minima intre clădirile de pe aceeași parcela va fie egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 m.

în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice specifice.Circulații și accese:

Accese carosabile- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 5.50 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.Se va respecta trama stradală propusă prin PUZ.

Se vor realiza racordurile necesare intre străzi si accesele pe parcela.

Staționarea autovechiculelor:

Staționarea autovehicolelor se va realiza obligatoriu numai in interiorul parcelei studiate si in zonele de parcaje special amenajate, conform P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme a localității" respectiv HCL 104/2019.

în interiorul amplasamentului studiat vor și soluționate locurile de parcare și garare, numărul acestora fiind în conformitate cu funcționalitatea parcelei respective.

Se vor asigura minim un loc de parcare pe fiecare parcela.

Echipare tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare;

-Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor se va realiza odata cu cele privind asigurarea echipării edilitare: apa si canalizare, energie electrica, gaz;

 • - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • -  Se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor meteorice de pe platforme dalate/asfaltate, platforme minerale si spatiile inierbate in rețeaua de canalizare;

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV si electrice.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.12.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții: nu sunt obiecții.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ' ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

urbanism nr. 209 din 18.02.2019 emis de Primarul municipiului Baia Mare.
Șef Serviciu

Ing. Ur


5616/2.


. jRANiMPEff


686 5tx>


nr* co4»

1oi 4g>7


\oio


Soi?/W» /    Jud,e1!“lS^w

// ^upicipitf|


107615


hr. coc\. 1o4%5


fi’


44.


Eti-i


nr.cM. \ 111^2. lPASCUDAHia


ncM


UNUL ARHITECJILOR |

DIN ROMÂNIA |


00261


Rodica PÂNDI


hr, cact

i07 271


»r.

107272


țjpSENDA


Aitoed cu drept da seraăfurS ‘


Rodica I.

!*ANDI


/nv-cocț.

4fc>1 4$0


FOTx^x^o


' WR.CĂPĂSÎ^L SUf« FOT=fSxVx> wscm^a^- hip»


MAI 9? AM ^6 MAdZ

W8 A?


SFfe7ClF\CK.ȚlE owsTXucȚu cîflxuLMit /f’A^aXRJi

SITKPVDA^E fepHE s/E^34


4 ooo A ooo Aop.v â.o«>o


*- ȚAp -


ZOO

ago

Zoo


A<9O

AOO


SC FMAIMFEX S^L □24/136^971 &M* Mâj<E.


^pecafkaTie HUME

I


SE¥ e^pieer A^iWȚvfck-


oA fAWPl K-


"—p,-5[bTtF--'TT^i

SPțttCTX 0,4 mp șp/npwn ______Ago__ ______Aqo_____

______Aqo

__6.00

■PF


■—mț^"

1 pop

5oo


3 50.0


Pisa>>*<M * B£>maxo,4iiip go/rcpîe*«o eoo ^00 600 42jOQ ~

^-z^zfEE 20_____ <o>

70_______

400


ffiHgfflăES


9 fip-0 ^cfaC-lritțiccfor F OZ.


M1HA4-IQM4

. --------------------_____s£______________


HK:

I/2047

PAZA


OM1 frtlu plcunsâc- ~ ^GLEVQWU U^gAHlâlteE


VY


P02.

PIAM3Ă


SC PANIMPEX SRL                           PROIECT NR. 1/2019

Baia Mare, str. Hollosi Simon, nr.l4A

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL -INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT L2b - SUBZONELE LOCUINȚELOR INDIVIDUALE

GENERALITATE CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune dintr-o unitate teritorială de referință:

L 2b - subzona locuințelor individuale, cu regim izolat de construire, situate pe versanți slab construiți, având înălțimea maximă S(D)+P, S(D)+P+1(M);

Problemele ridicate de aceasta din urmă subzona sunt următoarele:

-se impune limitarea riscurilor de alunecare a versanților , care pot fi activate dacă va continua tendința de îndesire prin relotizare și de înlocuire a clădirilor de dimensiuni relativ mici, realizate din materiale ușoare, cu clădiri cu P+l - P+3 niveluri, de dimensiuni mari;

•în zona versanților este recomandat să se efectueze studii și expertize geotehnice, studii de stabilitate a versantului. Pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5%în cazul versanților slab construiți cu stabilitate generală neasigurată sau incertă se vor efectua studii geotehnice, care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile de stabilizare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor.Proiectantul de structură va prevedea verificarea studiului geotehnic la cerința Af, inclusiv a documentației, acolo unde consideră că este cazul;

-□solicitanții certificatelor de urbanism pentru terenuri în pantă trebuie avertizați că societățile de asigurare nu vor accepta asigurarea clădirii în cazul încălcării prevaderilor Regulamentului Local de Urbanism și a condițiilor din autorizația de construire;

-□se limitează tendința de realizare a unor false case de vacanță care depășesc statutul specific acestora, fiind de fapt locuințe permanente de tip urban.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Iară obiect -

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L 2b- locuințe individuale în regim de construire izolat cu P , S(D)+P sau P +1(M), S(D)+P+1(M), cu următoarele condiționări:

 • 1. - nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanților slab construiți cu stabilitate generala neasigurata sau incerta fara studii geotehnice și lucrări speciale de consolidare;

 • 2. - regimul de construire va fi numai izolat;

 • 3. - se va sigura o greutate cât mai redusă a construcțiilor ;

 • 4. - lungimea maximă a laturilor in plan a clădirii nu va depăși 15.0 m.

 • 5. - raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cât mai apropiat de 1.0;

 • 6. - înălțimea maximă recomandată este P+1(M);

 • 7. - se va asigura un procent de acoperire a suprafeței terenului cu clădiri și cu suprafețe impermeabile de maxim 30%;

 • 8. - plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului.

L2b - se admite mansardarea clădirilor parter existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei c maxim 60% din aria unui nivel curent;

 • - se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să n depășească 200 mp ADC și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse 1 intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250 metri;

 • - se admite utilizarea terenului pentru plantații de arbori fructiferi.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L2b - se interzic următoarele utilizări:

 • - funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200 mp. ADC generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.0( produc poluare;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste autovehicole mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru dep u și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

 • - creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozitare en gros;

 • - DEPOZITĂRI DE MATERIALE REFOLOSIBILE;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulații! publice;

 • - autobaze și stații de întreținere auto;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de p parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau car impiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGURAI^ i CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME DIMENSIUNI)

L 2b - parcela se consideră construibilă dacă se respecta cumulativ următoarele condiții, ținându se seama de dimensiunea maximă admisă a clădirii de 15.0 x 15.0 metri (225 mp.) și de limitare mineralizării și acoperirii cu construcții a parcelei la maxim 30% (ceea ce , adaugă la suprafaț construită a locuinței încă circa 80 mp. pentru, garaj, trotuare de gardă, accese, curte pavată): -□parcela are suprafața minimă de 800 mp și un front la stradă de minim 12.0 m.;

-□adâncimea parcelei este mai mare sau egala cu lățimea;

-parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obținut printr-o trecere de minim 5.5 m.;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

L2b - clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță de minim 6.0 metri, cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu vor depăși înălțimea gardului (2.20 m).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L2b - clădirile vor fi dispuse numai izolat și se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 3.5 metri, cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu vor depăși înălțimea gardului (2.20 m).

 • - se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate.

L2b - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri, cu excepția _ anexelor lipite de limita proprietății, care nu vor depaăși înălțimea gardului (2.20 m).

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

L2b - distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișa clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 6.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

L2b - parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim 5.5 metri lățime.Se va respecta trama stradală propusă prin P.U.Z.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L2b - staționarea autovehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci țn afara circulațiilor publice.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

L2b - înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7.0 m. cu centrul pe linia comișei;

 • - înălțimea anexelor lipite de.limita proprietății nu va depăși înălțimea gardului (2.20 m.).

L2b - înălțimea maximă admisibilă la cornișă 7.0 metri: P, S(D)+P sau P +1(M) ,S(D)+P+1(M).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L2b - clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ;

 • - toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș din materiale durabile;

 • - se interzice folosirea asbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor și garajelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L2b - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice ; dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua c canalizare;

 • - pentru instalațiile de apă și canal se vor prevedea galerii ranforsate.

ARTICOLUL 13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

L2b - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - spatiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu u arbore la fiecare 100 mp.;

 • - în zonele de versanți se recomandă plantarea cu specii de arbori și pomi fructiferi, care pri forma raădăcinilor favorizează stabilizarea versanților, conform unui aviz de specialitate.

ARTICOLUL 14. ÎMPREJMUIRI

L2b - gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.20 metri și minim 1.80 metri din cai un soclu opac de 0.30 metri și o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard vii gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,20 metri. S vor respecta prevederile art.560 și 561 din Codul Civil cu privire la obligația de grănițuire : dreptul de îngrădire.împrejmuirea se va proiecta și executa exclusiv pe proprietatea solicitantulu astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarilor vecini . în situația amplasăr împrejmuirii pe limita de separație dintre două proprietăți cu afectarea proprietăților învecinai se va obține acordul vecinilo exprimat în formă autentică, conform art.2.5.6. din anexa 1 la Lege nr.50/1991 și art.27, alin.l, lit.a), alin.2 din Normele Metodologice de aplicare Legiinr.50/1991.împrejmuirea la stradă se va retrage în dreptul accesului pe parcelăpentr amenajarea de platforme de parcare în afara părții carosabile , de-a lungul drumului public , cai vor fi folosite ca supralărgiri suplimentare de depășire.împrejmuirea se va realiza cu respectare prevederilor din P.U.Z.-planșa reglementări urbanistice, proprietatea terenurilor și x_.of transversal drum , astfel încât să se asigure căile de acces prevăzute prin P.U.Z.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L 2b - POT maxim = 20%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L 2b - CUT maxim pentru înălțimi P, S(D)+P= 0.4 mp.ADC/mp.teren

- CUT maxim pentru înălțimi P+1(M), S(D)+P+1(M) = 0.6 mp.ADC/mp.teren


PANIMPEX SRL rtyPandi Rodica