Hotărârea nr. 165/2020

H.C.L. nr. 165 din 29.05.2020 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 165/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 9 mp, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 190/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 190/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 619/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 9 mp, identificat prin C.F. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4713, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5, pe care urmează să fie edificat un balcon la apartamentul aflat în proprietatea numiților Chifa Ciprian Vasile și Chifa Mirela Alina;

 • • Adresa domnului Chifa  Ciprian Vasile, înregistrată  la Municipiul Baia  Mare cu  nr.

13438/26.03.2020, completată prin adresa nr. 16273/05.05.2020;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Marchiș Bogdan Marian;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 101295-C1-U29 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 104479 Baia Mare;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 327/19.03.2020;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 226/25.02.2020;

 • • Certificat de atestare fiscală nr. 3008/05.05.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 618/2020, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 1 0/2001, nesoluționate ;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 222/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar ;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 9 mp, identificat prin C.F. 104479 Baia Mare, nr. topo

2737/4713, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în  baza prevederilor O.U.G.  nr. 94/2000, privind

retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, lit. b, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c, alin. (6), lit b, alin. (14), art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5, identificat prin C.F. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4712, cu suprafață de 128 Ha 8757 mp, după cum urmează :

 • - nr. topo 2737/4713, în suprafață de 9 mp;

 • - nr. topo 2737/4714, în suprafață de 128 Ha 8748 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 9 mp, identificat prin C.F. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4713, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Chifa Ciprian Vasile, Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I