Hotărârea nr. 164/2020

H.C.L. nr. 164 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în Baia Mare, Bld. Traian nr. 19A/21

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 164/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 10 mp, situat în Baia Mare, Bld. Traian nr.

19A/21

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 186 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 186/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.614/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 10 mp, identificat prin C.F. 125388 Baia Mare,(CF vechi 10454 Baia Mare), nr. topo. 2737/3916 situat în Baia Mare, Bld. Traian nr. 19A/21, ocupat de balcon extins;

 • • Adresa nr. 31988/21.08.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare prin care se solicită însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 10 mp situat in Baia Mare, Bld. Traian nr. 19A/21;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 638/20.05.2019, favorabil pentru obtinere HCL pentru atestare apartenență la domeniul privat al Municipiului Baia Mare ; corectarea numarului topografic pe Contractul de Concesiune;

 • • Contractul de Concesiune nr. 680/07.03.2008;

 • • Autorizația de Construire nr. 682/25.08.2008;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Chira Sandu Adrian;

 • • Cartea Funciară nr. 125388 Baia Mare ;

 • • Cartea Funciară nr. 102763-C1-U25.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ;

 • • Art.36 alin. (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 613/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând ob iectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 291/2019 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar ;

 • • Terenul în suprafață de 10 mp, identificat prin nr. topo. 2737/3916 cuprins în C.F. 125388 Baia Mare, (CF vechi 10454 Baia Mare), nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului

Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art.129, alin. (2) lit.c, alin. (14) și art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hot ărâre, a terenului în suprafață de 10 mp, identificat prin C.F. 125388 Baia Mare ( CF vechi 10454Baia Mare), nr.topo 2737/3916.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 10 mp, identificat prin C.F. 125388 Baia Mare ( CF vechi 10454Baia Mare), nr.topo 2737/3916.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef - Direcția Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Glodan Viorel ;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

1

I