Hotărârea nr. 163/2020

H.C.L. nr. 163 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 12A, în vederea extinderii spațiului comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 163/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 9 mp, situat în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 12A, în vederea extinderii spațiului comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

•Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 192/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 192/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 626/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al M unicipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 9 mp, situat în Baia Mare, b-dul Unirii, nr. 12A, identificat prin C.F. nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4704, aferent extinderii la spațiul comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL;

•Adresa nr. 27033/08.07.2019, înregistrată la Municipiul Baia Mare, completată prin adresa nr. 12401/18.03.2020, prin care SC DAYTONA COM SRL, solicită atestarea apartenenței la

domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 9 mp, aferent extinderii la spațiul comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL;

 • • Certificatul de urbanism nr. 1487/21.11.2018, favorabil pentru elaborare P.U.D., în vederea suplimentării suprafeței de teren concesionate ;

 • • C.F. nr. 104479 Baia Mare, în care este înscris terenul în suprafată de 1.296.269 mp, din care face parte și terenul în suprafață de 9 mp, ca fiind proprietatea Statului Român;

 • • C.F. nr. 121541 Baia Mare, în care este înscris terenul în suprafață de 22 mp, ca fiind proprietatea Municipiului Baia Mare, concesionat prin Contract de concesiune nr. 197/03.07.2001;

•Hotărârea Consiliului Local nr. 80/27.02.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, b-dul Unirii nr.12A, inițiator: SC DAYTONA COM SRL;

•Documentația privind Elaborare P.U.D., în vederea suplimentării suprafeței concesionate cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial;

•Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Bancoș Gheorghe Leontin.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996,  a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu  modificările și

completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001, înregistrată cu nr. 627/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul teren care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Comisiei Locale de Fond Funciar nr. 222/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 9 mp, identificat prin C.F. nr. 104479 Baia Mare, nr. topo

2737/4704, situat în Baia Mare, b-dul Unirii, nr. 12A, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor

religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, lit. b, art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (14), art. 354, art. 355 și art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

•Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însusește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului în suprafață de 1.296.269 mp, identificat prin C.F. nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4703, parcelele rezultate fiind următoarele:

 • - C.F. nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4704, în suprafață de 9 mp;

 • - C.F. nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4705, în suprafață de 1.296.260 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al M unicipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 9 mp, identificat în C.F. nr. 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4704, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • S.C. DAYTONA COM SRL, cu sediul în Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

1

I