Hotărârea nr. 162/2020

H.C.L. nr. 162 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 7, în vederea notării construcţiei în CF

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 162/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 7, în vederea notării construcției în CF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 187/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 187/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.616/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 49 mp, identificat prin C.F. 553 Baia Mare, nr. topo 1603/3/2/2/1 situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 7, ocupat de extindere la spatiul comercial “Librăria Mihai Eminescu”;

 • • Adresa nr. 16760/08.05.2020 înregistrata la Primăria Municipiului Baia Mare prin care SC MARA-LIBRIS SA, solicită însușirea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 49 mp situat in Baia Mare, Bd. Unirii nr. 7;

 • • Contractul de Concesiune nr. 152/04.07.2008;

 • • Autorizatia de Construire nr. 952/04.12.2008;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 139/11.02.2020;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Albei V. Alexandru;

 • • Cartea Funciară nr. 553 Baia Mare, nr. topo 1603/3/2/2;

 • • Cartea Funciara nr. 127145 Baia Mare, nr. cadastral 127145-C1.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art.36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 615/2020 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate ;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 222/2020 conform căreia terenu l ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Terenul în suprafață de 49 mp, identificat prin nr. topo 1603//3/2/2/1 cuprins în C.F. 553 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea

unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, lit. b), art. 129, alin.(2) lit. c, alin (6), lit. b) alin. (14), art. 354, art. 355 si art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 553 Baia Mare nr. topo 1603/3/2/2, parcelele rezultate fiind urmatoarele:

 • -   Nr. topo 1603/3/2/2/1 - în suprafață de 49 mp

 • -   Nr. topo 1603/3/2/2/2 - în suprafață de 375 mp

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 49 mp, identificat prin C.F. 553 Baia Mare, nr. topo 1603/3/2/2/1.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef - Directia Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • SC MARA-LIBRIS Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I