Hotărârea nr. 161/2020

H.C.L. nr. 161 din 29.05.2020 privind darea în folosință gratuită, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"- Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, a imobilului teren în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.161/2020

privind darea în folosință gratuită, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"- Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, a imobilului teren în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 191/2020;

 • • Referatul de aprobare nr. 191/2020 a proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România" - Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, a imobilului teren în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, identificat prin C.F. 127457 Baia Mare, nr. cadastral 127457;

 • • Raportul de specialitate nr. 617/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune darea în folosință gratuită, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"- Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, a imobilului teren în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, identificat prin C.F. 127457 Baia Mare, nr. cadastral 127457;

 • • Adresa Cultului Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"-Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului , înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 16876/11.05.2020;

 • • Extrasul de carte funciară C.F. 127457 Baia Mare;

 • • Protocolul de predare primire în folosință gratuită a unor bunuri imobile situate în Baia Mare, strada Dragoș Vodă, nr. 9, din domeniul public al Municipiului Baia Mare, în favoarea Cult ului Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România" - Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, înregistrat la Municipiul Baia Mare cu nr. 31733/18.08.2019;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 229/2019 privind însușirea Protocolului de predare - primire a unor bunuri imobile situate în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, din domeniul public al județului Maramureș, în domeniul public al municipiului Baia Mare, și darea în folosință gratuită a imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Teologic Penticostal Baia Mare;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind

însușirea Protocolului de predare-primire a unor bunuri imobile situate în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, din domeniul public al județului Maramureș, în domeniul public al municipiului Baia Mare și darea în folosință gratuită a imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Teologic Penticostal Baia Mare .

Având în vedere :

 • • Art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 8, alin. 1 și 2, art.9, art. 33, art. 39 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor - republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv poziția 14 din Anexa: Lista cultelor recunoscute în România;

 • • Art. 874 din Codul Civil;

 • • Art. 5, lit. (a), art. 108 lit.d), art. 129, alin. 2, lit. (c), alin. 6, lit. (b), alin. 14, art. 290, art. 349 și art. 362, alin. 2, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentele comisiei de buget: 1 .”La art. 5, litera a, termenul de punere în funcție este d e 5 ani.”, 2.”La art. 5, punctul e, se elimină sintagma ”dacă valoarea lor a fost amortizată sau la valoarea reziduală, conform reglementărilor financiar-contabile în vigoare.”

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a imobilului teren aparținând domeniul privat al Municipiului Baia Mare, în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, identificat prin C.F. 127457 Baia Mare, nr. cadastral 127457 , având o valoare de inventar de 717.328,00 lei, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România " - Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului.

Art. 2 Durata pentru care se acordă folosința gratuită este de maxim 39 ani, dar nu mai mult decât durata de funcționare a Liceului Teologic Penticostal Baia Mare în locația atribuită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 229/2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2019.

Art. 3 Bunul transmis în folosință gratuită va fi destinat realizării unui campus format din internat băieți, internat fete, un teren cu sală de sport, o cantină socială și sediu administrativ, construcții conexe Liceului Teologic Penticostal Baia Mare, destinație care nu poate fi schimbată pe durata folosinței gratuite.

Art. 4  Predarea - primirea bunului se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în

vigoare a prezentei hotărâri, prin Protocol de predare - primire.

Art. 5   Obligațiile titularului dreptului de folosință gratuită "Cultul Creștin Penticostal Biserica lui

Dumnezeu Apostolică din România " - Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului cu privire la acest bunul dat în folosință gratuită sunt următoarele:

 • a) să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită, să realizeze și să pună în funcțiune construcția în maxim 5 ani de la predarea bunului;

 • b) să prezinte, anual, Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, pentru efectuarea controlului asupra bunului;

 • d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • e)  la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul liber de orice sarcini, inclusiv supraedificatele realizate, cu titlu gratuit;

 • f) să nu transm ită folosința bunului identificat la art.1, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit unei alte persoane.

Art. 6 Cheltuielile de întreținere a bunului potrivit destinației sale, cad în sarcina titularului dreptului de folosință gratuită.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Economică;

 • • Liceul Teologic Penticostal Baia Mare;

 • • Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu";

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-