Hotărârea nr. 16/2020

H.C.L. nr. 16 din 31.01.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a imobilului teren și construcție, situate in Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 16/2020

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a imobilului teren și construcție, situate in Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 21 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 21/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 57/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică ,a imobilului teren și construcție, situate in Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411;

 • • HCL nr. 571/31.10.2018 privind aprobarea întocmirii documentației cadastrale și a unui raport de evaluare în vederea vanzării prin licitație publică a microcentralei termice (construcție dezafectată) situată pe str. Tineretului nr. 14A, în suprafață de 12,24 mp

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1817/13.12.2019 favorabil pentru concesionare/vanzare;

 • • Documentația cadastrală vizată de către OCPI sub nr. 51342/27.08.2019;

 • • Studiu de oportunitate, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art.36, alin. (1), din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 1650- 1700 din Cod Civil;

 • • Art. 108, art. 129 alin.2 , lit.c, alin.6, lit.b, alin.14 , art. 364, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea vânzării prin licitație publică a terenului in suprafață de 17mp și clădirii

Microcentrală termică situate pe strada Tineretului nr. 14A , identificate prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411.

Art. 2 Se aprobă întocmirea documentației de atribuire și a Caietului de Sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a imobilelor.

Art .3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Patrimoni u ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  20

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1