Hotărârea nr. 159/2020

H.C.L. nr. 159 din 29.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 119/2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.159/2020

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 119/2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 197/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.197/2020;

 • • Raportul Serviciului Public Ambient Urban înregistrat cu nr. 2256/22.05.2020, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 119/2018.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2018 privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare;

 • • Protocolul nr. 22344 din 06.06.2018 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Statului în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș;

 • • Dispozițiile art. 129, alin. 1, lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. a și lit. c, alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 7 din HCL nr. 119/2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținand domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora, care va avea următorul conținut :

“ Art. 7 Tarifele de închiriere pentru bunurile prevăzute la art. 4 sunt cele stabilite prin Hot ărare a Consiliului Local”.

Art. II. Se completează art. 7 din HCL nr. 119/2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținand domeniului public și privat al

Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora, prin introducerea a doua noi alineate, care vor avea urm ătorul conținut:

„alin. 2). Tarifele stabilite pentru terenul de tenis din Parcul Regina Maria se aplică pentru toate terenurile de tenis aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare”.

„alin. 3). Bunurile prevazute la art. 4, vor fi utilizate cu titlu gratuit de c ătre Clubul Sportiv Minaur Baia Mare în baza unui acord încheiat între SPAU Baia Mare și acesta”.

Art. III. Restul prevederilor HCL nr. 119/2018 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinteaza Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare, Direcția Patrimoniu și Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •  Direcția Economică;

 • •   Serviciului Public Ambient Urban;

 • •   Direcția Patrimoniu;

 • •   Serviciul Marketing Public;

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I