Hotărârea nr. 158/2020

H.C.L. nr. 158 din 29.05.2020 privind aprobarea atribuirii unei autorizaţii taxi noi, pentru un autoturism electric

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.158/2020

privind aprobarea atribuirii unei autorizații taxi noi, pentru un autoturism electric

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 184/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.184/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 172/2020, promovat de Biroul Transport Public și Protecție Civilă din cadrul Direcției Dezvoltare Publică, privind aprobarea atribuirii unei autorizații taxi noi, pentru un autoturism electric.

 • • Procesul verbal al primei proceduri de atribuire a unor autor izații taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug - in sau hydrogen, nr. 172/12.05.2020, întocmit de Biroul Transport Public și Protecție Civilă din cadrul Direcției Dezvoltare Publică.

Având în vedere :

 • • Prevederile Legii nr. 38/2003 pri vind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • • Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;

 • • HCL nr. 459/2019 privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane și bunuri/mărfuri în regim de taxi în Municipiul Baia Mare;

 • • HCL nr. 13/2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizații taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen;

 • • Prima procedură de atribuire a unor autorizații taxi noi, exclusi v pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen, desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și a Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, în perioada 10 februarie - 11 mai 2020;

 • • Potrivit competențelor conferite de prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) și lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea de către Municipiul Baia Mare a unei autorizații taxi noi, cu numărul de ordine 851, transportatorului autorizat Paniciu Ștefan SRL, pentru un autoturism electric.

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcți a Dezvoltare Publică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Dezvoltare Publică;

 • • Paniciu Ștefan SRL;

 • • Seviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I