Hotărârea nr. 157/2020

H.C.L. nr. 157 din 29.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.157/2020

privind alegerea președintelui de ședință

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 29 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 185/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.185/2020;

 • • Raportul Serviciului Juridic, înregistrat cu nr. 185/2020, privind alegerea președintelui de ședință;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2020 privind alegerea președintelui de ședință.

Având în vedere :

 • • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Art. 7 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

 • • Art.123 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Propunerea făcută în plenul ședinței de consiliu local pentru domnul consilier local Pap Zsolt Istvan;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se alege domnul consilier local Pap Zsolt Istvan, președinte de ședință al Consiliului Local Baia Mare pe o perioadă de 3 luni respectiv pe perioada iunie - august 2020.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Juridic;

 • • Președintele de ședință;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I