Hotărârea nr. 156/2020

H.C.L. nr. 156 din 12.05.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.97/2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 156/2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.97/2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ MARȚI 12 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 177 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 177/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 78/2020, întocmit de Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte,

 • • Raportul Serviciului Juridic nr.179/2020 cu privire la proiectul de hotărâre,

Având în vedere :

 • • Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • • Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul Românie i;

 • • OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare,

 • • OUG nr.30/2020 privind pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

 • • OUG nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative,

 • • Ordinul nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

 • • Art. 7, alin. 13, din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art. 87, alin. 5, art. 108, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. c, alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget finanțe, al comisiei de urbanism și al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. În Articolul 21 al H.C.L. nr.97/2020, sintagma ”agenți economici” se înlocuiește cu sintagma "operatori economici” celelalte prevederi rămânând nemodificate.

Art.II. După Art. 21 al H.C.L. 97/2020 se introduce Art.22 care va avea următorul cuprins:

„ Art. 22 Pentru a beneficia de prevederile Art.21, operatorii economici titulari ai contractelor de concesiune/închiriere/superficie/servitute, vor depune în termen de maxim 60 zile de la încetarea stării de urgență, o solicitare pentru acordarea acestei exonerări, care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, în care se vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întruperii totale a activității proprii desfașurate la adresa care face obiectul contractului, pe perioada instituirii stării de urgență, însoțită de o copie a autorizației/acordului de funcționare valabil(le).”

Art.III Celelalte prevederi ale HCL nr.97/2020 ramân nemodificate.

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare, prin aparatul de specialitate.

Art.V Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Compartimentului Marketing Public.

Art.VI Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Serviciul Monitorizare Contracte;

 • • Serviciul Contracte Imobiliare;

 • • Compartimentul Marketing Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

Impotrivă

-

Abțineri

1

I