Hotărârea nr. 155/2020

H.C.L. nr. 155 din 12.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul BAIA MARE CITY LIGHT

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 155/2020

privind aprobarea documentației tehnico - economice, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul BAIA MARE CITY LIGHT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ MARȚI 12 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 176 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 176/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 7892/2020 întocmit de către DIRECȚIA PROIECTE - SERVICIUL MANAGMENTUL PROIECTELOR;

 • • Documentatia tehnico - economică pentru obiectivul „Baia Mare City Light”, proiect elaborat de S.C. Finacon International Consulting SA, cu sediul pe Str. Puțul lui Zamfir, nr. 9, et.1, Sector 1 ,București;

 • • Aviz C.T.E. nr. 8/07.05.2020 al Comisiei tehnico - economice de avizare a obiectivelor de investiții;

Având în vedere :

 • • Legea 121/2014 a eficienței energetice cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Anexa 6 la H.C.L. 51/2020-Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local.

 • • Mecanismul de finanțare Norvegian și EEA 2014-2021, Programul de Energie în România

 • • Ghidul Solicitantului - Criterii tehnice și financiare și Criterii de eligibilitate în cadrul Mecanismului de finanțare Norvegian și EEA 2014-2021, Programul de Energie în România;

 • • Art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget finanțe din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico - economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Baia Mare City Light”, proiect elaborat de S.C. Finacon International Consulting S.A., cu sediul pe Str. Puțul lui Zamfir, nr. 9, et.1, Sector 1,București, având următorii indicatori tehnico -economici:

 • a) Valoarea totală a investiției 8.300.940,00 lei fără TVA

Din care C+M 7.843.940,00 lei fără TVA

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

Nr. de aparate de iluminat înlocuite: 2.063 buc;

Nr. brațe de prindere înlocuite: 2.063 buc;

Implementare sistem inteligent de telegestiune.

 • c) Indicatori de operare și de impact:

Scăderea consumului de energie electrică cu min. 71%.

 • d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:

Durata estimată după semnarea contractului de finanțare este de 7 luni.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte -Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

19

împotrivă

1

Abțineri

1

I