Hotărârea nr. 154/2020

H.C.L. nr. 154 din 12.05.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect şi Direcţia de Asistenţă Socială - partener, în vederea implementării proiectului<> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020,Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.154/2020

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect și Direcția de Asistență Socială - partener, în vederea implementării proiectului<<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare>> finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020,Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ MARȚI 12 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.175 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 175/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 7878/04.05.2020 al Direcției Proiecte prin care se propune încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect și Direcția de Asistență Socială, în vederea implementării proiectului<<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare>>;

Având în vedere :

 • • HCL 30/2020 privind aprobarea initierii, depunerii si implementarii de catre Municipiul Baia Mare a proiectului «Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare>> finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

 • • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu modificărileșicompletărileulteri oare

 • • H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru cordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

 • • Ghidul solicitantului - Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

 • • Art.129, alin. (1), alin.(2), litera b), alin. 14, din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comsiei de buget fianțe și al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect și Direcția de Asistență Socială- partener în vederea implementării în comun a proiectului, «Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare>> finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 -2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte ;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

Impotrivă

-

Abțineri

-

I