Hotărârea nr. 153/2020

H.C.L. nr. 153 din 12.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

I

HOTĂRÂREA NR.153/2020

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ MARȚI 12 MAI 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 173 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 173/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 292 Z08.05.2020 promovat de Direcția economică prin care se propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273 Z 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanta de urgenta nr.29/18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare;

 • • Ordonanța Militară nr.2Z21.03.2020 privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • • Ordonanța Militară nr.3Z24.03.2020 privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • • Ordonanța Militară nr.4Z29.03.2020 privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • • Hotararea de Guvern nr. 201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Mini sterului Sănătății;

 • • Hotararea de Guvern nr. 269 din 2 aprilie 2020 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020;

 • • Adresa nr. 1225 / 22.04.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, prin care se comunică municipiului Baia Mare decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș nr. 7 din 22.04.2020 si anexa privind repartizarea influentelor cotelor din impozitul de venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020;

 • • Decizia nr. 7 / 22.04.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș prin care se repartizează municipiului Baia Mare influentele cotelor din impozitul de venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 ;

 • • DP 649/ 06.05.2020 privind virarea de credite în cadrul acelorași capitole bugetare și modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 ;

 • • DP 655/ 08.05.2020 privind virarea de credite în cadrul acelorași capitole bugetare ale bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 ;

 • • Solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea"

 • • Solicitarea Direcției de Asistență Socială;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget finanțe din cadrul Consiliului Local;

 • • Art. 129 alin 4 litera "a", din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale      562.638 mii lei,

 • - cheltuieli totale     565.495 mii lei,

 • - diferența de 2.857 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 20 20 astfel:

 • - venituri totale     463.601 mii lei,

- cheltuieli totale 465.960 mii lei.

 • - diferența de 2.359 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 astfel: - venituri totale     93.593 mii lei,

 • - cheltuieli totale 94.091 mii lei.

 • - diferența de 498 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 și se stabilește astfel:

52.056 mii lei pe parte de venituri,

52.184 mii lei pe parte de cheltuieli, diferența de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 201 9.

Art. 5 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificației bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și d e la serviciile de specialitate.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art. 7 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 131/ 06.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la :

• Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare;

 • • Direcția de Asistență Socială Baia Mare;

 • • Serviciul Buget Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

JUDEȚUL:MARAMURES

Anexa nr. 1 la HCL 153/2020


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BAIA MARE

Formular: 11

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2020

- mii lei -

Cod rând

Bu getul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+ 5+6

8

9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

463.601,00

93.593,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

596.194,00

33.556,00

562.638,00

Venituri curente (rd.03+17)

02

274.994,00

37.937,00

0

0

0,00

0,00

312.931,00

0,00

312.931,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11 + 16)

03

237.289,00

0,00

0

0

0,00

0,00

237.289,00

0,00

237.289,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

1.935,00

1.935,00

1.935,00

Impozit pe profit

05

1.935,00

1.935,00

1.935,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:

06

138.602,00

0,00

0

0

0,00

0,00

138.602,00

138.602,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

365,00

365,00

365,00

Cod rând

Bu getul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

138.237,00

138.237,00

138.237,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0,00

0,00

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

44.027,00

44.027,00

44.027,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

52.320,00

0,00

0

0

0,00

0,00

52.320,00

52.320,00

Sume defalcate din TVA

12

30.475,00

30.475,00

30.475,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

14

129,00

129,00

129,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

21.716,00

21.716,00

21.716,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

405,00

405,00

405,00

Venituri nefiscale

17

37.705,00

37.937,00

75.642,00

75.642,00

Venituri din capital

18

89,00

89,00

89,00

Operatiuni financiare

19

0,00

0

39.000,00

39.000,00

39.000,00

Subvenții (rd.21+22)

20

12.007,00

55.656,00

0

0

0,00

0,00

67.663,00

33.556,00

34.107,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

12.007,00

20,00

12.027,00

12.027,00

Subvenții de la alte administratii

22

55.636,00

55.636,00

33.556,00

22.080,00

Cod rând

Bu getul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

23

176.511,00

176.511,00

176.511,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

24

465.960,00

94.091,00

0

0

39.000,00

0,00

599.051,00

33.556,00

565.495,00

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)

25

426.068,00

86.542,00

0

0

0,00

0,00

512.610,00

33.556,00

479.054,00

Cheltuieli de personal

26

66.841,00

53.897,00

120.738,00

120.738,00

Bunuri si servicii

27

97.924,00

32.132,00

130.056,00

130.056,00

Dobanzi

28

3.091,00

3.091,00

3.091,00

Subventii

29

10.450,00

10.450,00

10.450,00

Fonduri de rezerva

30

0,00

0,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31

33.556,00

33.556,00

33.556,00

0,00

Alte transferuri

32

5.391,00

5.391,00

5.391,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

178.894,00

178.894,00

178.894,00

Asistenta sociala

34

17.111,00

17.111,00

17.111,00

Alte cheltuieli

35

12.810,00

513,00

13.323,00

13.323,00

Cheltuieli de capital

36

30.829,00

7.549,00

0

39.000,00

77.378,00

77.378,00

Operatiuni financiare (rd.37+38)

37

9.063,00

0,00

0

0

0,00

0,00

9.063,00

9.063,00

Imprumuturi acordate

38

0,00

0,00

Rambursari de credite externe si interne

39

9.063,00

9.063,00

9.063,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

0,00

0,00

0,00

Rezerve

41

0,00

0,00

Cod rând

Bu getul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-

)  1)

(rd.01-rd.23)

42

-2.359,00

-498,00

0

0

0,00

0,00

-2.857,00

0,00

-2.857,00

1) deficit finantat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FORMULAR 11/01

Anexa nr.2 la HCL 153/2020


BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 2020 RECTIFICAT IN LUNA MAI

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

TOTAL VENITURI

00.01

461.707,00

1.894,00

463.601,00

VENITURI PROPRII

48.02

244.358,00

0,00

244.358,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

274.994,00

0,00

274.994,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

237.289,00

0,00

237.289,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140.848,00

-311,00

140.537,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit

01.02

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.935,00

0,00

1.935,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

138.913,00

-311,00

138.602,00

Impozit pe venit

03.02

365,00

0,00

365,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365,00

0,00

365,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138.548,00

-311,00

138.237,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.548,00

-311,00

138.237,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

43.716,00

311,00

44.027,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

43.716,00

311,00

44.027,00

Impozit pe cladiri

07.02.01

31.934,00

311,00

32.245,00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

9.736,00

0,00

9.736,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2.017,00

0,00

2.017,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29,00

0,00

29,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

52.320,00

0,00

52.320,00

Sume defalcate din TVA

11.02

30.475,00

0,00

30.475,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

28.001,00

0,00

28.001,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2.474,00

0,00

2.474,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129,00

0,00

129,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110,00

0,00

110,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19,00

0,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.716,00

0,00

21.716,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

18.457,00

0,00

18.457,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

966,00

0,00

966,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

2.293,00

0,00

2.293,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

405,00

0,00

405,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

405,00

0,00

405,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

405,00

0,00

405,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

37.705,00

0,00

37.705,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.166,00

0,00

11.166,00

Venituri din proprietate

30.02

11.166,00

0,00

11.166,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

30.02.01

500,00

0,00

500,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.666,00

0,00

10.666,00

Venituri din dividende

30.02.08

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

26.539,00

0,00

26.539,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5.551,00

0,00

5.551,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4.223,00

0,00

4.223,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530,00

0,00

530,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32,00

0,00

32,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18,00

0,00

18,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377,00

0,00

377,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

371,00

0,00

371,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

0,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

6.562,00

0,00

6.562,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

6.562,00

0,00

6.562,00

Diverse venituri

36.02

14.176,00

0,00

14.176,00

Taxe speciale

36.02.06

11.513,00

0,00

11.513,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57,00

0,00

57,00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

98,00

0,00

98,00

Alte venituri

36.02.50

2.508,00

0,00

2.508,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

250,00

0,00

250,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 2

Donații si sponsorizări

37.02.01

250,00

0,00

250,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-42.560,00

0,00

-42.560,00

Varsamințe din secțiunea de funcționare

37.02.04

42.560,00

0,00

42.560,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89,00

0,00

89,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89,00

0,00

89,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

52,00

0,00

52,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37,00

0,00

37,00

IV. SUBVENȚII

00.17

10.113,00

1.894,00

12.007,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

10.113,00

1.894,00

12.007,00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

10.113,00

1.894,00

12.007,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

1.894,00

1.894,00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12,00

0,00

12,00

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea sanatatii

42.02.41

836,00

0,00

836,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes national

42.02.51

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0,00

0,00

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

1.265,00

0,00

0,00

Subventii de la bug de stat catre bug lecale necesare sustinerii derularii proiectelor din fonduri externe neramb. (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

8.000,00

0,00

8.000,00

Subventii de la alte administratii

43.02

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru

43.02.04

0,00

Sume primite de la bugetul județului pt. plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

43.02.30

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului național de cadastru si carte funciara

43.02.34

0,00

0,00

0,00

Alte sume primite de la UE

46.02

0,00

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

176.511,00

0,00

176.511,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

147.299,00

0,00

147.299,00

Fondul Social European

48.02.02

26.177,00

0,00

26.177,00

Fondul de Coeziune

45.02.03

492,00

0,00

492,00

Instrumentul European de Vecinătate

48.02.12

2.246,00

0,00

2.246,00

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

48.02.15

160,00

0,00

160,00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137,00

0,00

137,00

TOTAL CHELTUIELI

49.02

464.066,00

1.894,00

465.960,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

37.767,00

0,00

37.767,00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

32.428,00

0,00

32.428,00

CHELTUIELI CURENTE

01

30.605,00

0,00

30.605,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26.734,00

0,00

26.734,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.999,00

0,00

2.999,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

487,00

0,00

487,00

Transferuri interne

55.01

487,00

0,00

487,00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

487,00

0,00

487,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

385,00

0,00

385,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385,00

0,00

385,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

1.823,00

0,00

1.823,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.823,00

0,00

1.823,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

32.428,00

0,00

32.428,00

Autorități executive

51.02.01.03

32.428,00

0,00

32.428,00

Alte servicii publice generale

54.02

2.248,00

0,00

2.248,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.248,00

0,00

2.248,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.048,00

0,00

2.048,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

0,00

200,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

0,00

0,00

50.04

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.248,00

0,00

2.248,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

0,00

|Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.091,00

0,00

3.091,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 3

CHELTUIELI CURENTE

01

3.091,00

0,00

3.091,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

3.091,00

0,00

3.091,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

3.091,00

0,00

3.091,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

33.658,00

0,00

33.658,00

CHELTUIELI CURENTE

01

33.058,00

0,00

33.058,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.766,00

0,00

9.766,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.346,00

0,00

21.346,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.946,00

0,00

1.946,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600,00

0,00

600,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600,00

0,00

600,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

61.02.03

13.062,00

0,00

13.062,00

Politie locala

61.02.03.04

13.062,00

0,00

13.062,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53,00

0,00

53,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

20.543,00

0,00

20.543,00

Invatamant

65.02

93.724,00

0,00

93.724,00

CHELTUIELI CURENTE

01

87.795,00

0,00

87.795,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.515,00

0,00

14.515,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.481,00

0,00

2.481,00

Transferuri

55.01

2.481,00

0,00

2.481,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.474,00

0,00

2.474,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

7,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65.250,00

0,00

65.250,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

56.01

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.423,00

0,00

2.423,00

Ajutoare sociale

57.02

2.423,00

0,00

2.423,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.373,00

0,00

2.373,00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50,00

0,00

50,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.126,00

0,00

3.126,00

Burse

59.01

2.226,00

0,00

2.226,00

Acțiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

900,00

0,00

900,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.929,00

0,00

5.929,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.929,00

0,00

5.929,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

Sanatate

66.02

22.525,00

1.894,00

24.419,00

CHELTUIELI CURENTE .

01

22.525,00

1.894,00

24.419,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.369,00

0,00

5.369,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150,00

0,00

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.961,00

1.894,00

6.855,00

Transferuri curente

51.01

1.000,00

0,00

1.000,00

|Acțiuni de sănătate

51.01.03

1.000,00

0,00

1.000,00

Transferuri de capital

51.02

3.961,00

1.894,00

5.855,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

3.961,00

1.894,00

5.855,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale

57.02

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6,00

0,00

6,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12.000,00

0,00

12.000,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39,00

0,00

39,00

|Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

0,00

39,00

CHELTUIELI DE CAPITAL.

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

16.961,00

1.894,00

18.855,00

Spitale generale

66.02.06.01

16.961,00

1.894,00

18.855,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.564,00

0,00

5.564,00

Cultura, recreere si religie

67.02

22.623,00

0,00

22.623,00

CHELTUIELI CURENTE

01

22.301,00

0,00

22.301,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,00

0,00

19,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)

51

14.201,00

0,00

14.201,00

Transferuri curente

51.01

14.072,00

0,00

14.072,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

14.072,00

0,00

14.072,00

Transferuri de capital

51.02

129,00

0,00

129,00

|Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129,00

0,00

129,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

8.081,00

0,00

8.081,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

322,00

0,00

322,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

322,00

0,00

322,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 4

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

67.02.03

5.471,00

0,00

5.471,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5.471,00

0,00

5.471,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

11.334,00

0,00

11.334,00

Sport

67.02.05.01

10.630,00

0,00

10.630,00

Tineret

67.02.05.02

402,00

0,00

402,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

302,00

0,00

302,00

Servicii religioase

67.02.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.818,00

0,00

5.818,00

|Asigurari si asistenta sociala

68.02

63.575,00

0,00

63.575,00

CHELTUIELI CURENTE

01

60.626,00

0,00

60.626,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22.924,00

0,00

22.924,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.785,00

0,00

4.785,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

17.356,00

0,00

17.356,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14.682,00

0,00

14.682,00

Ajutoare sociale

57.02

14.682,00

0,00

14.682,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.682,00

0,00

11.682,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3.000,00

0,00

3.000,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

879,00

0,00

879,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.949,00

0,00

2.949,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.949,00

0,00

2.949,00

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1.789,00

0,00

1.789,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

15.256,00

0,00

15.256,00

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.256,00

0,00

15.256,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2.523,00

0,00

2.523,00

Creșe

68.02.11

5.763,00

0,00

5.763,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3.181,00

0,00

3.181,00

Ajutor social

68.02.15.01

55,00

0,00

55,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3.126,00

0,00

3.126,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

35.063,00

0,00

35.063,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

99.193,00

0,00

99.193,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

86.196,00

0,00

86.196,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.705,00

0,00

14.705,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

12.500,00

0,00

12.500,00

Transferuri curente

51.01

11.000,00

0,00

11.000,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

11.000,00

0,00

11.000,00

Transferuri de capital

51.02

1.500,00

0,00

1.500,00

|Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

1.500,00

0,00

1.500,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.400,00

0,00

2.400,00

A. Transferuri interne.

55.01

2.400,00

0,00

2.400,00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID

55.01.65

2.400,00

0,00

2.400,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

56.591,00

0,00

56.591,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.997,00

0,00

12.997,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.997,00

0,00

12.997,00

Locuinte

70.02.03

36.373,00

0,00

36.373,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36.373,00

0,00

36.373,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

16.322,00

0,00

16.322,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

46.498,00

0,00

46.498,00

Protectia mediului

74.02

22.580,00

0,00

22.580,00

CHELTUIELI CURENTE

01

19.674,00

0,00

19.674,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

18.559,00

0,00

18.559,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23,00

0,00

23,00

A. Transferuri interne.

55.01

23,00

0,00

23,00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23,00

0,00

23,00

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

56

792,00

0,00

792,00

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

56.08

792,00

0,00

792,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

300,00

0,00

300,00

\ Asociații si fundații

59.11

300,00

0,00

300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.906,00

0,00

2.906,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.906,00

0,00

2.906,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

18.826,00

0,00

18.826,00

Salubritate

74.02.05.01

18.826,00

0,00

18.826,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

3.754,00

0,00

3.754,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.542)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI

85

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

80.02.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale-cadastru

80.02.01.30

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 5

Transporturi

84.02

68.421,00

0,00

68.421,00

CHELTUIELI CURENTE

01

56.055,00

0,00

56.055,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20.646,00

0,00

20.646,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.450,00

0,00

10.450,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

10.450,00

0,00

10.450,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

24.959,00

0,00

24.959,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.303,00

0,00

3.303,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.303,00

0,00

3.303,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

9.063,00

0,00

9.063,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

9.063,00

0,00

9.063,00

Rambursari de credite interne

81.02

1.954,00

0,00

1.954,00

UE

81.04

7.109,00

0,00

7.109,00

Transport rutier

84.02.03

66.778,00

0,00

66.778,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1.195,00

0,00

1.195,00

Transport în comun

84.02.03.02

10.546,00

0,00

10.546,00

Strazi

84.02.03.03

55.037,00

0,00

55.037,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1.643,00

0,00

1.643,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2.359,00

0,00

-2.359,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

241.127,00

0,00

241.127,00

VENITURI PROPRII

48.02

244.114,00

0,00

244.114,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

232.279,00

0,00

232.279,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

237.289,00

0,00

237.289,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140.848,00

-311,00

140.537,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit

01.02

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.935,00

1.935,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

138.913,00

-311,00

138.602,00

Impozit pe venit

03.02

365,00

0,00

365,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365,00

365,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138.548,00

-311,00

138.237,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.548,00

-311,00

138.237,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

43.716,00

311,00

44.027,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

43.716,00

311,00

44.027,00

Impozit pe cladiri

07.02.01

31.934,00

311,00

32.245,00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

9.736,00

9.736,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2.017,00

2.017,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29,00

29,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

52.320,00

0,00

52.320,00

Sume defalcate din TVA

11.02

30.475,00

0,00

30.475,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului

11.02.02

28.001,00

28.001,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2.474,00

2.474,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129,00

0,00

129,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110,00

110,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.716,00

0,00

21.716,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

18.457,00

18.457,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

966,00

966,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activ

16.02.50

2.293,00

2.293,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

405,00

0,00

405,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

405,00

0,00

405,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

405,00

405,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

-5.010,00

0,00

-5.010,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.166,00

0,00

11.166,00

Venituri din proprietate

30.02

11.166,00

0,00

11.166,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și

30.02.01

500,00

500,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.666,00

10.666,00

Venituri din dividende

30.02.08

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-16.176,00

0,00

-16.176,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5.551,00

0,00

5.551,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4.223,00

4.223,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530,00

530,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32,00

32,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18,00

18,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377,00

377,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

371,00

371,00

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

6.562,00

0,00

6.562,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

6.562,00

6.562,00

Diverse venituri

36.02

14.021,00

0,00

14.021,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 6

Taxe speciale

36.02.06

11.513,00

11.513,00

Alte venituri

36.02.50

2.508,00

2.508,00

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

37.02

-42.310,00

0,00

-42.310,00

Donații si sponsorizări

37.02.01

250,00

250,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-42.560,00

0,00

-42.560,00

IV. SUBVENȚII

00.17

8.848,00

0,00

8.848,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

8.848,00

0,00

8.848,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

8.848,00

0,00

8.848,00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12,00

12,00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

836,00

836,00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

8.000,00

8.000,00

TOTAL CHELTUIELI SF

49.02

241.127,00

0,00

241.127,00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

30.118,00

0,00

30.118,00

CHELTUIELI CURENTE

01

30.118,00

0,00

30.118,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26.734,00

26.734,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.999,00

0,00

2.999,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

385,00

0,00

385,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385,00

385,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

30.118,00

0,00

30.118,00

Autorități executive

51.02.01.03

30.118,00

0,00

30.118,00

Alte servicii publice generale

54.02

2.248,00

0,00

2.248,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.248,00

0,00

2.248,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.048,00

0,00

2.048,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

0,00

200,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.248,00

2.248,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

0,00

0,00

0,00

|Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.091,00

0,00

3.091,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.091,00

0,00

3.091,00

TITLUL III DOBANZL

30

3.091,00

0,00

3.091,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

30.01

3.091,00

3.091,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

31.112,00

0,00

31.112,00

CHELTUIELI CURENTE

01

31.112,00

0,00

31.112,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.766,00

9.766,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.346,00

21.346,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

Ordine publica

61.02.03

10.516,00

0,00

10.516,00

Politie locala

61.02.03.04

10.516,00

10.516,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53,00

53,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

20.543,00

20.543,00

Invatamant

65.02

22.538,00

0,00

22.538,00

CHELTUIELI CURENTE ,

01

22.538,00

0,00

22.538,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.515,00

14.515,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.474,00

0,00

2.474,00

Transferuri

55.01

2.474,00

0,00

2.474,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.474,00

2.474,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.423,00

0,00

2.423,00

Ajutoare sociale

57.02

2.423,00

0,00

2.423,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.373,00

2.373,00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50,00

50,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.126,00

0,00

3.126,00

Burse

59.01

2.226,00

2.226,00

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

900,00

900,00

Sanatate

66.02

6.564,00

0,00

6.564,00

CHELTUIELI CURENTE .

01

6.564,00

0,00

6.564,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.369,00

5.369,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150,00

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.000,00

0,00

1.000,00

Transferuri curente

51.01

1.000,00

0,00

1.000,00

(Acțiuni de sănătate

51.01.03

1.000,00

1.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale

57.02

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6,00

6,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39,00

0,00

39,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

39,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

1.000,00

0,00

1.000,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.000,00

1.000,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.564,00

5.564,00

Cultura, recreere si religie

67.02

22.172,00

0,00

22.172,00

CHELTUIELI CURENTE

01

22.172,00

0,00

22.172,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,00

19,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 7

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.382)

51

14.072,00

0,00

14.072,00

Transferuri curente

51.01

14.072,00

0,00

14.072,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

14.072,00

14.072,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

8.081,00

0,00

8.081,00

Asociații și fundații

59.11

7.207,00

0,00

7.207,00

Susținerea cultelor

59.12

874,00

0,00

874,00

Servicii culturale

67.02.03

5.322,00

0,00

5.322,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5.322,00

5.322,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

11.032,00

0,00

11.032,00

Sport

67.02.05.01

10.630,00

0,00

10.630,00

Tineret

67.02.05.02

402,00

402,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.818,00

0,00

5.818,00

|Asigurari si asistenta sociala

68.02

43.270,00

0,00

43.270,00

CHELTUIELI CURENTE

01

43.270,00

0,00

43.270,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22.924,00

22.924,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.785,00

4.785,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14.682,00

0,00

14.682,00

Ajutoare sociale

57.02

14.682,00

0,00

14.682,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.682,00

11.682,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3.000,00

3.000,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

879,00

879,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1.789,00

1.789,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

15.256,00

0,00

15.256,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.256,00

15.256,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2.513,00

2.513,00

Creșe

68.02.11

5.763,00

5.763,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3.050,00

0,00

3.050,00

Ajutor social

68.02.15.01

55,00

55,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2.995,00

2.995,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

14.899,00

14.899,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

28.105,00

0,00

28.105,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

28.105,00

0,00

28.105,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.705,00

0,00

14.705,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

11.000,00

0,00

11.000,00

Transferuri curente

51.01

11.000,00

0,00

11.000,00

Transferuri către instituții publice spau

51.01.01

11.000,00

11.000,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.400,00

0,00

2.400,00

A. Transferuri interne.

55.01

2.400,00

0,00

2.400,00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID-Vital

55.01.65

2.400,00

2.400,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

6.400,00

6.400,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

21.705,00

0,00

21.705,00

Protectia mediului

74.02

18.859,00

0,00

18.859,00

CHELTUIELI CURENTE

01

18.859,00

0,00

18.859,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

18.559,00

18.559,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

300,00

0,00

300,00

Asociații si fundații

59.11

300,00

300,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

18.557,00

0,00

18.557,00

Salubritate

74.02.05.01

18.557,00

18.557,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

302,00

302,00

Transporturi

84.02

33.050,00

0,00

33.050,00

CHELTUIELI CURENTE .

01

31.096,00

0,00

31.096,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20.646,00

20.646,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.450,00

0,00

10.450,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

10.450,00

10.450,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

1.954,00

0,00

1.954,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

1.954,00

0,00

1.954,00

Rambursari de credite interne

81.02

1.954,00

1.954,00

Transport rutier

84.02.03

33.009,00

0,00

33.009,00

Transport în comun

84.02.03.02

10.450,00

10.450,00

Strazi

84.02.03.03

22.559,00

22.559,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

41,00

0,00

41,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

220.580,00

1.894,00

222.474,00

VENITURI PROPRII

49.90

244,00

0,00

244,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

42.715,00

0,00

42.715,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

42.715,00

0,00

42.715,00

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

42.715,00

0,00

42.715,00

Diverse venituri

36.02

155,00

0,00

155,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57,00

57,00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

98,00

98,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

42.560,00

0,00

42.560,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

42.560,00

42.560,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89,00

0,00

89,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 8

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89,00

0,00

89,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

52,00

52,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37,00

37,00

IV. SUBVENTII

00.17

1.265,00

1.894,00

3.159,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

1.265,00

1.894,00

3.159,00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

1.265,00

1.894,00

3.159,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

1.894,00

1.894,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

1.265,00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

176.511,00

0,00

176.511,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

147.299,00

147.299,00

Fondul Social European

48.02.02

26.177,00

26.177,00

Fondul de Coeziune

48.02.03

492,00

492,00

Instrumentul European de Vecinătate

48.02.12

2.246,00

2.246,00

Programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

48.02.15

160,00

160,00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137,00

137,00

TOTAL CHELTUIELI SD

49.02

222.939,00

1.894,00

224.833,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

2.310,00

0,00

2.310,00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

2.310,00

0,00

2.310,00

CHELTUIELI CURENTE

01

487,00

0,00

487,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

487,00

0,00

487,00

Transferuri interne

55.01

487,00

0,00

487,00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

487,00

487,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

1.823,00

0,00

1.823,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.823,00

1.823,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

2.310,00

0,00

2.310,00

Autorități executive

51.02.01.03

2.310,00

2.310,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

2.546,00

0,00

2.546,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.946,00

0,00

1.946,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.946,00

1.946,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600,00

0,00

600,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600,00

600,00

Ordine publica

61.02.03

2.546,00

0,00

2.546,00

Politie locala

61.02.03.04

2.546,00

2.546,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Invatamant

65.02

71.186,00

0,00

71.186,00

CHELTUIELI CURENTE

01

65.257,00

0,00

65.257,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

7,00

7,00

Transferuri

55.01

7,00

7,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

7,00

7,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65.250,00

65.250,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.929,00

0,00

5.929,00

Sanatate

66.02

15.961,00

1.894,00

17.855,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.961,00

1.894,00

5.855,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

3.961,00

1.894,00

5.855,00

Transferuri de capital

51.02

3.961,00

1.894,00

5.855,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

3.961,00

1.894,00

5.855,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12.000,00

0,00

12.000,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

15.961,00

1.894,00

17.855,00

Spitale generale

66.02.06.01

15.961,00

1.894,00

17.855,00

Cultura, recreere si religie

67.02

451,00

0,00

451,00

CHELTUIELI CURENTE

01

129,00

0,00

129,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)

51

129,00

0,00

129,00

Transferuri de capital

51.02

129,00

0,00

129,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129,00

129,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

322,00

0,00

322,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

322,00

0,00

322,00

Servicii culturale

67.02.03

149,00

0,00

149,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

149,00

149,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

302,00

0,00

302,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

302,00

0,00

302,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

20.305,00

0,00

20.305,00

CHELTUIELI CURENTE

01

17.356,00

0,00

17.356,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

17.356,00

17.356,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.949,00

0,00

2.949,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.949,00

2.949,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

10,00

10,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

131,00

0,00

131,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 9

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

131,00

131,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20.164,00

20.164,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

71.088,00

0,00

71.088,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

58.091,00

0,00

58.091,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.500,00

0,00

1.500,00

Transferuri de capital

51.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Alte transferuri de capital către instituții publice spau

51.02.29

1.500,00

0,00

1.500,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

56.591,00

56.591,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.997,00

0,00

12.997,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

12.997,00

12.997,00

Locuinte

70.02.03

36.373,00

0,00

36.373,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36.373,00

36.373,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

9.922,00

9.922,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

24.793,00

24.793,00

Protectia mediului

74.02

3.721,00

0,00

3.721,00

CHELTUIELI CURENTE .

01

815,00

0,00

815,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23,00

0,00

23,00

A. Transferuri interne.

55.01

23,00

0,00

23,00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23,00

23,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

792,00

0,00

792,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.906,00

0,00

2.906,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.906,00

2.906,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

269,00

0,00

269,00

Salubritate

74.02.05.01

269,00

269,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

23,00

23,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

3.429,00

3.429,00

Transporturi

84.02

35.371,00

0,00

35.371,00

CHELTUIELI CURENTE ,

01

24.959,00

0,00

24.959,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

24.959,00

0,00

24.959,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

58.01

24.959,00

24.959,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.303,00

0,00

3.303,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.303,00

3.303,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

7.109,00

0,00

7.109,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

7.109,00

0,00

7.109,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

7.109,00

7.109,00

Transport rutier

84.02.03

33.769,00

0,00

33.769,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1.195,00

0,00

1.195,00

Transport în comun

84.02.03.02

96,00

96,00

Strazi

84.02.03.03

32.478,00

32.478,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1.602,00

1.602,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2.359,00

0,00

-2.359,00

Primar

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

JUDEȚUL MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE

ANEXA NR. 3 la HCL 153/2020


BUGETUL INSTITUTIIlLOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 RECTIFICAT IN LUNA MAI

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

Influente

Buget rectificat

VENITURI TOTAL din care:

91.893,00

1.700,00

93.593,00

Venituri proprii

39.831,00

-1.894,00

37.937,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

-1.959,00

1.894,00

-65,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

1.959,00

-1.894,00

65,00

Subventii

52.062,00

3.594,00

55.656,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

92.391,00

1.700,00

94.091,00

65.10. INVATAMANT

8.756,00

0,00

8.756,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

50.484,00

1.700,00

52.184,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

5.751,00

0,00

5.751,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

9.000,00

0,00

9.000,00

70.10.50 SPAU

18.400,00

0,00

18.400,00

Excedent/ Deficit

-498,00

0,00

-498,00

Sectiunea de functionare

VENITURI TOTAL din care:

84.344,00

1.700,00

86.044,00

Venituri proprii

39.831,00

-1.894,00

37.937,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

-1.959,00

1.894,00

-65,00

Subventii

46.472,00

1.700,00

48.172,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

84.842,00

1.700,00

86.542,00

65.10. INVATAMANT

8.691,00

8.691,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

44.629,00

1.700,00

46.329,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

5.622,00

5.622,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

9.000,00

9.000,00

70.10.50 SPAU

16.900,00

0,00

16.900,00

Excedent/ Deficit

-498,00

0,00

-498,00

Sectiunea de dezvoltare

VENITURI TOTAL din care:

7.549,00

0,00

7.549,00

Venituri proprii

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

1.959,00

-1.894,00

65,00

Subventii

5.590,00

1.894,00

7.484,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

7.549,00

0,00

7.549,00

65.10. INVATAMANT

65,00

65,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

5.855,00

5.855,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

129,00

129,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

0,00

70.10.50 SPAU

1.500,00

1.500,00

Excedent/ deficit

0,00

0,00

0,00

Primar

Dr. ec. Cătălin Cherecheș