Hotărârea nr. 152/2020

H.C.L. nr. 152 din 30.04.2020 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.152/2020

privind desemnarea noului administrator provizoriu al societ ății Baia Mare Activ SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 154/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.154/2020;

 • •   Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat cu nr. 154/2020 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ S.R.L.

Având în vedere :

 • •   H.C.L. nr. 261/2018 privind înfiintarea unei societăți cu răspundere limitată ca re are drept scop administrarea de incubatoare de afaceri ;

 • •   H.C.L. nr. 393/2019 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL;

 • •   H.C.L. nr. 38/2020 privind prelungirea mandatului în calitate de administrator provizoriu al societății Baia MARE Activ SRL;

 • •   O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • •   Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Faptul că, mandatul administratorului provizoriu al societății Baia Mare Activ S.R.L. a expirat, iar Consiliul de Administrație al societății Baia Mare Activ SRL nu a fost selectat;

 • •   Art.129, alin.1, alin. 2, litera a, alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •   Rezultatul votului secret;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea domnului Pece Paul, cetățean ...., născut la data de ...., în......, județul

..., domiciliat în localitatea ...., strada ..., nr...., județul ...., posesor al ..., seria ..., nr. ..., eliberat de .....la data de....., CNP....., în calitate de administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL, pe o perioadă de 4 luni, de la data înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului Maramureș.

Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ SRL, conform art. 1, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuterniceste Primarul Municipiului Baia Mare, dl. dr. ec. Cătălin Cherecheș, cetățean ...., născut la data de....., în......, domiciliat în....., str....., nr....., județul ...., posesor al ..., seria ....,

nr....., eliberat de......, la data de......, CNP ...., să semneze în numele și pe seama Municipiului

Baia Mare, Actul constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ S.R.L.

Art. 4. Se împuternicește dna Mitre Nicoleta, cetățean ...., născută la data de ...., în localitatea.........,

domiciliată în ...., strada ..., nr....., județul ...., posesoare a ....I, seria ...., nr....., eliberat de.....,

la data de....., CNP ...., să îndeplinească toate formalitățile privitoare la înregistrarea în

Registrul Comerțului a mențiunilor în conformitate cu prezenta hotărâre.

Art. 5 Taxele necesare înregistrării la Registrul Comerțului Maramureș a mențiunilor, în conformitate cu prezenta hotărâre vor fi suportate de către societatea Baia Mare Activ SRL.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •  Direcția Economică;

 • •   Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • •   Persoanele nominalizate în prezenta hotărâre;

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

13

Pentru

13

împotrivă

-

Nule

-

I