Hotărârea nr. 151/2020

H.C.L. nr. 151 din 30.04.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Platthy Katalin, împotriva H.C.L. nr. 111/2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 151/2020

privind respingerea plângerii prealabile formulate de Platthy Katalin, împotriva H.C.L. nr. 111/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 169/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 169/2020;

 • • Raportul de Specialitate nr. 169/2020, al Direcției Patrimoniu, cu privire la plângerea

prealabilă formulată de Platthy Katalin prin avocat Galea Szeremi Gabriel cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 15297/2020, împotriva H.C.L. nr. 111/2020;

 • • Raportul de specialitate nr/ 170/2020, al Direcției Juridice, privind respingerea plângerii prealabile formulate de Platthy Katalin, prin avocat Galea Szeremi Gabriel, cu sediul în Baia Mare județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 15297/2020, împotriva H.C.L. nr. 111/2020;

 • • Plângerea prealabilă formulată de de Platthy Katalin , prin avocat Galea Szeremi Gabriel, cu sediul în Baia Mare , județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 15297/2020, împotriva H.C.L. nr. 111/2020.’

Având în vedere:

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 111/2020 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 - 5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod: MM-II-m-B-04466;

 • • Prevederile Legii nr. 422/2001, art. 4, alin. 7 și alin. 8, potrivit căreia dreptul de preemțiune revine autorității publice, care se pronunță prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • • Regulamentul - Cadru privind organizarea și funcționarea comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, Anexa la H.C.L. nr. 608/2017;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. (c), alin. 14 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Legea 554/2004 a contenciosului administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de Platthy Katalin, prin avocat Galea Szeremi Gabriel, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 15297/2020, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2020, motivat de faptul că:

 • • Dreptul de preemțiune al Municipiului Baia Mare s-a exercitat în temeiul Art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Criticile petentei nu vizează legalit atea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 111/2020, ci aspecte privind procedura ult erioră emiterii hotărârii;

 • • Valoarea de achiziționare se negociază cu vânzătorul, potrivit art. 4, alin. 7, teza finală din Legea nr. 422/2001;

 • • întocmirea unui raport cu privire la cele constatate , ca urmare a vizualizării și inspectării imobilelor, și negocierea prețului bunului imobil, precum si a condițiilor de achiziționare cu proprietarul acestuia, sunt prevăzute în art. 2, alin. (3) din Regulamentul - Cadru privind organizarea și funcționarea comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare , Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 608/2017;

 • • Limita maximă a prețului de achiziție se stabilește în baza raportului de evaluare a imobilului oferit spre cumpărare;

 • • Art. 4, alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare , nu face mențiuni cu privire la consemnarea prețului la dispoziția vânzătorului;

 • • S-a solicitat, în regim de urgență, oferta de preț pentru întocmirea raportului de evaluare

pentru imobilul - construcții și teren aferent - din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1,

identificat în LMI 2015-MM-II-m-B-O4466, adresa la care înca nu s-a primit răspuns.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Arhitect Șef;

 • • Platthy Katalin prin avocat Galea Szeremi Gabriel;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

16

împotrivă

1

Abțineri

3

I