Hotărârea nr. 150/2020

H.C.L. nr. 150 din 30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.,inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 150/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.,inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 151 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 151/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 2201 din 23.01.2020 , prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn., judetul Maramureș, identificat prin CF nr. 113577, 113578, 121302, 113580, 113581 și 121303 Baia Mare, nr. cadastrale 113577, 113578, 121302,

113580, 113581 și 121303 Proiect nr. 2 din 2019, elaborator: SC Pan Impex SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Pandi Rodica, inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru.

 • • Solicitarea domnului Kalisch Sorin Gheorghe cu domiciliul în județul Maramureș, municipiul Baia Mare, d-nei Silagyi Adina-Valeria cu domiciliul în Baia Mare, domnului Andreicuț Paul-Alin cu domiciliul în Baia Mare, în calitate de proprietari, înregistrată cu nr 2201 / 22.01.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ș i urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planuri lor de urbanism sau de amenajarea teritoriului".

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 3/10.01.2020,

 • • Avizul Consiliului Județean Maramureș nr. 55 din 21.10.2019

 • • Raportul de specialitate nr. 2201 din 23.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al municipiului Baia Mare,

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -P.U.Z „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE ”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn., judetul Maramureș.

 • •  Legea 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată.

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn., judetul Maramureș, identificat prin CF nr. 113577, 113578, 121302, 113580, 113581 și 121303 Baia Mare, nr. cadastrale 113577, 1135 78, 121302, 113580, 113581 și 121303, Proiect nr. 2 din 2019, elaborator: SC Pan Impex SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Pandi Rodica, inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru, în conformitate cu anexele 1,2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4  Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5  Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6  Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic

Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș

 • • Primarul Municipiului Baia Mare

 • • Arhitectul Șef

 • • Kalisch Sorin Gheorghe, Baia Mare,jud.Maramureș

 • • Silagyi Adina-Valeria ,Baia Mare,jud.Maramureș

 • • Andreicuț Paul-Alin,Baia Mare,jud.Maramureș

 • • Direcția Investitii

 • • Serviciul Administrație Publică Locală .

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

23

împotrivă

-

Abțineri

-


MUNICIPIUL BAIA MARE


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon:+40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro

|Nr. 44468,45943/ 10.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de Kalisch Sorin-Gheorghe, cu domiciliul în județul Maramureș, 28.11.2019 și a procesului verbal încheiat în ședința CT.A.T.U. din data de 18.12.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

municipiul Baia Mare,


înregistrată la nr 44468,45963 din 19.11.2019 /


AVIZ

Nr. 3 din 10.01.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn., județul Maramureș.

Inițiatori: Kalisch Sorin-Gheorghe,Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin.Silagyi Roxana și Silagyi Daniel Alexandru

Proiectant: SC Pan Impex SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Pândi Rodica

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Teritoriul studiat se află în extravilanul municipiului Baia Mare, pe str Valea Borcutului fn..fiind delimitat de strada Strada Bilțiu Dăncuș la Sud și str. Valea Borcutului la Nord. Accesul la imobilele cuprinse în PUZ este asigurat din două direcții printr-un drum comun al proprietarilor tabulari pe direcția nord-sud. Zona de studiu cuprinde terenul care a generat PUZ , identificat prin CF. Nr. 113577, cu nr. CAD. 113577, proprietar Kalisch Sorin-Gheorghe. cota actuala 13/16-2480mp, CF.Nr.113578,cu nr. CAD.113578 proprietar Silagyi Adina-Valeria,cota actuala 13/16-1180mp,CF.Nr.121302,cu Nr.CAD. 121302 proprietar Andreicuț Paul-Alin,cota actuala 1/1-2549mp , CF 121303 cu Nr.CAD 121303 proprietar Silagyi Adina -Valeria, Kalisch Sorin-Gheorghe .Kalisch Florin,cota actuala 1/4-203mp, CF.Nr.113581,cu Nr.CAD. 113581 proprietar Silagyi Roxana si Silagyi Daniel Alexandru ,cota actuala 1/2 -1300mp și CF.Nr.113580,cu Nr.CAD. 113580 proprietar Kalisch Sorin-Gheorghe, Kalisch Florin , Silagyi Adina -Valeria , Andreicuț Paul-Alin , cota actuala 3/16,1/80 și 32/80-442mp conform planului de situație, anexă la prezentul aviz.

• Suprafața totală a zonei de studiu este de 7.951 mp extravilan.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

a) Indicatori urbanistici existenti:

conform P.U.G. - aprobat prin HCL nr 349 / 1999- Zona studiată este cuprinsă în extravilanul municipiului Baia Mare


Categoria de folosință conform CF: faneață.

POT max existent - 0%

CUT max existent - 0

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR-L 2b-Locuinte individuale in regim de construire izolat,situate pe versanti slab construit!, cu P,S(D)+P sau P+1(M),S(D)+P+1(M)

b) Indicatori urbanistici propuși:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) PROPUS

 • •  POT maxim propus= 20%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) PROPUS

 • •  CUT maxim= 0.4 mp Adc / mp teren pt.înaltimi P,S(D)+P

 • •  CUT maxim= 0.6 mp Adc / mp teren pt.înaltimi P+1(M),S(D)+P+1(M)

 • •  G.O.= 30%

 • •  Sp.V.= 70%

Regim de înălțime maxim PROPUS

Regim de înălțime maxim = P,S(D)+P sau P+1(M),S(D)+P+1(M), RH maxim = 7 m la cornișă

L2b - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7.0 m. cu centrul pe linia cornișei;

 • - inaltimea anexelor lipite de limita proprietății nu vor depăși inaltimea gardului (2.20 m.)

Retragerea minimă față de aliniament:

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 6m,cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu v-or depăși înălțimea gardului (2,20 m).

Retrageri minime față de limitele laterale:

Se vor respecta prevederile Codului civil privind servitutea de vedere, amplasarea construcțiilor se va face doar izolat

 • - Se vor retrage fata de limitele laterale cu minim jumătate din inaltimea la cornișa, masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai puțin de 3.50m fata de vecinătăți;

Se vor asigura distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, conform normelor legale si avizului de siguranța la foc, cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu v-or depăși înălțimea gardului (2,20 m).

 • - se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară:

Retragerea față de limita posterioară va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișe masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri. Se vor respecta prevederile Codului civil privind servitutea de vedere, cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu v-or depăși înălțimea gardului (2,20 m).

Construcțiile se vor amplasa și configura în asa fel încât umbra proiectată să nu depășească pe parcela învecinată umbra proiectată a împrejmuirii.

Amplasarea clădirilor una față de cealaltă pe aceeași parcelă: Distanta minima intre clădirile de pe aceeași parcela va fie egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 m.

în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice specifice.

Circulații și accese:

Accese carosabile- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 5.50 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele și se v-or realiza supralărgiri

Se vor realizae racordurile necesare intre străzi si accesele pe parcela.

Staționarea autovechiculelor:

Staționarea autovehicolelor se va realiza obligatoriu numai in interiorul parcelei studiate si in zonele de parcaje special amenajate, conform P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme a localității" respectiv HCL 104/2019.

în interiorul amplasamentului studiat vor și soluționate locurile de parcare și garare, numărul acestora fiind în conformitate cu funcționalitatea parcelei respective.

Se vor asigura minim un loc de parcare pe fiecare parcela.

Echipare tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare;

-Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor se va realiza odata cu cele privind asigurarea echipării edilitare: apa si canalizare, energie electrica, gaz;

 • - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - Se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor meteorice de pe platforme dalate/asfaltate, platforme minerale si spatiile inierbate in rețeaua de canalizare;

 • - Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV si electrice.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.12.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții: nu sunt observații.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatelor de urbanism nr. 1166 din 08.08.2017,1182 din 11.08.2017,1183 din 11.08.2017 si 1184 din 11.08.2017


Arhitect Șef

Drd. Urb. Arîvîjzabella Morth


SC PANIMPEX SRL J24/1389/1991                 PROIECT NR. 2/2019

Baia Mare, str. Hollosi Simon, nr. 14A

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE

L2b - SUBZONELE LOCUINȚELOR INDIVIDUALE

GENERALITATE CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune dintr-o unitate teritorială de referință:

L 2b - subzona locuințelor individuale, cu regim izolat de construire, situate pe versanți slab construiți, având înălțimea maximă S(D)+P, S(D)+P+1(M);

Problemele ridicate de aceasta din urmă subzona sunt următoarele:

-se impune limitarea riscurilor de alunecare a versanților , care pot fi activate dacă va continua tendința de îndesire prin relotizare și de înlocuire a clădirilor de dimensiuni relativ mici, realizate din materiale ușoare, cu clădiri cu P+l - P+3 niveluri, de dimensiuni mari;

-în zona versanților este recomandat să se efectueze studii și expertize geotehnice, studii de stabilitate a versantului. Pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5%în cazul versanților slab construiți cu stabilitate generală neasigurată sau incertă se vor efectua studii geotehnice, care să stabilească riscurile de alunecare , măsurile de stabilizare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor.Proiectantul de structură va prevedea verificarea studiului geotehnic la cerința Af, inclusiv a documentației , acolo unde consideră că este cazul;

-solicitanții certificatelor de urbanism pentru terenuri în pantă trebuie avertizați că societățile de asigurare nu vor accepta asigurarea clădirii în cazul încălcării prevederilor Regulamentului Local de Urbanism și a condițiilor din autorizația de construire;

-se limitează tendința de realizare a unor false case de vacanță care depășesc statutul specific acestora, fiind de fapt locuințe permanente de tip urban.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- fără obiect -

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L 2b - locuințe individuale în regim de construire izolat cu P , S(D)+P sau P +1(M), S(D)+P + 1 (M), cu următoarele condiționări:

 • 1. - nu se va construi pe pante mai mari de 5% in cazul versanților slab construiți cu stabilitate generala neasigurata sau incerta fara studii geotehnice si lucrări speciale de consolidare;

 • 2. - regimul de construire va fi numai izolat;

 • 3. - se va sigura o greutate cat mai redusa a construcțiilor ;

 • 4. - lungimea maxima a laturilor in plan a clădirii nu va depăși 15.0 m.

 • 5. - raportul dintre dimensiunile in plan ale laturilor clădirilor va fi cat mai apropiat de 1.0;

 • 6. - inaltimea maxima recomandata este P +1(M);

 • 7. - se va asigura un procent de acoperire a suprafeței terenului cu clădiri si cu suprafețe impermeabile sub 30%;

 • 8. - plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului.

L 2b - se admite mansardarea clădirilor parter existente, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

 • - se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor f dispuse la intersecții si se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

 • - se admite utilizarea terenului pentru plantații de arbori fructiferi

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L2b - se interzic următoarele utilizări:

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 200 mp. ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - DEPOZITARI DE MATERIALE REFOLOSIBILE;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze si statii de intretinere auto;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - ori ce lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

L 2b - parcela se consideră construibilă dacă se respecta cumulativ următoarele condiții, ținându-se seama de dimensiunea maximă admisă a unei laturi a clădirii de 15.0 metri, procentul de ocupare de 20% și de limitarea mineralizării și acoperirii cu construcții a parcelei la maxim 30% (ceea ce adaugă la suprafața construită a locuinței suprafața necesară pentru garaj, trotuare de gardă, accese, curte pavată):

-□parcela are suprafața minimă de 500 mp și un front la stradă de minim 12.0 m.;

-parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obținută printr-o trecere de minim 5.5 m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L2b - clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanta de minim 6.0 metri, cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu vor depăși inaltimea gardului (2.20 m).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L2b - clădirile vor fi dispuse numai izolat si se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din inaltimea la cornișe masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 3.5 metri, cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu vor depăși inaltimea gardului (2.20 m).

- se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate. L2b - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișe masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri, cu excepția anexelor lipite de limita proprietății, care nu vor depăși inaltimea gardului (2.20 m).

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE

ACEEAȘI PARCELA

L2b - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la comisea clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 6.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

L2b - parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile Învecinate de minim 5.5 metri lățime.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L2b - staționarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

L2b - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7.0 m. cu centrul pe linia comisei;

 • - inaltimea anexelor lipite de limita proprietății nu vor depăși inaltimea gardului (2.20 m.).

L2b - inaltime maxima admisibila la cornișă 7.0 metri: P, S(D)+P sau P +1(M) ,S(D)+P+ 1(M).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L2b - clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ;

 • - toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș din materiale durabile;

 • - se interzice folosirea asbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor si garajelor.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

L2b - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • - pentru instalațiile de apa si canal se vor prevedea galerii ranforsate

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L2b - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

 • - in zonele de versanti se recomanda plantarea cu specii de arbori si pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versantilor, conform unui aviz de specialitate.

ARTICOLUL 14. ÎMPREJMUIRI

L2b - gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.20 metri și minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.30 metri și o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu; gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,20 metri. Se vor respecta prevederile art.560 și 561 din Codul Civil cu privire la obligația de grănițuire și dreptul de îngrădire.împrejmuirea se va proiecta și executa exclusiv pe proprietatea solicitantului, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarilor vecini . în situația amplasării împrejmuirii pe limita de separație dintre două proprietăți cu afectarea proprietăților învecinate se va obține acordul vecinilo exprimat în formă autentică, conform art.2.5.6. din anexa 1 la Legea nr.50/1991 și art.27, alin.l, lit.a), alin.2 din Normele Metodologice de aplicare a Legiinr.50/1991.împrejmuirea la stradă se va retrage în dreptul accesului pe parcelă pentru amenajarea de platforme de parcare în suplimentare de depășire.împrejmuirea se va realiza cu respectarea prevederilor din P.U.Z.-planșa reglementări urbanistice, proprietatea terenurilor și profil transversal drum , astfel încât să se asigure căile de acces prevăzute prin P.U.Z.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L 2b - POT maxim = 20%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L 2b - CUT maxim pentru inaltimi P, S(D)+P= 0.4 mp.ADC/mp.teren

- CUT maxim pentru inaltimi P+1(M), S(D)+P+1(M) = 0.6 mp.ADC/mp.teren