Hotărârea nr. 15/2020

H.C.L. nr. 15 din 31.01.2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiţilor Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 15/2020

privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiților Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 19/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 19/2020; •Raportul de specialitate nr. 65/01/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune

acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiților Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen, pe care au fost realiza te lucrări de extindere a rețelei de canalizare și apă potabilă;

•H.C.L. nr. 454/2012 privind acceptarea ofertelor de donație, a unor terenuri situate în Baia Mare, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, în vederea amenajării acestora ca drumuri publice, conform documentațiilor de urbanism aprobate;

•Oferta de donație a terenului, înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 36736/23.09.2019, autentificată sub nr. 7197/19.12.2019 de N.P. Stoica Ioan Alin, prin care numita Mihali Cristina Maria Carmen, în nume propriu și în calitate de mandatar al lui Purza Adrian, oferă cu titlu gratuit, cu scutire de raport la masa succesorală și fără sarcini - Municipiului Baia Mare, terenul cu nr. cadastral 126866, în suprafață de 537 mp, ce se va dezmembra din terenul în suprafață de 4884 mp, înscris în C.F. nr. 126670 Baia Mare, provenit din conversia terenului înscris în CF nr. 125985 - Ferneziu, în favoarea Municipiului Baia Mare, pe care au fost realizate lucrări de extindere a rețelei de canalizare și apă potabilă;

•Documentația cadastrală și Referatul de admitere a dezmembrării imobilului, înregistrată la O.C.P.I. Maramureș, sub nr. 75695/04.12.2019;

•C.F. nr.126670 Baia Mare, nr. cadastral 126670.

Având în vedere:

•Art. 863, lit. c) și art. 1011 - 1029 Cod Civil;

•Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 291, alin. (3), lit. a), alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

•Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

•Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

•Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

9 ex. / C.A. / 10.02.2020


ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație a terenului cu nr. cadastral 126866, în suprafață de 537 mp,ce se va dezmembra din terenul în suprafață de 4884 mp, înscris în C.F. nr. 126670 Baia Mare, provenit din conversia terenului înscris în CF nr. 125985 - Ferneziu, conform documentației cadastrale, înregistrată la O.C.P.I. Maramureș sub nr. 75695/04.12.2019, în favoarea Municipiului Baia Mare, cu condiția amenajării pe acest teren a unui drum public și achitarea de către Municipiul Baia Mare a cheltuielilor pentru încheierea actului de donație.

Art.2 Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a terenului prevăzut la art. 1 din prezenta și se stabilește regimul de drum public pentru terenul astfel dobândit, care se va cuprinde în inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, completându-se în mod corespunzător Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001.

Art.3 Cheltuielile ocazionate de încheierea actelor de acceptare a donației în formă autentică și a celor pentru dezlipirea terenului, conform documentației cadastrale, înregistrată la O.C.P.I. Maramureș, sub nr. 75695/04.12.2019, vor fi suportate de către Municipiul Baia Mare.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

  • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

  • • Primarul Municipiului Baia Mare;

•Direcția Patrimoniu;

•Direcția Economică;

•Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

•D-na Mihali Cristina Maria Carmen, Bd. Republicii, nr. 52/63, Baia Mare;

•Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare;

•Serviciul Administrație Publică Locală.

9 ex. / C.A. / 10.02.2020


Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE