Hotărârea nr. 149/2020

H.C.L. nr. 149 din 30.04.2020 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din apartament în spaţiu medical cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 27,00 mp aferent extinderii, podestului şi a treptelor de acces, respectiv închirierea terenului în suprafață de 12 mp aferent aleii de acces, pentru apartamentul situat la parterul blocului nr. 18, de pe Bd. Independenţei

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 149/2020

privind extinderea și schimbarea de destinație din apartament în spațiu medical cu acces din exterior și concesionarea terenului în suprafață de 27,00 mp aferent extinderii, podestului și a treptelor de acces, respectiv închirierea terenului în suprafață de 12 mp aferent aleii de acces, pentru apartamentul situat la parterul blocului nr. 18, de pe Bd. Independenței

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 163 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 163/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 12931 din 03.04.2020 întocmit de Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții, prin care se propune extinderea și schimbarea de destinație din apartament în spațiu medical cu acces din exterior și concesionarea terenului în suprafață de 27,00 mp aferent extinderii, podestului și a treptelor de acces, respectiv închirierea terenului în suprafață de 12 mp aferent aleii de acces, pentru apartamentul situat la parterul blocului nr. 18, de pe Bd. Independenței.

 • • Solicitarea d-lui CHERECHEȘ VICTOR de analizare a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 9000/28.02.2020 și completată cu nr. 12931/23.03.2020

 • • Promisiunea bilaterală de închiriere cu S.C. Ortoprofil Prod România S.R.L.

 • • HCL nr. 21/2020 de aprobare pentru însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 27 mp în vederea realizării extinderii apartamentului și deschiderii ac cesului din exterior pentru amenajarea spațiului medical, proprietatea numiților Cherecheș Victor și Cherecheș Gheorghița.

 • • PAD, plan de amplasament și delimitare, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 127260 Baia Mare, nr.cadastral 127260 în suprafață de 27 mp - teren propus spre concesionare.

Având în vedere :

 • • HCL nr. 392/2017 privind schimbarea destinației apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație situate în clădirile-bloc de locuințe, extinderea acestora și concesionarea /închirierea terenului aferent, precum și stabilirea regimului terenurilor cuprinse între clădirile-bloc de locuințe și circulațiile pietonale

 • • HCL nr. 26/2018 privind stabilirea redevențelor pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare ocupate de extind eri la parterul blocului de locuințe transformate în spații cu altă destinație și balcoane

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 15, litera e, referitor la concesionarea fără licitație publică a terenurilor pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate.

 • • Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Art. 36 alin (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea de destinație din apartament în spațiu medical cu acces din exterior, a spațiului situat la parterul blocului nr. 18, Bd. Independenței.

Art. 2 Se aprobă concesionarea terenului în suprafață de 27 mp, în vederea realizării extinderii propuse, teren identificat prin C.F. nr. 127260 , nr. cad. 127260, în favoarea proprietarului spațiului Cherecheș Victor și Cherecheș Gheorghița.

Art. 3 Se aprobă închirierea terenului în suprafață de 12 mp, în vederea realizării aleii de acces la spațiul medical, în favoarea proprietarului apartamentului, Cherecheș Victor și Cherecheș Gheorghița.

Art. 4 Redevența pentru suprafața concesionată, se va stabili conform HCL nr. 26/2018, chiria pentru suprafața ocupată de aleea de acces se va stabili conform HCL nr. 261/2006, la nivelul tarifelor din anul 2020, iar Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte, va întocmi contractele de concesiune și închiriere ținând seama de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5   (1) Beneficiarii se vor prezenta în termen de cel mult 90 zile la Direcția Patrimoniu - Serviciul

Monitorizare Contracte, pentru a semna contractele de concesiune respectiv închi riere.

(2) Nerespectarea termenului astfel stabilit atrage încetarea aplicabilității prezentei hotărâri, fără nici o altă formalitate .

Art. 6 Taxele ocazionate de înscrierea în Cartea Funciară a Contractului de concesiune și a construcției vor fi suportate de către solicitanti.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte și Arhitectul Șef - Direcția Urbanism prin Serviciul Autorizare Construcții.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș

 • • Primarul Municipiului Baia Mare

 • • Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții

 • • Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte

 • • Beneficiari

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

2