Hotărârea nr. 148/2020

H.C.L. nr. 148 din 30.04.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent a două alei de acces și extinderi spații comerciale, situate în Baia Mare, Bd. București

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 148/2020

privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent a două alei de acces și extinderi spații comerciale, situate în Baia Mare, Bd. București

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 160 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 160/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.523/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent a două alei de acces și extinderi spații comerciale, situate în Baia Mare, Bd. București,

 • • Planuri de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing Kalmar Tiberiu

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară

 • • Art. 108, art. 129 alin (2) lit.c), alin. 14, art. 355 și art.357, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală de actualizare date, Plan de amplasament și delimitare -Anexa nr.1, care face parte i ntegrantă din prezenta hotărâre, pentru terenul aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare,identificat prin CF nr. 110824 Baia Mare nr. cad 9346, în suprafață de 36 mp situat în Baia Mare, Bd. București, nr. 35 .

Art. 2 Se însușește documentația cadastrală de actualizare date, Plan de amplasament și delimitare -Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru terenul aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 125312 Baia Mare nr. cad 9573, în suprafață de 23 mp situat în Baia Mare, Bd. București, nr. 37.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

22

împotrivă

-

Abțineri

1

I