Hotărârea nr. 146/2020

H.C.L. nr. 146 din 30.04.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 23 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea numitei Titirca Ioana Adina

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 146/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 23 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea num itei Titirca Ioana Adina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 155 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 155/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 511/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 23 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea numitei Titirca Ioana Adina;

 • • Adresa doamnei Titirca Ioana Adina, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 40977/2019, prin care solicită dezlipirea porțiunii de teren în suprafață de 6 mp, ocupată de trotuar;

 • • Certificatul de urbanism nr. 1669/05.12.2019, favorabil, pentru dezlipire în două loturi a imobilului cu nr. cadastral 120408, înscris în CF nr. 120408 Baia Mare;

 • • Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 9931/18.10.2019;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Ardelean Vasile Alexandru, vizat OCPI Maramureș, sub nr. 56189/16.09.2019;

 • • CF nr. 120408 Baia Mare.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenț iei Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară

 • • Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funcia r, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001, înregistrată cu nr. 512/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001 nesoluționate;

 • • Adresa Comisiei Locale de Fond Funciar nr. 171/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar.

 • • Terenul în suprafață de 23 mp, situat în Baia Mare , Bd. București nr. 13, nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G.nr.94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religio ase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României,

Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art.108, lit.b, art. 129, alin.(2), lit.c, alin.(14), art. 296, alin. (2) și art.362 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul privat al m unicipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 23 mp, identificat prin C.F. nr. 120408 Baia Mare, nr. cadastral 120408, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se însușește documentația cadastrală Plan de amplasament și delimitare, cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului în suprafață de 23 mp, identificat prin C.F. nr. 120408 Baia Mare, nr. cadastral 120408, în suprafață de 23 mp, parcelele rezultate fiind următoarele:

-C.F. nr. 120408 Baia Mare, nr. cadastral 126346, în suprafață de 17 mp;

- C.F. nr. 120408 Baia Mare, nr. cadastral 126347, în suprafață de 6 mp.

Art. 3 Se atestă apartenența la domeniul public al m unicipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 6 mp, identificat C.F. nr. 120408 Baia Mare, nr. cadastral 126347, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • D-na Titircă Ioana Adina;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

22

împotrivă

-

Abțineri

-

Nu a votat

1