Hotărârea nr. 145/2020

H.C.L. nr. 145 din 30.04.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 37 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 145/2020

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 37 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 158 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 158/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.514/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 37 mp, identificat prin C.F. 107047 Baia Mare, nr. cadastral 107047, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia,

 • • Adresa domnului Mărieș Aurel, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 11409/11.03.2020,

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Kalmar Tiberiu,

 • • Extrasul de carte funciară nr. 107047 Baia Mare,

 • • Extrasul de carte funciară nr. 100506-C1-U55 Baia Mare,

 • • Extrasul de carte funciară nr. 100506-C1-U9 Baia Mare,

 • • Extrasul de carte funciară nr. 100506-C1-U58 Baia Mare,

 • • Certificatul de Urbanism nr. 218/25.02.2020,

 • • Contractul de concesiune nr. 307/06.04.1999,

 • • Contractul de concesiune nr. 1056/04.02.1997,

 • • Actul adițional nr. 187/24.08.2000 la contractele de concesiune nr. 1056/04.02.1997 și nr. 307/06.04.1999,

 • • Autorizația de Construire nr. 363/6382/01.07.1999,

 • • Certificat de atestare fiscală nr. 2274/09.03.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 • • Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare

 • • Art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare nr. 513/2020 prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâ ri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 171/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Terenul în suprafață de 37 mp, identificat prin C.F. 107047 Baia Mare, nr. cadastral 107047, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • • competențele conferite de art. 108, lit.e, art.129 alin (1), alin (2) lit.c, alin. (6) lit b, alin (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 37 mp, identificat prin C.F. 107047 Baia Mare, nr. cadastral 107047, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Mărieș Aurel, Baia Mare ;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

22

împotrivă

-

Abțineri

1

I