Hotărârea nr. 144/2020

H.C.L. nr. 144 din 30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 144/2020

privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.92 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 92/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 42 / 13.02.2020 promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip ANL aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea a utorității publice locale ale Municipiului.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

 • • H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea locuinței nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

 • • H.G. nr. 251/2016, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001;

 • • Ordonanța de Urgență nr.30/05.04.2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

 • • H.G. nr.304/05.05.2017 privind modificarea și completarea Normelo r metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001,

 • • Legea nr.151/27.06.2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • • Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;

 • • Ordinul nr.2097/05.07.2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;- Ordonanța nr.26/27.08.2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

 • • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • H.C.L. nr. 24/2019 privind aprobarea listelor de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință construită prin ANL, în vederea închirierii în anul 2019;

 • • Art.108, art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), alin.7 lit.q) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentele comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare :

Art.20, alin.3 din Regulament va avea următorul conținut:

“Se va evita repartizarea unor spații excedentare, cu respectarea Legii nr. 114/1996, având prioritate în repartizarea locuințelor de la parter și etaj 1, persoanele cu handicap sau care au în familia restrânsă și locuiesc cu astfel de persoane, numai dacă acestea sunt consemnate în actele depuse pentru repartizare.”

La art. 24 alin. 4 din Regulament:

Se înlocuiește sintagma persoane cu handicap cu “persoane cu handicap sau care au în familia restrânsă și locuiesc cu astfel de persoane”

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Contracte

Imobiliare.

Art.3  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare cuprinse în acte

administrative adoptate de Consiliul Local Baia Mare își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Contracte Imobiliare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

23

împotrivă

-

Abțineri

-

ANEXĂ LA HCL nr.144/2020

REGULAMENT

privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliululi Local al Municipiului Baia Mare

Cap. I. GENERALITATI

Art. 1. Obiectul prezentului regulament il constituie reglementarea cadrului general privind aplicarea la specificul administratiei locale a Municipiului Baia Mare, a modalitatilor, criteriilor de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L., precum si inchirierea acestora.

Art. 2. La elaborarea prezentului regulament au fost avute in vedere si respectate urmatoarele acte normative:

 • - Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Hotararea Guvernului Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Legea nr. 114/1996 - Legea locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996;

 • - Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr 3.471 /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:

 • a) principiul obiectivului major - realizarea locuintelor pentru tineri in vederea inchirierii, constituie un obiectiv major de interes national si local al administratiei centrale (Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agentia Nationala a locuintei) si al administratiei publice locale;

 • b) principiul egalitatii si nedescriminarii - accesul liber al tinerilor in varsta de 1835 ani la locuintele construite prin A.N.L.;

 • c) principiul transparentei - locuintele pentru tineri construite prin A.N.L. se repartizeaza si se inchiriaza pe baza listei de prioritate si listei de repartizare a locuintei la baza intocmirii carora stau criteriile cadru ( criteriile de acces la locuinta si criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj) aprobate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare in conditiile legii, afișate la sediul Primariei.

Art. 4. In sensul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:

 • a) A.N.L. - Agentia pentru locuinte - institutie de interes public din structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu personalitate juridica de coordonare a unor resurse de finantare in domeniul constructiei de locuinte.

 • b) Tineri - persoane majore in varsta de pana la 35 ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin programele A.N.L. destinate inchirierii, si care pot primi repartitii in cel mult 36 luni de la implinirea acestei varste.

 • c) Tineri specialiști din învățământ sau sănătate - persoane majore in varsta de pana la 35 ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin programele A.N.L. destinate inchirierii, si care pot primi repartitii in cel mult 36 luni de la implinirea acestei varste angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele, inclusiv medicii rezidenți, și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective. Medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L. și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

 • d) Locuința - constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

 • e) Familie - prin familie se intelege sotul, sotia, copiii, parintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora, daca locuiesc si gospodaresc impreuna.

 • f) Comisia sociala- comisie numita prin dispozitiea primarului, formata din functionari si specialisti din compartimentele cu atributiuni in domeniile administrativ, social si juridic, care analizeaza solicitarile de locuinte, acorda punctajul potrivit criteriilor de ierarhizare si intocmeste listele de prioritati si de atribuire a locuintelor disponibile pentru inchiriere. Structura pe specialitati a membrilor comisiilor sociale se aproba de consiliul local la propunerea primarului.

 • g) Criterii - cadru - norme reglementate pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, conform Hotarare de Guvern nr. 962 din 2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea cuprind:

 • A. Criterii de acces la locuinte

 • B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.

 • 1. Lista solicitantilor care au acces la locuință - reprezintă lista intocmită de Comisia sociala în urma stabilirii dosarelor a caror titulari de cereri se incadreaza in prevederile punctului A ( Criterii de acces la locuinta), conform Hotararii de Guvern nr. 962 din 2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 2. Lista solicitantilor care nu au acces la locuinta - reprezinta lista intocmita de Comisia sociala în urma studierii dosarelor, a caror titulari de cereri nu se incadreaza in prevederile punctului A “ Criterii de acces la locuinta”, conform Hotararii de Guvern nr. 962 din 2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 3. Lista de prioritate - reprezinta lista intocmita de Comisia sociala pentru repartizarea efectiva a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii. in urma acordarii punctajului pe baza prevederilor punctului B ( Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj), conform Hotarare de Guvern nr. 962 din 2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 4. Lista de repartizare a locuintelor - reprezinta lista intocmita prin preluarea solicitantilor inscrisi in lista de prioritate in limita numarului de unitati locative disponibile pentru repartizare, pe numar de camere si in functie de solicitarea acestora prin cerere.

 • 5. Contract de inchiriere - actul juridic prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor privind inchirierea, exploatarea, intretinerea si administrarea locuintei.

Capitolul II

CONSTITUIREA SI ADMINISTRAREA FONDULUI DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, CONSTRUITE PRIN A.N.L. DESTINATE INCHIRIERII

Art.5. Fondul local de locuinte construite prin A.N.L. se constituie din locuintele realizate anterior si cele nou construite in conditiile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in administrarea Consiliului Local Baia Mare.

Art. 6. Dezvoltarea constructiilor de locuinte prin A.N.L. se face pe terenurile aflate in proprietatea publica ori privata a statului sau a administratiei locale, viabilizate sau in curs de viabilizare corelata cu termenele de receptie si punere in functiune a locuintelor. Utilitatile si dotarile tehnico - utilitare se realizeaza prin obiective de investiții promovate de catre Consiliul Local potrivit legii si in corelare cu programele de constructii de locuinte.

Art.7. Stabilirea si / sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizeaza in baza planurilor urbanistice si a studiilor de fezabilitate aprobate odata cu promovarea programelor de dezvoltare a constructiilor de locuinte.

Art.8. Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, inclusive cele construite si destinate în mod exclusive închirierii tinerilor specialiști din învatământ sau sănătate, realizate în conditiile Legii 152/1998, art.8, alin,2 fac obiectul proprietatii private ale statului.

Art.9. Dupa receptionarea imobilelor si aprobarea listei de repartizare de catre Consiliul Local, Serviciul Contracte Imobiliare, din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare, va intocmi un inventar si va urmari modul de folosinta a unitatilor locative construite prin ANL.

Art.10. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor, evidenta eventualelor interventii la ele sau parti din acestea se va face de catre Biroul Administrare Patrimoniu împreună cu Serviciul Contracte Imobiliare, din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

CAPITOLUL III ANALIZA SOLICITĂRILOR SI ATRIBUIREA LOCUINȚELOR

Art.11. (1) Solicitarea de locuinta pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin A.N.L., se ia in evidență pe baza de cerere tip - model - Anexa nr.1, formulata de către titularul cererii de locuinta, care trebuie să îndeplinească următoarele criterii de acces :

 • - cererea se depune numai individual si in nume propriu;

 • - titularul cererii de locuinta trebui sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele A.N.L. și după împlinirea vârstei de 35 de ani;

 • - titularul cererii de locuinta și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț, soție, copii și/sau persoane aflate în întreținerea acestuia trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate (exceptie cotele parti dintr-o locuinta dobandita in proprietate, in conditiile legii, daca acestea nu depasesc suparafata utila de 37 mp, suprafata utila minimal/persoana, prevazuta de legea nr.114/1996) și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea unității administrative teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință - exceptie situatia in care aceasta este insuficienta raportat la membrii familiei (sot si copii).

- titularul cererii de locuința trebuie să isi desfasoara activitatea profesionala pe raza administrativ - teritoriala a Municipiului Baia Mare.

 • (2) Titularul cererii de locuinta la implinirea vârstei de 38 de ani va fi radiat din lista de priorități, cu exceptia medicilor rezidenti si medicilor specialist precum si cadrele didactice calificate.

 • (3) Cererea se depune la Centrul de Informare Cetateni din cadrul primariei, iar centralizarea si evidenta cererilor se va asigura de catre Serviciul Contracte Imobiliare din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare. Analizarea cererilor si stabilirea listei de prioritati in solutionarea acestora se fac pana la sfarsitul lunii februarie a anului respectiv, luandu-se in considerare cererile depuse pana la sfarsitul anului precedent.

Art.12. (1) Lista de priorități se va întocmi și aviza ca urmare a analizării cererilor de către Comisia sociala constituită prin dispozitia primarului și care va fi supusă aprobării Consiliului Local până la sfârșitul lunii februarie al anului în curs, luându-se în calcul cererile depuse până la sfârșitul anului precedent.

Art. 13. (1) Dosarul solicitantului va cuprinde documentele prevazute in Anexa nr.2 a prezentului regulament si se va depune la Centrul de Informare Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

 • (2) Se vor prezenta copii dupa actele originale care vor fi vizate pentru conformitate de catre functionarul care preia dosarul, prin aplicarea stampilei “ CONFORM CU ORIGINALUL - LOCUINȚE A.N.L.” .

Art.14. Dupa data limita de depunere a dosarelor de catre solicitantii de locuinte, Comisia sociala va proceda la studierea acestora pe baza “ CRITERIILOR - CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii” punctul A “ CRITERII DE ACCES LA LOCUINTA”, aprobate prin hotararea consiliului local.

Art.15. Dosarele care se incadreaza in prevederile punctului A “ Criterii de acces la locuinta” se vor inscrie pe “ LISTA SOLICITANTILOR CARE AU ACCES LA LOCUINTA” - model Anexa nr. 3. iar Serviciul Contracte Imobiliare va intocmi Fisa solicitantului de locuinta A.N.L.- model Anexa nr.4.

Art.16. Dosarele care nu se incadreaza in prevederile punctului A “ Criterii de acces la locuinta”, se vor inscrie pe “ LISTA SOLICITANTILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINTA”- model Anexa nr. 5 - evidentiindu-se in mod distinct motivul pentru care nu au acces.

Art.17. Comisia sociala prezinta Consiliului Local, listele prevazute la art.15 si 16, iar pentru “ Lista solicitantilor care au acces la locuinta” se fac si propuneri privind ordinea si modul de solutionare a cererilor luandu-se in considerare folosirea spatiului locativ existent, precum si cel nou construit. Listele prevazute la art.15 si art. 16 vor fi date publicitatii prin afisarea la un loc accesibil publicului la avizierul Serviciului Contracte Imobiliare.

Art.18. (1) Pe baza studiului documentației din dosare și a acordării punctajului, Comisia sociala intocmește “ LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINȚEI A.N.L. “ - model Anexa nr. 6.

 • (2) Solicitantii se trec pe lista de prioritate in ordinea descrescatoare a punctajului cumulat obtinut, iar la puncte egale, departajarea se face in functie de situatia locativa, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent grava.

 • (3) Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face in functie de vechimea cererii solicitantului luand in consideratie data efectiva a inregistrarii cererii (zi/luna/an), respectiv numărul de înregistrare, după caz, avand, astfel, prioritate, solicitantul a carui cerere are vechimea cea mai mare.

 • (4) In cazul in care departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat, pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala ( stare civila + stare de sanatate la data analizarii dosarului).

Art. 19. Lista de prioritate se stabileste la darea in folosinta a unor noi unitati locative sau anual, precum si in momentul epuizarii listei de repartizare anterioare, in situatia in care nu s-au mai construit locunite prin programul A.N.L.. La intocmirea noii liste de prioritate se vor procesa: cererile depuse ulterior datei de preluare a dosarelor pentru care a fost intocmita lista de prioritate, dosarele procesate care nu au intrunit punctajele necesare inscrierii pe lista de repartitie reactualizata, precum si cererile din anii anteriori pentru care nu au fost depuse dosare, dar solicitantii au mentionat ca isi mentin cererea pentru o alta transa de locuinte construite prin A.N.L.. Cererile si dosarele aflate in evidenta la data scadenta pentru depunerea/reactualizarea dosarelor si pentru care nu s-au depus/reactualizat dosarul se considera solutionat prin renuntare tacita si nu se mai iau in procesare la intocmirea urmatoarei liste de prioritate.

Art.20. (1) “Lista de prioritati” se va intocmi in mod unitar in ordinea descrescatoare a punctajului.

 • (2) Repartizarea locuintelor se va face pe baza “Listei de repartizare”, tinandu-se cont de punctajul din lista de prioritati, in ordinea descrescatoare a numarului de camere si in functie de optiunea solicitantului privind numarul de camere.

 • (3) Se va evita repartizarea unor spații excedentare, cu respectarea Legii nr.

114/1996, având prioritate în repartizarea locuințelor de la parter și etaj 1, persoanele cu handicap sau care au în familia restrânsă și locuiesc cu astfel de persoane, numai dacă acestea sunt consemnate în actele depuse pentru repartizare.

Art.21. Lista de prioritati intocmita potrivit prevederilor art. 18; art. 19; art. 20 se supune aprobării Consiliului Local, urmând a se da publicității, prin afișare, la un loc accesibil publicului și prin postare pe site-ul primăriei.

Art.22. Lista de priorități se va menține neschimbată până la darea în folosință a următoarei transe de locuințe A.N.L. sau pe durata de un an de zile de la data aprobării de către Consiliul Local, în cazul în care nu se mai construiesc alte locuințe.

CAPITOLUL IV REPARTIZAREA LOCUINȚELOR

Art.23. (1) Data de la care se poate efectua repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, este conditionata de data intrarii acestora in proprietatea / administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare care se stabilește prin protocolul incheiat cu A.N.L.

(2) Locuintele devenite disponibile pe parcurs se vor repartiza, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Art.24. (1) “LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR” - model Anexa nr.7 -se intocmeste prin preluarea solicitantilor inscrisi in lista de prioritate stabilita potrivit art.20 și ramasa definitiva dupa solutionarea eventualelor contestatii, in limita numarului de unitati locative disponibile pentru inchiriere.

 • (2) Lista de repartizare se intocmeste separat pe numarul de camere solicitat prin cerere si in limita unitatilor locative disponibile, in ordinea descrescatoare a punctajului cumulat obtinut si a pozitiei din lista de prioritate.

 • (3) Lista de repartizare a locuințelor se supune aprobării, Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

 • (4) Repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, urmărindu-se, după caz, repartizarea prioritară către persoane cu handicap sau care au în familia restrânsă și locuiesc cu astfel de persoane și asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuințe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere. Se vor respecta prevederile art.20 alineatele

 • (1) - (4) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • (5) Lista de repartizare va fi data publicitatii, prin afisare, la un loc accesibil publicului, respectiv, prin postare pe site-ul primăriei, aceasta fiind definitiva si oferind solicitantului, dreptul de atribuire a unei locuințe A.N.L. Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor se adresează și se soluționează în condițiile prevăzute la capitolul V.

Art.25. La data repartizarii locuintelor, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea criteriilor de acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii - prin înscrierea pe cererea de solicitare a următoarelor mențiuni - “reconfirm îndeplinirea criteriilor de acces la locuința, rezultate din documentele aflate la dosar”, data si semnătura însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul regulament.

Art.26. (1) Repartizarea efectiva a locuințelor noi către solicitant se va face in sedinta publica, prin inmanarea formularului de REPARTIȚIE (Anexa nr.8), in baza caruia se va incheia contractul de inchiriere.

 • (2) Repartizarea locuințelor eliberate de chiriași (disponibile) se face în cadrul Comisiei sociale către solicitant în urma reconfirmării criteriilor de acces la o locuință.

 • (3) În vederea repartizării locuințelor eliberate de chiriași (disponibile), Serviciul Contracte Imobiliare va proceda astfel:

 • - pe site-ul Primăriei Baia Mare și la avizierul Serviciului Contracte Imobiliare se va afișa un Anunț privind locuințele disponibile în vederea închirierii, prin care li se aduce la cunoștință solicitanților care au înregistrate cereri pentru închirierea unei locuințe construite prin A.N.L. și sunt cuprinși în lista de priorități aprobată de Consiliul Local pentru anul în curs, pentru reactualizarea dosarelor și reconfirmarea criteriilor de acces la o locuință ANL;

 • - va solicita Directiei de venituri date privind eventualele proprietati imobiliare ale solicitantilor cuprinsi in Lista de prioritate;

 • - va solicita Serviciului Comunitar de Evidenta a Persoanelor datele privind domiciliul actual al solicitantilor cuprinsi in Lista de prioritate;

 • - va contacta telefonic (daca este posibil) si va notifica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisa la domiciuliul actual comunicat de Serviciului Comunitar de Evidenta a Persoanelor, pentru reconfirmarea condițiilor de acces la locuință un numar de 1-15 solicitanți din listă începând de la poziția ultima repartizată dacă este cazul sau de la nr.1 dacă nu au mai existat repartizări. Contactarea telefonică se va face avându-se în vedere numărul de camere solicitat respectiv numărul de camere al locuinței disponibile, în sensul că dacă un solicitant a cerut două camere iar locuința disponibilă are doar o cameră, respectiv dacă solicitantul a solicitat o cameră iar locuința are două camere, acesta nu va fi contactat. In situatia in care solicitantul notificat nu reconfirma conditiile de acces si nu solicita in scris repartizarea unei locuinte disponibile, in termen de 30 de zile de la notificare, locuinta disponibila se va repartiza solicitantului care a reconfirmat si solicitat locuinta aflat pe pozitia imediat urmatoare din lista de prioritati.

Solicitantul care reconfirmă condițiile de acces va solicita în scris prin cerere depusă la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei repartizarea locuinței disponibile. Cererea se va discuta în următoarea ședintă a Comisiei sociale si se va supune aprobării Consiliului Local. După aprobarea de către Consiliul Local a repartizării locuinței se va întocmi Contractul de închiriere pe o perioadă de 5 ani cu o clauză privind actualizarea anuală a cuantumului chiriei.

Predarea efectivă a locuințelor ANL se va face prin Proces Verbal - model Anexa nr.9.

CAPITOLUL V

MODUL DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Art.27. (1) În cazul în care vor exista contestații cu privire la Lista de prioritate, se vor adresa Primarului, prin Centrul de Informare Cetateni, în termen de 7 zile calendaristice de la afisarea acesteia.

(2) Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de solutionarea a contestațiilor iar prin Dispoziție a Primarului se va stabilii componența nominala a acesteia.

Art.28. (1) Primarul, prin aparatul de specialitate, va asigura înaintarea contestațiilor, în vederea soluționării, către Comisia de solutionarea a contestatiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, in termen de maxim 2 zile calendaristice de la primire. Comisia de soluționare a contestațiilor va fi desemnată prin dispoziție a Primarului și are cel puțin 3 membrii, funcționari publici din cadrul Serviciului juridic și administrativ, secretariatul fiind asigurat de Serviciul Contracte Imobiliare.

(2) Comisia de solutionarea a contestatiilor privind repartizarea efectivă a locuințel or pentru tineri, destinate închirierii va soluționa contestația, în termen de 15 zile calendaristice de la data înaintării acesteia și va transmite contestatorului, prin secretarul Comisiei, decizia luată, prin majoritate absolută (majoritatea membrilor numiți), în termen de maxim 3 zile calendaristice de la adoptare.

CAPITOLUL VI ÎNCHIRIEREA LOCUINȚELOR ANL

Art.29. In termen de cel mult 15 zile calendaristice de la primirea repartitiei, beneficiarii de locuinte vor depune la Serviciul Contracte Imobiliare, documentele necesare încheierii contractului de închiriere.

Art.30. Contractul de închiriere, reprezinta acordul dintre proprietar (Municipiul Baia Mare prin Consiliul Local) si chirias (beneficiarul repartitiei de locuința A.N.L.) consemnat in forma scrisa, ca act cu putere juridica. La baza incheierii contractului vor sta prevederile legale menționate la art. 2.

Art.31. (1) Contractul de inchiriere se incheie pe o perioada de 5 ani de la data repartizarii locuintei. Dupa expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de inchiriere se face pe o perioada de 1 an, in urmatoarele conditii:

- prin recalcularea chiriei, in conditiile prevederilor ANEXEI 16 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare, atat pentru titularii de contract care nu au implinit varsta de 35 ani, cat si pentru cei care au implinit aceasta varsta.

(2) Titularul de contract a unei locuinte A.N.L. nu poate prelua in spatiu, sub nici un motiv, alte persoane decat cele definite ca familie ( sotul, sotia, copiii, parintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora daca locuiesc si gospodaresc impreuna) sau aflate în uniune consensuală. In caz contrar se considera ca nu are trebuința de spatiul locativ respectiv si se redistribuie locuinta prin rezilierea contractului de inchiriere din initiativa unilaterala a administratorului (Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local), in urma unui preaviz de 30 de zile.

Art. 32. Contractul de inchiriere se reziliaza in urmatoarele situatii:

 • a) la cererea chiriasului, cu obligatia acestuia de a notifica, in prealabil, intr-un termen de minim 60 zile calendaristice;

 • b) din initiativa proprietarului (locatorului), daca:

 • - chiriasul a dobindit in proprietate o locuinta ;

 • - chiriasul a subinchiriat locuinta sau tolereaza alte persoane decat cele inscrise in contract fara acordul proprietarului;

 • - chiriasul nu a achitat debitul format din chirie si majorari/penalitati pe o perioada de 90 zile calendaristice consecutive ;

 • - chiriasul nu a achitat la termen timp de 90 zile calendaristice consecutive, cheltuielile privind utilitatile;

 • - chiriasul a pricinuit însemnate distrugeri locuinței, cladirii in care este situată aceasta, instalatiilor, prcum si oricaror altor bunuri aferente lor sau daca a instrainat, fara drept, parti ale acestora;

 • - chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;

 • - chiriasul nu a efectuat lucrarile de intretinere, reparatii, igienizare, care cad in sarcina acestuia, potrivit contractului;

 • - chiriasul a modificat destinatia de locuintă, ce face obiectul prezentului contract;

 • - chiriasul a parasit domiciliul pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice, fara sa aduca in scris la cunostinta proprietarului dovada faptului ca titularul contractului de inchiriere nu mai locuieste (dovada se va face, după caz, prin copii ale listelor de calcul utilitati, in situația in care titularul a solicitat o alta adresa de domiciliu, prin declaratii scrise de la vecini);

 • - chiriasul a decedat, iar persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat inchirierea locuintei;

 • - chiriasul nu a respectat clauzele contractuale;

 • c) la expirarea termenului convenit de parti sau de lege, dupa caz, fara o instiintare prealabila, daca chirasul nu a solicitat in scris prelungirea.

Art.33. (1) Denunțarea unilaterală a contractului de inchiriere din partea locatorului, pentru nerespectarea de catre chiriaș a obligațiilor asumate, intervine numai, dupa o notificare prealabila, care are ca scop medierea asupra situatiei de fapt.

 • (2) Medierea va avea loc la sediul institutiei, iar rezultatul acesteia va fi consemnat intr-un proces-verbal.

 • (3) În cazul în care la data specificata în notificare, locatarul nu se prezintă, în procesul verbal se va face mentiunea despre acest fapt, iar contractul de închiriere va înceta, de drept, fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.34. (1) Evacuarea chiriasului se face in baza unei hotarari judecatoresti, in conditiile Noului Cod Civil.

(2) Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contract si a utilitatilor pana la data eliberarii efective a locuintei, precum si la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la acea data.

Art.35.  (1) Pentru prelungirea contractelor de închiriere, Serviciul Contracte

Imobiliare din cadrul Primariei Municipiului Sacele va efectua o reevaluare a starii civile a chiriașilor, a numarului de persoane aflate in intretinerea acestora si a situației locative, inclusiv cu privire la dobândirea unei locuințe în proprietate și/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care deține locuința actuală.

 • (2) Schimbul de locuinte reprezinta o conventie sau un acord intre doi chiriasi si se poate realiza in urmatoarele conditii :

 • - la solicitarea chiriasilor;

 • - cu respectarea exigentelor minimale prevazute in Anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - se aplica doar in cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi;

 • - unitatile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L..

 • (3) Sunt considerate situatii temeinic justificate in vederea efectuarii schimbului de locuinte, urmatoarele :

 • a) se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă și/sau numărul persoanelor aflate în întreținere;

 • b) la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale în raport cu numărul de persoane;

 • c) și-a schimbat locul unde își desfășoară activitatea într-o altă unitate administrativ-teritorială.

Art.36. (1) Chiriasii nu pot subinchiria locuintele ANL, nu pot transmite dreptul de folosinta a acestora si nu pot schimba destinatia lor, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere si a suportarii eventualelor daune aduse locuintei si cladirii, dupa caz.

(2) Orice clauza contractuală, aviz ori dispoziție, contrare prevederilor alin. (1), sunt nule de drept si determina răspunderea celor in culpa.

CAPITOLUL VII ADMINISTRAREA LOCUINȚELOR ANL

Art.37. (1) Anual, Serviciul Contracte Imobiliare, prin reprezentantul legal numit, va verifica starea de fapt a locuintelor inchiriate, precum si documentele chiriașilor, iar, acolo unde se constata abateri de la clauzele asumate prin contract, se vor lua masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale cu privire la exploatarea, intretinerea si inchirierea acestora și intrarea în legalitate.

 • (2) In vederea aducerii la indeplinire a prevederilor alin. (1), Primarul va desemna responsabili din cadrul Serviciului Contracte Imobiliare pentru fiecare condominiu aflat in administrarea acestuia.

 • (3) In acest scop, persoanele desemnate vor avea urmatoarele atributii:

 • V  centralizarea locuintelor inchiriate precum si a celor ramase libere;

 • V  predarea locuintelor chiriasului pe baza de proces-verbal si intocmirea foii de inventar;

 • V  verificarea inopinata si constatarea, pe baza de proces-verbal, a respectarii normelor impuse de convietuirea in comun (starea materiala a locuintelor si a spatiilor comune, numar de persoane care locuiesc abuziv, depozitarea de materiale periculoase etc.);

 • V  participarea la citirea contoarelor de bransament privind serviciile publice (apa, gaz, curent), transmiterea autocitirilor lunare, si intocmirea listelor de plata pentru plata utilitatilor, incasarea acestora si plata lor efectiva prin procedura aleasa impreuna cu celelate compartimente si servicii ale institutiei;

 • V  Intocmirea de somatii;

 • V  Referat insotit de documente justificative cu propunerea actiunii in justitie, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate de neplata a utilitatilor, la termenul de 90 zile calendaristice;

Art. 38. In vederea aducerii la indeplinire a prevederilor stabilite la alin. (1) si alin. (2) ale art. 37, reprezentantul Serviciului Contracte Imobiliare, va fi insotit de catre un reprezentant al Directiei de Politie Locala Baia Mare, dupa caz.

Art. 39. Obligatiile locatorului, prin Serviciul Contracte Imobiliare, sunt următoarele:

 • a) predarea locuintei chiriasului in stare normala de folosinta;

 • b) luarea de masuri pentru repararea si mentinerea in stare de exploatare si functionalitate, în condiții de siguranță, a cladiriilor pe întreaga durată a inchirierii locuintei, excepție în cazul vanzarii de unitati locative, când această obligație va cădea în sarcina noului proprietar;

 • c) intretinerea, in buna condiții, a elementelor structurii de rezistenta a clădirilor, a elementelor de constructii exterioare a cladirilor (acoperiș, fatada, inprejmuiri, pavimente), curti, gradini, precum si spatii comune din interiorul cladirii altele decat cele folosite exclusive de locatari (casa scarii, subsol tehnic).

 • d) întretinerea, in bune conditii, a instalatiilor comune proprii cladirilor (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, instalatii de incalzire centrală, instalatii electrice, etc.)

 • e) primirea, inregistrarea facturilor de utilitati, distribuirea pe consumatori, afisarea, incasarea si reintregirea consumurilor, pentru toate tipurile de utilitati ( apa-canal, gaz pentru preparare ACM si incalzire centralizata, energie electrica casa scarii, subsol tehnic si centrala termica, salubritate si transport, gunoi menajer, etc).

Art. 40. Obligatiile locatarului sunt următoarele:

 • a) efectuarea lucrarilor de intretinere-reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusivă;

 • b) repararea sau inlocuirea elementelor de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente;

 • c) asigurarea igienizării in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna, pe întreaga durată a contractului de inchiriere;

 • d) predarea locuintei, proprietarului, in stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia, impreuna cu toate imbunatatirile sau modificarile efectuate ulterior, acestea ramânând castigate locuintei;

 • e) aducerea la cunostinta locatorului, in termen de 30 zile calendaristice, a oricărei modificări adusă elementelor care compun caile de acces din exterior (usi, geamuri), respectiv, a elementelor care compun arhitectura imobilelor (balcoane, poduri, anvelopari, zugraveli cladire etc.), precum si obtinerea acordului locatorului pentru acestea.

Art.41. (1) Intretinerea locuintelor de catre locator potrivit obligatiilor prevazute in lege si in prezentul Regulament, se realizeaza prin executarea urmatoarelor tipuri de lucrari :

 • - Lucrari curente

 • - Lucrari capitale

(2) Întretinerea locuintelor ANL se va asigura prin personal specializat angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului (instalatori, electricieni, etc), iar in situatia in care nu se dispune de un astfel de personal, prin incheierea unui contract de mentenanta cu o societate comerciala de profil, selectata, in conditiile legii.

(3) Lucrările menționate la alin. (1) se aproba de catre Consiliul Local pe baza programelor de lucrari, iar executarea acestora este conditionata de asigurarea resurselor financiare de la bugetul local.

Art.42. (1) Executarea lucrărilor care revin in sarcina locatorului, se fac pe baza urmatoarelor documente :

 • - Solicitarea scrisa a chiriasului aratand natura si valoarea estimativa a lucrarilor;

 • - Procesul-verbal de constatare intocmit de catre Serviciul Contracte Imobiliare;

 • - Referatul prezentat executivului Primariei Baia Mare, spre aprobare;

 • - Procesul-verbal de receptie a lucrarilor;

(2) Cheltuielile efectuate de catre locatar in conditiile alin. (1) se vor compensa din cuantumul chiriei.

Art.43. (1) Chiriasii imobilelor construite prin ANL si administrate de Consiliul Local, se pot asocia in scopul reprezentarii intereselor lor in raporturile cu proprietarul/administratorul fondului locativ si cu alte persoane juridice ori fizice, ori pot mandata un reprezentant recunoscut si imputernicit de catre proprietar.

(2) Acestia isi vor orienta activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si normelor metodologice de aplicare ale acesteia în vigoare.

Art. 44. Prevederile prezentului Regulament se vor completa cu dispozitiile legale in vigoare din domeniul de specialitate in cauza.

Anexele:

Anexa 1 - Cerere pentru atribuire locuință realizată prin A.N.L.

Anexa 2 - Documentele ce se depun la dosarul de solicitare a locuinței destinate închirierii pentru tineri ,construite prin A.N.L.

Anexa 3 - Lista solicitanților care au acces la locuință (prin îndeplinirea evederilor pct A din criteriile cadru - Anexa 3)

Anexa 4 - Fisă de calcul punctaj

Anexa 5 - Lista solicitanților care nu au acces la locuință (prin îndeplinirea prevederilor pct A din criteriile cadru - Anexa 3)

Anexa 6 - Lista de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L.

Anexa 7 - Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere A.N.L.

Anexa 8 - Repartiție

Anexa 10 - Proces- Verbal de predare-primire a locuinței din Municipiul Baia-Mare.

Sunt parte componenta a prezentului Regulament.

                                                                                                           Anexa nr.1 la Regulament

CERERE  PENTRU  ATRIBUIRE  LOCUINTĂ  REALIZATA  PRIN  A.N.L.

 


Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimţământul pentru procesarea şi stocarea de către Primăria Baia Mare a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.           DA         o            NU     o

Dacă aţi bifat căsuţa NU, cererea dumneavoastră nu va fi înregistrată!                          

 

  1. DATE PERSONALE:

 

         a. NUME SI PRENUME____________________________________

         b. Data si locul naşterii :___________________________________

         c. Domiciliul actual:_______________________________________

         d. Telefon: fix:_______________mobil:_______________________

 

2. Situaţia locativǎ actuala:

         a. chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat  □

         b. tolerat  în spaţiu  de alte persoane   □    

         c. alte situaţii  □ .

 

3. Suprafaţa locuibila deţinutǎ  m2/ locatar  

          a. între 15 şi 18 mp      □  

          b. între 12 şi 15 mp      □  

          c.  între 8 şi 12 mp       □ 

          d. mai mica de 8 mp     □  .

 

4. Starea civila la data prezentei:

       a.     casatorit   □        

       b.  necasatorit  □   .

 

5. Nr. membrii familie :       a. sot/sotie  

                                            b. copii aflati în întreţinere,nr________

                                            c. alte persoane aflate în întreţinere legalǎ,nr. _________

 

6. Starea de sǎnatate :

        -  Boala de care sufera solicitantul , un  membru al familiei sau întreţinutul legal şi care   

           necesita însoţitor sau o camera în plus _________________________

 

7. Vechimea cererii  :

        a. prima solicitare   □

         b. am mai  depus cerere pentru locuinţa în anul _____

 

8. Nivelul de studii şi /sau pregatire profesionalǎ

           a.  fara studii şi farǎ pregǎtire profesionalǎ   □  

           b. cu şcoalǎ generala  şi cu specializare la locul de munca  □

           c. cu studii medii şi cu specializare la locul de munca  □ 

           d. cu pregǎtire profesionalǎ prin studii de scurta durata  □  

            e. cu studii superioare □ .

 

9. Situaţii locative sau sociale deosebite:

             a. tineri proveniţi din case de ocrotire sociala  care au împlinit 18 ani  □   

             b. tineri care au adoptat copii sau sunt in curs de adoptie   □      

             c. tineri evacuaţi din case naţionalizate □ .

 

10. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

             a. mai mic decât salariul minim pe economie  □   

             b. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie   □    

 

11. Număr de camere solicitat ________________.

 

       Prin prezenta cerere solicit a mi se repartiza potrivit legii o locuinţǎ construita  prin A.N. L. în blocuri care vor fi puse în funcţiune în Municipiul Baia Mare sau locuințelor ANL disponibilizate din cele existente în Municipiul Baia Mare.

       Am luat cunoştinţǎ de faptul ca orice declaraţie sau înscrisuri false  atrag dupa sine  neacordarea repartiţiei sau anularea acesteia şi a actelor subsecvente.

 

  In susţinerea  cererii mele anexez urmǎtoarele documente :

   a. copie carte de identitate    □ ;

   b. copie certificat de casatorie   □  ;

   c. copie certificate de nastere ale copiilor □ ;

   d. acte de autoritate,adeverinta potrivit cǎrora am în întreţinere alte persoane decît copii

        minori   □;

   e. adeverintă cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni /copie dupǎ contract sau carte de  muncǎ pentru fiecare persoanǎ din familie care  realizeazǎ venituri   □ ;

   f.  copie dupa actul care atesta ultimul nivel de studii încheiat □ ;

   g. declaraţie autenticǎ  prin care se atestǎ cǎ titularul şi soţ/soţia  nu au deţinut în

        proprietate altǎ locuinţǎ  -  model anexa 1.1-   □ ;

    h. declaraţia proprietarului sau chiriaşului spatiului  în care titularul cererii şi familia acestuia  

        sunt toleraţi în spatiu – model anexa 1.2 -  □ ;

    i. dovada evacuǎrii din case restituite foştilor proprietari - dispoziţie de restituire ,sentinţǎ

         de evacuare,etc …□   

   î. act care atestǎ boala de care suferǎ  titularul cererii sau un membru al familiei de naturǎ

        sǎ necesite însoţitor sau camerǎ în plus  □ ;

   j.  dovada cǎ se aflǎ în una din situaţiile prevǎzute la pct.9 , ”situaţii locative sau sociale

         deosebite”    □;

    k. copie contract de închiriere al titularului cererii cu proprietarul spatiului în care locuieşte

        în prezent ,dacǎ existǎ    □ ;

    l. alte acte in sprijinul cererii:_________________________________________

 

  NOTA:

       I.    -  la poziţiile figurate cu semnul  “□ "   se bifeazǎ cu “X”

               –    la poziţiile care presupun indicarea unui nr.,se înscrie nr.respectiv

          - la poziţiile la care figureazǎ semnul “___ “ se completeazǎ cu actele solicitate

      II.  - orice modificare survenitǎ în situatia locativǎ, familialǎ ,de sǎnǎtate,etc…care poate

               conduce la revizuirea criteriilor de punctaj se va comunica în scris însoţitǎ de acte

   doveditoare la – Direcţia Patrimoniu – Serviciul Contracte  Imobiliare  - Str. Vasile Lucaciu nr.2  în termen de 30  de zile de la ivirea    situatiei.

 

           Mă oblig ca in termen de max. 30 zile de la intervenirea schimbării domiciliului actual sa înștiințez în scris reprezentanții autorității publice locale despre adresa noului domiciuliu.

 

 

DATA:_____________                                     SEMNǍTURA:______________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Anexa  1.1

 

 

 

 

DECLARAŢIE

- model -

 

 

 

            Subsemnatul ( Subsemnaţii)   _______________________________

domiciliat ( domiciliaţi )   în   Baia-Mare  str.  __________________________  nr___   declar  pe  propria  răspundere   sub  consecinţa  legii  penale  că  nici  eu  şi  nici  membrii  familiei  sau  persoanele  aflate  în  întreţinere  legală  , nu  deţin  şi  nu  am  deţinut  în  proprietate  şi  nu  suntem  beneficiarii  unei  alte  locuinţe  cu  chirie  din  proprietatea  statului  , a  Municipiului  Baia - Mare , sau  a  unităţii  în  care  îmi  desfăşor  ( ne  desfăşurăm  ) activitatea . 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Declarant   ___________________________

 

Semnătura  ___________________________

 

 

 

                                                                        Baia-Mare ,  data ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                  Anexa 1.2

 

 

                       

DECLARAŢIE

 

 

 

 

           Subsemnatul ___________________________________________ domiciliat  în  Baia-Mare  , strada _______________________  nr.  ____ 

posesor  al  CI  seria ______  nr. _______  în  calitate  de  proprietar / chiriaş  al  locuinţei  situate  în  str.  ________________________________  nr.  __   compusă  din  _____  camere  +  dependinţe  în  suprafată  utilă  de  ______  mp.  în  care  locuiesc   împreună  cu  membrii  familiei  mele , respectiv  ______  persoane  *  , prin  prezenta  confirm  împrejurarea  că  la  această  dată    tolerez  în  spaţiu  pe  numitul  _______________________________ împreună  cu  familia  acestuia   compusă  din  ______  membrii  **  .

        Declar  cele  de  mai  sus   pe  proprie  răspundere  în  scopul  de  a- i  servi  susnumitului  la  întocmirea  dosarului  pentru  repartizarea  unei  locuinţe  realizate  prin  A.N.L. şi  iau  act  de  consecinţele  legii  penale  privind  declaraţiile  nesincere .

 

 

 

    *    Se  va  trece  numărul  membrilor  familiei  , a  persoanei  proprietară  sau  chiriaşă  a  spaţiului 

 

   **   Se  va  trece  numărul  total  al  membrilor  familiei  sau  persoanei  tolerate .

 

 

 

 

 

 

                                     Semnătura  _________________________________  

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Regulament

DOCUMENTELE

ce se depun la dosarul de solicitare a locuinței destinate închirierii pentru tineri , construite prin A.N.L.

 • 1. cerere tip - model Anexa 1- în care se va consemna numărul de camere solicitat

 • 2. copie după certificatul de naștere al solicitantului și membrilor familiei și/sau altor persoane aflate în întreținere

 • 3. copie după actul de identitate al solicitantului și membrilor familiei și/sau altor persoane aflate în întreținere

 • 4. copie după certificatul de căsătorie

 • 5. sentința de divorț definitivă și irevocabilă ( dacă este cazul )

 • 6. documente din care să rezulte luarea în întreținere a altor persoane în condițiile legislației în domeniu, sentința judecătorească privind obligația întreținerii sau contract de întreținere autentificat notarial ( dacă este cazul )

 • 7. declarație notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia -soț/soție, copiii și alte persoane aflate în întreținere , nu dețin și nu au deținut o altă locuință proprietate și /sau nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie proprietate de stat , proprietate a unitații administrativ-teritoriale

 • 8. contract de închiriere înregistrat la Administrația Financiară locală - în cazul în care solicitantul este chiriaș în spațiul locativ privat ( în contract se va menționa în mod expres suprafața locuibilă )

 • 9. documente din care să rezulte suprafața locuibilă deținută ( cu chirie /tolerat în spațiu ) m.p.( contract de vânzare-cumpărare, schița locuinței , extras de carte funciară , adeverință de impunere)

 • 10. documente din care să rezulte dacă solicitantul , un alt membru al familiei și/sau aflat în întreținere suferă de o boala care necesită potrivit legii , însoțitor , o camera în plus, certificat medical ( dacă este cazul) ( Anexa nr 2 din OUG nr 40/1999 , semnat de medicul de specialitate și de conducătorul instituției medicale )

 • 11. adeverință de la locul de muncă al titularului de cerere însoțită de o copie după contractul de muncă și/sau un extras din Registrul de evidență a salariaților ( REVISAL ) , certificat conform cu originalul de către instituția emitentă, din care să reiasă statutul de angajat și venitul mediu net realizat .

 • 12. acte doveditoare ale venitului mediu net /membru de familie ( alocații, pensii, ajutoare de stat, pensii alimentare, alte venituri)

 • 13. documente din care să rezulte nivelul de studii și /sau pregătire profesională a titularului de cerere ( diploma , certificat , atestat, foaie matricolă , etc.)

 • 14. alte documente sau înscrisuri pe care, municipalitatea, le consideră necesare în sprijinul aplicării prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererii

Anexa nr. 3 la Regulament

LISTA SOLICITANȚILOR

care au acces la locuință (prin îndeplinirea prevederilor pct. A din criteriile cadru)

Nr. crt

Numele și prenumele

Adresa

Nr.cerere / data depunerii cererii

Observații

Comisia sociala


Serviciul Contracte Imobiliare

Întocmit,

Anexa nr.4 la Regulment


FISĂ DE CALCUL PUNCTAJ

Titular_________________________________________________

 • 1. Situația locativă actuală

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat..................10 puncte

  • 1.2. Tolerat în spațiu.......................................................7 puncte

  • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv................5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv...............7 puncte

 • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv.....................................9 puncte

 • d) mai mică de 8 mp........................................................10 puncte

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit..............................10 puncte

 • b) necăsătorit.........................8 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

 • a) Copii

 • - 1 copil.......................2 puncte

 • - 2 copii.......................3 puncte

 • - 3 copii.......................4 puncte

 • - 4 copii.......................5 puncte

 • - > 4 copii....................5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

 • b) alte persoane, indiferent

de numărul acestora........................2 puncte

 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an............................1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani........................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani........................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani........................9 puncte

  • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani...........................4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională...................................................................................5 puncte

  • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă..................8 puncte

  • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă......................10 puncte

  • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată

............................................................................................................................13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare.............................................................................................................15 puncte

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani........................15 puncte

   • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii........................................................................10 puncte

   • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate............................................................................5 puncte

   7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

   7.1. mai mic decât salariul minim pe economie.........................................................................15 puncte


 • 7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie.................................10 puncte

PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT

Anexa nr. 5 la Regulament

LISTA SOLICITANȚILOR

care nu au acces la locuință (prin neîndeplinirea prevederilor pct. A din criteriile cadru)

Nr. crt

Numele și prenumele

Adresa

Nr.cerere / data depunerii cererii

Observații

Comisia sociala


Serviciul Contracte Imobiliare

Întocmit,

Anexa nr. 6 la Regulament

LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU ACORDAREA LOCUINȚEI A.N.L.

Nr. crt.

Numele și prenumele

Adresa

Punctaj

Data depunerii cererii

Observații

Comisia sociala


Serviciul Contracte Imobiliare

Întocmit,

Anexa nr. 7 la Regulament

LISTA DE REPARTIZARE

A locuințelor pentru tineri în regim de închiriere A.N.L.

Nr. crt.

Numele și prenumele

Adresa

Nr. dosar/cerere

Punctaj realizat

Observații

Comisia sociala


Serviciul Contracte Imobiliare

Întocmit,

Anexa nr. 8 la Regulament

REPARTIȚIE

Numărul din data

În baza Hotărârii de Consiliu Local nr din, s - a repartizat cu

titlu de închiriere locuința construită prin ANL , situată în

str., nr, bl ., sc, apt

Dlui /Dnei , titular al dosarului de locuință ANL nr.

Prezenta constituie actul justificativ de baza , la încheierea Contractului de închiriere. Urmează a vă prezenta personal la sediul Primăriei Baia Mare pentru a încheia contractual de închiriere, în termen de 15 zile de la primirea prezentei repartiții.

În cazul în care nu veți da curs invitației noastre, vom considera această atitudine drept refuz și vom proceda la invalidarea repartiției.

Primar ,

Anexa nr. 9 la Regulament

VIZAT,

Director Executiv Direcția Patrimoniu

PROCES- VERBAL

DE PREDARE-PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN MUNICIPIUL BAIA-MARE

Str.nr., et., apartament nr.

În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.  din  se încheie prezentul proces-verbal de predare primire între :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA-MARE     prin   reprezentanții   săi:

și  în calitate de locator care predă și în calitate de locatar, care primește în folosință locuința închiriată .

Inventarul și starea în care se predă și se primește locuința sunt următoarele :

 • a) - pereții , dușumelele și tavanele ( tencuieli , zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, ect.)

 • b) - ușile , ferestrele (vopsitoriile , încuietorile , druckerele , broaștele , cremoanele , geamurile , galeriile ect.)

 • c) - instalația electrică , (prizele , întrerupătoarele , comutatoarele , locurile de lampă , aplice , tablourile electrice , globurile , ect.) c) - instalația de încălzire (radiatoare , conducte aparente,) e) - instalația sanitară ( cadă , dușuri , vase scaune și capace WC , chiuvete , lavoare , spălătoare , bucătării , robinete ect.) f) - altele neprevăzute mai sus (detector de gaz cu electrovalvă, contor apă rece, chei de la ușa de intrare )

Acest proces - verbal , s-a întocmit astăzi  în dublu exemplar , din care unul a fost predat locatarului/chiriașului .

AM PREDAT ,                        AM PRIMIT ,

LOCATOR          LOCATAR/CHIRIAȘ