Hotărârea nr. 143/2020

H.C.L. nr. 143 din 30.04.2020 privind modificarea HCL nr. 22/2020, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafată de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 143/2020

privind modificarea HCL nr. 22/2020, privind atestarea apartenen ței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafată de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 157/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 157/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 525/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, privind modificarea titlului art.1 și art. 2 , din HCL nr. 22/2020, privind atestarea aparte nentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului î n suprafata de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei

 • • Referatul de respingere nr. 15469/13.03.2020, emis de către OCPI Maramureș

 • • Extrasul CF 112354 Baia Mare

Având în vedere :

 • • Art. 59 din Legea nr. 24/2000 republicată cu modificările și completările ulterioare

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică titlul HCL nr. 22/31.01.2020 și care va avea următorul cuprins:

" privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 7854 mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei "

Art. II Se modifică art. 1 al HCL nr. 22/31.01.2020 și care va avea următorul cuprins:

"Art.1 Se aprobă însușirea documentației cadastrale de parcelare a terenului în suprafață de 129ha 6232mp, identificat prin CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4705, parcelele rezultate fiind următoarele :

CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4706, în suprafață de 7110mp

CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4707, în suprafață de 128ha 9122mp conform Anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre "

Art. III Se modifică art. 2 al HCL nr. 22/31.01.2020 și care va avea următorul cuprins:

"Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață totală de 7854mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei, identificate după cum urmează:

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/855, în suprafață de 18mp,

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/36, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/35, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/34, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/32, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/29, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/28, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/25, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/24, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/23, în suprafață de 18m p,

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/19, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1743, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1479, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1744, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/18, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/17, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/16, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/15, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/14, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/13, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/12, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/11, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/10, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/8, în suprafață de 18mp ,

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/7, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/4, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/3, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/575/4/1, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/2478, în suprafață de 18mp,

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1525/2, în suprafață de 18mp,

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1491, în suprafață de 36mp,

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1977/5, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1977/3, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1977/2, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1977/8, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1977/7, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/1977/6, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/3384, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/3388, în suprafață de

 • - CF 10454 Baia Mare, nr. topografic 2737/3389, în suprafață de

 • - CF 104479 Baia Mare , nr. topo 2737/4706, în suprafață de 7110mp

conform Anexei nr 2 care face parte integrantă din prezenta hota rare"

Art. IV Se modifică art. 3 al HCL nr. 22/31.01.2020 și care va avea următorul cuprins:

" Art. 3 Se atesta apartenen ța la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a următoarelor terenuri ocupate de garaje care au deschise coli funciare individuale, identificate după cum urmează :

 • - CF 118917, nr. topo 2737/3386, in suprafata de 17mp

 • - CF 118888, nr. topo 2737/3387, in suprafata de 17mp

 • - CF 126770, nr. topo 2737/575/4/2, in suprafata de 18mp

 • - CF 126780, nr. topo 2737/1977/4, in suprafata de 18mp

 • - CF 122431, nr. topo 2737/1954, in suprafata de 23mp

 • - CF 126728, nr. topo 2737/2189/1, in suprafata de 18mp

 • - CF 126722, nr. topo 2737/575/4/22, in suprafata de 18mp

 • - CF 126721, nr. topo 2737/1977/10, in suprafata de 18mp

 • - CF 126705, nr. topo 2737/575/4/21, in suprafata de

 • - CF 126703, nr. topo 2737/575/4/20, in suprafata de

 • - CF 126712, nr. topo 2737/575/4/26, in suprafata de

 • - CF 126719, nr. topo 2737/575/4/6, in suprafata de 18mp

 • - CF 126715, nr. topo 2737/575/4/27, in suprafata de

 • - CF 101097, nr. cadastral 101097, in suprafata de 18mp

 • - CF 124438, nr. cadastral 124438, in suprafata de 18mp

 • - CF 120206, nr. topo 2737/575/4/9, in suprafata de 18mp

 • - CF 102694, nr. cadastral 102694, in suprafata de 18mp

 • - CF 122328, nr. topo 2737/2189/2, in suprafata de 18mp

 • - CF 117354, nr. topo 2737/575/4/5, in suprafata de 18mp

 • - CF 122101, nr. topo 2737/1525/1, in suprafata de 18mp

 • - CF 114978, nr. cadastral 114978, in suprafata de 18mp

 • - CF 121326, nr. cadastral 121326, in suprafata de 18mp

 • - CF 123466, nr. cadastral 123466, in suprafata de 18mp

 • - CF 112354, nr. topo 2737/1977/9, in suprafata de 18mp "

Art. V Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/31.01.2020 rămân neschimbate.

Art .VI Prezenta hotărâre se comunică la

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

22

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

2