Hotărârea nr. 142/2020

H.C.L. nr. 142 din 30.04.2020 privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 11 platforme container, situate în Baia Mare cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 142/2020

privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 11 platforme container, situate în Baia Mare cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.164 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 164/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 515/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 57 mp aferent a 11 platforme container, situate în Baia Mare și cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobile înregistrate la poziția nr 58, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011;

 • • Adresa Serviciului Utilități Publice din cadrul Direcției Utilități Publice, înregistrată la Primăria Baia Mare sub nr. 153/21.04.2020 prin care solicită întabularea a 16 poziții, pe care urmează să fie amplasate puncte subterane pentru colectarea deșeurilor municipale.

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare , anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Planurile de amplasament și delimitare, întocmite de ALCAD SURVEY SRL prin topograf autorizat ing. Botoș Alexandru Gabriel

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014

 • • Art. 858 - 865 și art 888 din Codul Civil

 • • Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare

 • • Art. 108, art. 129 alin (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușesc documentațiile cadastrale prin care se identifică cadastral imobil ele, terenuri aferente a 11 platforme container, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Ba ia Mare, imobile înregistrate la poziția nr 58, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011 prin următoarele elemente:

 • 1. Platformă container situată pe Bd. Republicii 52, - teren în suprafață de 87 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 2. Platformă container situată pe Bd. Republicii 38, - teren în suprafață de 148 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 3. Platformă container situată pe str. Vlad Țepeș, - teren în suprafață de 70 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 4. Platformă container situată pe str. Munteniei, - teren în suprafață de 60 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 5. Platformă container situată pe str. Cuza Vodă, - teren în suprafață de 123 mp, conform planului de amplasament și delimitare , Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 6. Platformă container situată pe str. Victoriei, - teren în suprafață de 122 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 7. Platformă container situată pe str. Culturii, - teren în suprafață de 127 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 8. Platformă container situată pe str. Barajului - teren în suprafață de 61 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 9. Platformă container situată pe str. Moldovei, - teren în suprafață de 46 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 10. Platformă container situată pe bd. București - Arhive, - teren în suprafață de 138 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 11. Platformă container situată pe str. Serelor, - teren în suprafață de 70 mp, conform planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite de ALCAD SURVEY SRL prin topograf autorizat ing. Botoș Alexandru Gabriel pentru terenurile aferente a 11 platforme container, situate în Baia Mare, în vederea atribuirii de numere cadastrale, actualizării datelor imobilelor și întabulării în cartea funciară a dre ptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenurile descrise la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilele identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

22

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

1