Hotărârea nr. 141/2020

H.C.L. nr. 141 din 30.04.2020 privind însuşirea unei documentații cadastrale de prima înregistrare imobil și atestarea terenului identificat prin nr. cadastral 127446, in suprafață de 1239mp, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 141 /2020

privind însușirea unei documentații cadastrale de prima înregistrare imobil și atestarea terenului identificat prin nr. cadastral 127446, in suprafață de 1239mp, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 172 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 172/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 528/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune insusirea unei documentații cadastrale de prima inregistrare imobil și atestarea terenului identificat prin nr. cadastral 127446, in suprafață de 1239mp, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

 • • Referatul de admitere nr. 16887/25.03.2020, prin care se atribuie nr. cadastral 127466, pentru terenul in suprafață de 1239mp

 • • Extrasele CF nr. 111121, CF 106409, CF 127066, CF 127078

 • • Memoriu tehnic intocmit de topograf Moga Andrei

 • • Planul de amplasament și delimitar e Anexa nr. 1, intocmit de topograf autorizat ing. Moga Andrei

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 • • Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare

 • • Art. 108, art. 129 alin.2 , lit.c, alin.6, lit.b, alin.14 , art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 536/2020, din cadrul Primăriei Baia Mare, prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 180/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se atestă apartenență la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 598mp, înscris în’ CF 111121 , nr. topo 2818/79/1, nr. topo 2818/79/2, nr. topo 2818/79/3, nr. topo 2818/79/4, parte din nr. cadastral nou atribuit 127446.

Art. 2 Se atestă apartenență la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 532mp, înscris în’ CF 106409 , nr. topo 2818/332, , nr. topo 2818/333/1, nr. topo 2818/333/2, nr. topo 2818/333/3, parte din nr. cadastral nou atribuit 127446.

Art. 3 Se însușește documentația cadastrală de prima inregistrare imobil cuprinsă în Anexa 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect terenul identificat prin nr. cadastral 127446, în suprafață de 1239mp, care face parte integrantă din domeniul privat al Municipiului Baia Mare.

Art. 4 Se constată apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a constructiei Punct Termic 7 , în baza prevederilor HCL nr. 528/19.12.2005 și a contractului de schimb imobiliar autentificat de notar public Vacla Cristina sub nr. 590/2006 .

Art. 5 La data adoptării prezentei hotarâri articolul 5 și articolul 6 din HCL nr. 533/19.12.2019 își încetează aplicabilitatea, acestea nu au produs efecte juridice .

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art .7 Prezenta hotărâre se comunică la

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Fundația de Voluntari Somaschi;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Urbanism;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală ;

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

22

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

1

I