Hotărârea nr. 140/2020

H.C.L. nr. 140 din 30.04.2020 privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Bilașcu" , încetarea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de parcări acoperite și garaje metalice metalice, eliberarea terenurilor de construcţii, identificarea şi comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 140/2020

privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Bilașcu" , încetarea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de parcări acoperite și garaje metalice metalice, eliberarea terenurilor de construcții, identificarea și comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • •   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 167/2020;

 • •   Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 167/2020;

 • •   Raportul de specialitate nr.  70/2020, întocmit de Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare

Contracte;

 • •  Raportul juridic întocmit de Direcția Patrimoniu -Compartimentul Recuperare Creanțe înregistrat cu nr. 168/2020;

 • •   Hotărârea Consiliului Local nr. 187/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiții:"SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN CARTIERE" în Municipiul Baia Mare - pachet 3 - zonele Vasile Alecsandri, Bilașcu și Moldovei".

Având în vedere :

 • •   Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Art.355 și art.362 alin.1 din O.U.G. nr. 57 din 03 Iulie 2019 privind Codul Adminstrativ;

 • •  Art. 1436 - 1438 Cod Civil din 1864;

 • •   Art. 863, art.1321 Noul Cod Civil;

 • •  Art. 1038 Codul de Procedură Civilă ;

 • •  Adresa nr.68/SI/16.04.2020 comunicată de Direcția Utilități- Serviciul Infrastructură

 • •   Art.108, art.129 alin. 2 lit. c, alin.7 lit. k, alin.14 din O.U.G.’ nr. 57 din 03 Iulie 2019 privind Codul Adminustrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • •   Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca fiind de interes public local terenul Municipiului Baia Mare aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Bilașcu", identificat grafic în Planul de Situație Anexa 1 parte componentă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă încetarea contractelor de închiriere și eliberarea terenurilor aferente parcărilor acoperite și garajelor metalice , autorizate/ neautorizate, proprietatea persoanelor nominalizate în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu prin Compartimentul Recuperare Creanțe va emite si comunica prin intermediul executorului judecătoresc notificările privind încetarea contractelor de închiriere a terenurilor.

Art.4 Se aprobă eliberarea terenurilor de construcții, care se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, costurile operațiunii urmând a fi suportate conform legii de către proprie tarii parcărilor acoperite și a garajelor metalice,sau din bugetul local, având în vedere utilitatea publică stabilită a acestui teren.

Art.5 Se împuternicește Direcția Poliția Locală, cu efectuarea demersurilor pentru notificarea deținătorilor de supraedificate a căror contracte sunt în derulare sau au încetat, respectiv a proprietarilor care dețin sau nu vreun titlu asupra terenului ocupat, în vederea eliberării acestuia.

Art.6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Direcției Relații Publice.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică la :

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •   Direcția Patrimoniu;

 • •   Serviciul Monitorizare Contracte;

 • •  Compartimentul Recuperare Creanțe;

 • •   Arhitectul Șef;

 • •  Direcția Economică;

 • •   Direcția Poliția Locală;

 • •   Direcția Relații Publice;

 • •   Serviciul Juridic;

 • •   Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Ileana                                        Contrasemnat pentru legalitate

Președinte de ședință                                  Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

21

împotrivă

1

Abțineri

1

IAnexa nr. 2 la HCL 140/2020


PARCARI ACOPERITE SI GARAJE METALICE ZONA BILASCU26

GEORGE COSBUC

7

>           II    I

FARA

A.C.

1     III

27

GEORGE COSBUC

7

FARA

A.C.

28

GEORGECOSBUC

7

FARA

A.C.

29

GEORGE COSBUC

7

FARA

A.C.

30

GEORGE COSBUC

7

■ _ • ■ 1

FARA

A.C.

31

GEORGE COSBUC

7

FARA

A.C.

32

GEORGE COSBUC

7

FARA

A.C.

33

GEORGE COSBUC

7

'

FARA

A.C.

34

GEORGE COSBUC

7

1                                                                                                                                        I                                        1                                                        l

FARA

A.C.

35

GEORGE COSBUC

7

.     1      III

FARA

A.C.

36

GEORGE COSBUC

7

1                                                 ■              ■                    I 1^

FARA

A.C.

37

GEORGE COSBUC

7

FARA

A.C.

38

GEORGE COSBUC

7

1                                                                                           ■                          ■                                     •

1 . • « _ 1

FARA

A.C.

39

GEORGE COSBUC

7

i                                                      r               t                    _ t

FARA

A.C.

40

GEORGE COSBUC

7

i                                                                                                                                         i                                        i                                                        i

FARA

A.C.

1     III

41

GEORGE COSBUC

7

FARA

A.C.

1     III

42

GEORGECOSBUC

7

FARA

A.C.

43

GEORGE COSBUC

7

FARA

A.C.

44

UNIRII

3

FARA

A.C.

45

UNIRII

3

FARA

A.C.

46

UNIRII

3

FARA

A.C.

47

UNIRII

3

i                                                                                           i                           l                                     i

FARA

A.C.

48

UNIRII

3

i                                                                                                             i                                i                                             i

FARA

A.C.

49

UNIRII

3

FARA

A.C.

50

UNIRII

3

FARA

A.C.

|     III

51

UNIRII

3

FARA

A.C.

52

UNIRII

3

FARA

A.C.

53

UNIRII

3

FARA

A.C.

1                  M                                   f~              1 M             f                _

54

UNIRII

3

FARA

A.C.

55

UNIRII

3

FARA

A.C.

56

UNIRII

3

FARA

A.C.

57

GH. BILASCU

22

•                                                                                                             1                                *                                            1

FARA

A.C.

58

GH. BILASCU

22

> ‘ ■ ■ ____________________________________________________________________________________________________i___________________________________ i                                i                                            i__________________________________________

FARA

A.C.

59

GH. BILASCU

22

i     fit

FARA

A.C.

60

GH. BILASCU

22

i     iii

FARA

A.C.

61

GH. BILASCU

22

i     iii

FARA

A.C.

1                                                                                          1                          1                                     1

62

GH. BILASCU

22

FARA

A.C.

63

GH. BILASCU

22

i                                                                                                            i                                i                                             i

FARA

A.C.

64

GH. BILASCU

22

1     iii

FARA

A.C.

Lista deținătorilor de GARAJE METALICE

1

GH. BILASCU 22

1                                                                                                             1                                1                                             1

F16-001

A.C.

2

GH. BILASCU 22

F16-002

A.C.

3

GH. BILASCU 22

F16-003

A.C.

4

GH. BILASCU 22

1        4  11

F16-004

A.C.

5

GH. BILASCU 22

i                                                                                                                                        i                                         i                                                        i

F16-005

A.C.

6

GH. BILASCU 22

i                                                                                                             i.                              ■                                            ■

F16-006

A.C.

7

GH. BILASCU 22

1                                                                                                             1                                1                                            1

F16-007

A.C.

8

GH. BILASCU 22

1                                                                             f                      T                               f

F16-008

A.C.

9

GH. BILASCU 22

•                                                                                                             I                                '                                             ■

F16-009

A.C.

10

GH. BILASCU 22

1 1 1

F16-010

A.C.

11

GH. BILASCU 22

F16-011

A.C.

12

GH. BILASCU 22

F16-012

A.C.

13

GH. BILASCU 22

t     III

F16-013

A.C.

14

GH. BILASCU 22

1                                                                             t---------             1                               1

F16-014

A.C.

15

GH. BILASCU 22

1     III

F16-015

A.C.

16

GH. BILASCU 22

1        4  11

F16-016

A.C.

17

GH. BILASCU 22

1        +  41

F16-017

A.C.

18

GH. BILASCU 22

4                                                            4                 4                        I

F16-018

A.C.

19

GH. BILASCU 22

F16-019

A.C.

20

GH. BILASCU 22

_         1           II    1   __

F16-020

A.C.

21

GH. BILASCU 22

1     III

i                                                                                                             i                                i                                             i

F16-021

A.C.

22

GH. BILASCU 22

1      4-41

F16-022

A.C.

23

GH. BILASCU 22

F16-023

A.C.

24

GH. BILASCU 22

^iii^                               i^iIr^           i

F16-024

A.C.

25

BUCUREȘTI 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------1---------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------

F14-001

A.C.

26

BUCUREȘTI 6

1                                                                 1

F14-002

A.C.

7                       " f                                                l                   1 n                1             '        ,7 1

27

BUCUREȘTI 6

1                         ■                                                                                  I                                I                                            1

F14-003

A.C.

28

BUCUREȘTI 6

t                                                                                                             T                                t                                             1

F14-004

A.C.

1     III

29

BUCUREȘTI 6

F14-005

A.C.

----1     III

30

BUCUREȘTI 6

1     III

F14-006

A.C.

31

BUCUREȘTI 6

I                                                                             T                      *                               1

F14-007

A.C.

32

BUCUREȘTI 6

1                                                                                          t                          f                                     1

F14 008

A.C.

--------------------------------------------------- I                                                                             1-----------------------1                               1

33

BUCUREȘTI 6

■     iii

F14-009

A.C.

34

BUCUREȘTI 6

1     III

i     iii

F14-010

A.C.

35

BUCUREȘTI 6

.1              II     1

F14 011

A.C.