Hotărârea nr. 139/2020

H.C.L. nr. 139 din 30.04.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 139/2020

privind respingerea plângerii prealabile formulat e de Gârbea Vlad, Pop loan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, lonescu Mariet a, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

JOl 30 APRlLlE 2020

Examinând:
 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 171/2020;

 • • Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 171/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 13286/2020, comun al Direcției Juridice și al Arhitect ului Șef

privind respingerea plângerii prealabile formulat e de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop

Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, lonescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de

Avocat Goron Anamaria cu sediul în Baia Mare județul Maramureș, înregistrată la Municipiul

Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019;

 • • Punctul de vedere al Arhitectului Șef nr. 13286/2020 cu privire la plângerea prealabilă

formulată de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria cu sediul în Baia Mare județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019;

 • • Plângerea prealabilă formulată de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica,

Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs

Corina, Ionescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria cu sediul în Baia Mare , județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. nr. 552 /2019.

Având în vedere:
 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 552/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI,

STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE ". Inițiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • REGLEMENTARE TEHNICĂ din 16 august 2000 "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000, aprobată prin Ordinul nr. 176/N din 16 august 2000;

 • • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 349/1999 priv ind aprobarea Planului Urbanistic General, a Planului de amenajare al teritoriului și Regulamentul de construire al municipiului Baia Mare;

 • • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • NORMELE METODOLOGICE din 7 iulie 2011 de organizare și funcționare a centrelor de sănătate multifuncționale, aprobate prin Ordinul 1144/2011 al Ministerului Sănătății;

 • • Normativul pentru proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea parcajelor etajate pe ntru autoturisme NP 24-1997 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 141/N/28.11.1997;

 • • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

 • • Art. 129, alin. 14, din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ,

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cad rul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:
 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu F lorin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria, cu sediul în Baia Mare , județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 552/2019, motivat de faptul că:

 • • Hotărârea contestată respectă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 168/2011 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului;

 • • Hotărârea contestată respectă prevederile art. 57 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Motivarea inițierii proiectului de hotărâre rezultă din Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 669/2019 și din Rapo rtul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, nr. 46657 din 19.03.2019, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL

INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE". Inițiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE, proiect: ’ 2 din 2014, elaborator: SC PROIECT M.G.H. SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. STOIA HOREA;

 • • Modificarea reglementărilor din Planul Urbanistic General se pot face prin Plan Urbanistic Zonal, conform art. 32, alin 5 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul;

 • • Documentația  aferentă Planului  Urbanistic Zonal  pentru  "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE

BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ,

STRADA ION LUCA CARAGIALE" este fundamentată pe avizul Agenției pentru Protecția Mediului și are studiu geotehnic;

 • • Termenul de 45 de zile, prevăzut de art. 56, alin. 7, din Legea nr. 350/2001 este stabilit în beneficiul inițiatorilor planurilor de urbanism ;

 • • Indicatorii urbanistici reglementați prin documentația de urbanism nu depășesc indicatorii urbanistici aprobați prin Planul Urbanistic General aprobat cu H .C.L. nr. 349/1999;

 • • Ponderea construcțiilor în prezent reprezintă 20,2% din suprafață, iar propunerea din PUZ este de 22,3% din suprafață;

 • • Spațiul verde total existent în zonă este de 149.395 mp, iar prin PUZ se propune spațiu verde total de 158.938 mp;

 • • Prin PUZ-ul contestat, sunt reglementate si locuri de joacă, care vor reprezenta 1,3 mp/locuitor, în fiecare din următoarele UTR-uri LC-IS 3, LC-IS 5A, LC-IS 5B LC-IS 6;

 • • Lărgirea circulațiilor carosabile s-a realizat în concordanță cu solicitarea comisiei municipale de circulații, la emiterea avizului favorabil ;

 • • La elaborarea documentației de urbanism s-a întocmit Studiul Geotehnic;

 • • În planșa U1 sunt prezentate disfuncționa litățile zonei, deci există și o analiză a fondului construit;

 • • În zona studiată în Planul Urbanistic Zonal , erau reglementate în Planul Urbanistic General UTR - L5 subzona locuințelor colective medii (P+3,4) sau medii si înalte (P+3,5 - P+8,10), situate în ansambluri preponderent rezidențiale;

 • • Descrierea și argumentarea zonificării propuse și a principiilor urbanistice care au stat la baza propunerilor, se regăsește atât în REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ, cât și în Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 46657 din 19.03.2019;

 • • Cabinetele medicale, la care face referire reclamanta, nu sunt unități sanitare de tipul celor reglementate de art. 14 din Ordinul 119/2014 al Ministerului Sănătății;

 • • Referitor la activitatea cabinetelor medicale din imobilul situat pe str. Gheorghe Marinescu, nr. 3, dorim să precizăm că prin PUZ nu se va crea un disconfort pentru persoanele care se prezintă la consultații medicale, ci dimpotrivă o arteră de circulație din imediata vecinătate a imobilului este mutată mai în lateral, ceea ce va duce la o scădere a zgomotului și a noxelor care sunt în prezent. Pe strada nouă , care se va crea, vor fi amenajate o serie de parcări supraterane și subterane, așa cum rezultă din planșa din PUZ U2 reglementări urbanistice -zonificare.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Arhitect Șef;

 • • Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, t oți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria , cu sediul în Baia Mare ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

I                                                                                                               ’

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 7 ex. / |C.A.| / [11.05.2020

Mureșan Ileana

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

18

Impotrivă

1

Abțineri

4