Hotărârea nr. 138/2020

H.C.L. nr. 138 din 30.04.2020 privind aprobarea ”Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.138/2020

privind aprobarea "Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 159/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 159/2020;

 • • Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Proiecte - Serviciul Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr.7842/2020;

 • • Documentația - PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, document elaborat de Agenția Locală de Energie Alba-ALEA, Str. Trandafirilor, nr.16, Birou 13, Alba Iulia, Județ Alba.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 121/2014 a eficienței energetice cu modificările și completările ulterioare, în Cap. 4 -Programe de măsuri - Art. 9 alin.(20) sunt prevăzute următoarele obligații:

„(20) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani.”,

 • • Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare,

 • • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • • HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 - 2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020,

 • • HG nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030,

 • • H.G. nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate și a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate,

 • • Ordonanța nr. 13/ 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,

 • • H.G. nr. 129/2017 pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă,

 • • Legea nr. 184/20.07.2018 pentru aprobarea OUG nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative,

 • • Strategia pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private, existente la nivel național,

 • • H.G. nr. 203/2019 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice PNAEE IV.

 • • Art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. e) și g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă “Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Baia Mare” pentru intervalul de prognoză 3-6 ani, document de programare strategică în domeniul eficienței energetice, cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Dezvoltare Publică și Direcția Economică.

Art.3 Aducerea la cunoșință publică a prezentei hotărâri se va face prin grija Compartimentului Marketing Public.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Direcția Economică ;

 • • Compartimentul Marketing Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

23

Pentru

22

împotrivă

-

Abțineri

1

I