Hotărârea nr. 137/2020

H.C.L. nr. 137 din 30.04.2020 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Creşterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”” proiect SMIS 115487

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 137/2020

privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuieli lor de la bugetul local pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare -Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”” proiect SMIS 115487

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 30 APRILIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 166/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 166/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 7858/24.04.2020, întocmit de către Direcția Proiecte - Biroul Dezvoltare și Elaborare Proiecte;

 • • H.C.L. nr. 325/2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””;

 • • H.C.L. nr. 354/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 325/2018 pentru aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””

 • • H.C.L. 197/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare -Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”, situat la adresa strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare;

 • • Devizele privind cheltuielile necesare realizării investiției, actualizate în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 și Hotărârea Guvernului nr. 937 din 7 decembrie 2018;

 • • H.C.L. nr. 136/2020, din ședința ordinară din data de 30.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, județul Maramureș ;

 • • O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • • Instrucțiunea nr. 112/2019 a Autorității de Management pentru POR;

 • • Contractul de finanțare nr. 2966/04.10.2018 aferent cererii de finanțare cu titlul “Creșterea

eficienței  energetice în clădirile publice din Municipiul  Baia Mare - Spitalul de

Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””.

Având în vedere:

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională,

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020;

 • • Necesitatea actualizării bugetului proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””, proiect SMIS 115487;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea bugetului proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1,

operațiunea B, numărul apelului de proiecte: POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI.

Art.2 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”” în cuantum de 24.043.380,64 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect în sumă totală de 10.263.005,66 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

 • - Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în cuantum de 9.981.773,53 lei, inclusiv TVA;

 • - Contribuției de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 281.232,13 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””.

Art.4 Se aprobă angajarea finanțării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli totale neeligibile ale proiectului, contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului , precum și alte cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””.

Art.5 Se împuternicește domnul Primar Cătălin Cherecheș, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Baia Mare, să semneze toate actele necesare și actele adiționale la contractul de finanțare.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Serviciul Investiții, și Direcția Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 325/2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea””, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/2018.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Investiții - Serviciul Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-